หมู่บ้านสารสนเทศต้นแบบ ปี ๒๕๕๘

ข้อมูลทั่วไปของหมู่บ้าน ส่งคุ้ม
๑. ประวัติความเป็นมา
บ้านส่งคุ้ม หมู่ที่ 12 ตำบลเขาค้อ อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ จัดตั้งหมู่บ้านขึ้นเมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2524 เดิมเป็นหมู่ที่ ๘ บ้านปานสุขุม ตำบลเขาค้อ ภายใต้การดำเนินงานโครงการพัฒนาลุ่มน้ำเข็กตามแนวพระราชดำริ ควบคุมหมู่บ้านโดย ร้อยเอก จิราวุธ สามเกสร ต่อมาเมื่อ ปี พ.ศ. ๒๕๔๐ จึงมีการแยกหมู่บ้านออกเป็น ๓ หมู่บ้าน คือ บ้านปานสุขุม หมู่ที่ ๘ (บ้านไทยน้อย ๑)บ้านอุทธโยภาส หมู่ที่ ๑๓ (บ้านไทยน้อย ๒) และบ้านส่งคุ้ม หมู่ที่ ๑๒ (บ้านไทยน้อย๓) โดยชื่อหมู่บ้านส่งคุ้ม เรียกตามนามสกุลของทหารผู้เสียสละที่เสียชีวิต ในพื้นที่ของหมู่บ้าน คือ จสอ. แดง ส่งคุ้ม ตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา มีผู้ใหญ่บ้านคนแรกคือ นายเสมอ พยม (ปี ๒๕๔๐ – ๒๕๔๔) คนที่สอง นายดวน ขันเงิน (ปี ๒๕๔๕ – ๒๕๕๔) และปัจจุบัน มีนายไพบูรณ์ โพธิ์ลิบ เป็นผู้ใหญ่บ้าน (ปี ๒๕๕๕ – ปัจจุบัน)โดยชาวบ้าน ส่งคุ้มจะทำบุญกลางบ้านทุกวันที่ ๒๔ มกราคม ของทุกปี เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้ ผู้เสียสละชีวิต

แผนที่หมู่บ้านส่งคุ้ม หมู่ที่ 12 ตำบลเขาค้อ อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์

๒. ลักษณะภูมิประเทศ/สภาพทางภูมิศาสตร์
มีพื้นที่ทั้งหมด คิดเป็น ๑,๔๓๐ ไร่ มีลักษณะมีอาณาเขตติดต่อกันดังนี้
ทิศเหนือ ติดต่อกับ หมู่ที่ ๑๓ บ้านอุทธโยภาส
ทิศใต้ ติดต่อกับ หมู่ที่ ๑ บ้านกนกงาม
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ เขตพื้นที่ป่าไม้อุทยานแห่งชาติเขาค้อ
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ หมู่ที่ ๖ บ้านรัตนัย

๓. ประชากร
จำนวนประชากรบ้านส่งคุ้ม หมู่ที่ ๑๒
จำนวนครัวเรือนครัวเรือน (ตามข้อมูล จปฐ. ปี 2558) จำนวน……….๑๙๖………..ครัวเรือน
ประชากรชาย……๒19…คน หญิง……๒23…คน รวม……๔42………คน
จำนวนผู้สูงอายุ………๓๗……คน ผู้พิการ……๕……คน ผู้ด้อยโอกาส……๑………คน

๔. ลักษณะภูมิประเทศ/ภูมิอากาศ
สภาพพื้นที่เป็นป่า และภูเขาน้อย ใหญ่ มีเนินเขาลูกเล็กๆ สลับซับซ้อนกัน เหมาะสำหรับปลูกพืชผัก ผลไม้เมืองหนาว สภาพภูมิอากาศ อากาศหนาวเย็นตลอดปี ฤดูร้อนอากาศไม่ร้อนจัด ฤดูฝน จะมีฝนตก ชุกมาก

๕. การคมนาคม
โดยอยู่ห่างจากอำเภอเขาค้อ 2 กิโลเมตร และห่างจังหวัดเพชรบูรณ์ ประมาณ 5๒ กิโลเมตร
ในการคมนาคมใช้รถยนต์ และรถจักรยานยนต์เป็นหลักในการคมนาคม รถโดยสารประจำทาง มีถนนลาดยางตลอดสายถนนสายแคมป์สน – สะเดาะพง และ สายนางั่ว – เขาค้อ มีรถรับจ้างสองแถวบริการ

๖. การปกครอง
มีคณะกรรมการหมู่บ้าน แบ่งหน้าที่การบริหารจัดการหมู่บ้านของคณะกรรมการแต่ละฝ่าย และเมื่อมีเหตุการณ์ต่างๆในหมู่บ้านก็จะรายงานให้ผู้ใหญ่บ้านทราบ มีกล่องรับร้องเรียน ร้องทุกข์ มีศูนย์บริการประชาชนสายตรวจประจำตำบล แล้วร่วมกันป้องกันและแก้ไขปัญหา ภายใต้การปกครองของผู้ใหญ่บ้าน นายพิสิษฐ์พล โพธิ์ลิบ

