ข่าวประชาสัมพันธ์ และกิจกรรม

นางสาวมนทิรา เข็มทอง

พัฒนาการจังหวัดเพชรบูรณ์สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบูรณ์

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบูรณ์

กรมการพัฒนาชุมชน

สินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP)

ข่าวประชาสัมพันธ์จาก สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ

ประกาศ/หนังสือสั่งการ