โดยแบ่งการปกครองออกคุ้มและ มีคณะกรรมการบริหารคุ้ม จำนวน ๕ คุ้ม ดังนี้
๑. คุ้มที่ ๑ พัฒนา ประธานคุ้ม นายตี๋ ฤทธิ์รอด
๒. คุ้มที่ ๒ ร่วมใจพัฒนา ประธานคุ้ม นายทอง ค้อเจริญ
๓. คุ้มที่ ๓ ส่งคุ้มร่วมใจ ประธานคุ้ม นายสนอง เพชรมาก
๔. คุ้มที่ ๔ พัฒนาร่วมใจ ประธานคุ้ม นายสมัคร พิมพ์มะ
๕. คุ้มที่ ๕ ตลาดพัฒนา ประธานคุ้ม นายบันเทิง พิมพ์เสน

๗. การประกอบอาชีพ
– ประกอบอาชีพรับจ้าง ๔๐%
– ประกอบอาชีพการเกษตร ๓0%
– ประกอบอาชีพค้าขายและธุรกิจส่วนตัว ๒๐%
– อื่น ๆ ๑๐ %

รายได้ของคนในชุมชน
รายได้ อาชีพหลัก อาชีพรอง รายได้อื่น ทำ-หาเอง รวม
จากทุกแหล่ง 21,769,000 4,235,100 2520,200 2,394,000 30,918,300
จากทุกแหล่งเฉลี่ย/คน/ปี 49,251 9,582 5,702 5,416 69,951
จากทุกแหล่งเฉลี่ย/คร./ปี 111,066 21,608 12,858 12,214 157,746
รายได้เฉลี่ย 85,018 บาท/คน/ปี (รายได้เพิ่มขึ้น จาก ปี 2557 จำนวน 5,457 บาท/คน/ปี)
รายจ่ายของคนในชุมชน
รายได้ ต้นทุน จำเป็น ไม่จำเป็น หนี้สิน รวม
รายจ่ายทั้งหมด 3,973,000 11,302,000 3,204,000 2,431,000 20,910,000
รายจ่ายทั้งหมดเฉลี่ย/คน/ปี 8,989 25,570 7,249 5,500 47,308
รายจ่ายทั้งหมดเฉลี่ย/คร./ปี 20,270 57,663 16,347 12,403 106,684

รายจ่ายเฉลี่ย 60,309 บาท/คน/ปี
จากการจัดเก็บข้อมูล พื้นฐานระดับหมู่บ้าน กชช. ๒ ค ปี ๒๕๕๖
ระดับการพัฒนาของหมู่บ้าน เป็นหมู่บ้านเร่งรัดพัฒนาอันดับ 3 พบตัวชี้วัดที่ปัญหา ทั้ง 3 ระดับ ดังนี้
– ปัญหาน้อย จำนวน ๑๙ ตัวชี้วัด
– ปัญหาปานกลาง จำนวน 5 ตัวชีวัด
– ปัญหามาก จำนวน 4 ตัวชี้วัด
สำหรับตัวชี้วัดที่มีปัญหามาก ได้แก่
ด้านสุขภาวะและอนามัย ตัวชี้วัดที่ 17 การกีฬา
ด้านการมีส่วนร่วมและความเข้มแข็งของชุมชน ตัวชี้วัดที่ 25 การเข้าถึงแหล่งเงินทุนของชุมชน
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตัวชี้วัดที่ 26 คุณภาพดิน และ ตัวชี้วัดที่ 3๐ การจัดสภาพแวดล้อม

๘. ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี
ประเพณีในท้องถิ่น มีประเพณี ทำบุญกลางบ้าน ประเพณีเข้าพรรษา ประเพณีวันออกพรรษา ประเพณีสงกรานต์ รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ประเพณีลอยกระทง การปฏิบัติธรรม ทุกสิ้นเดือน (เสาร์สุดท้ายของเดือน) ประเพณีงานบวช ประเพณีงานแต่งงาน ประเพณีงานศพ

๙. ภูมิปัญญาท้องถิ่น
บ้านส่งคุ้ม มีปราชญ์ชาวบ้าน หรือภูมิปัญญาท้องถิ่นดังนี้
1. นางปุ่น บัวขำ ๒. นายจันทร์ ยิ้มอุบล
ภูมิปัญญา สมุนไพร , หมอเป่า , หมอตำแย ภูมิปัญญา พิธีกรรมทางศาสนา

๓. นายคำพูล จันทร์มี ๔. นายบัวลำ ปาตาสะ
ภูมิปัญญา พิธีกรรมทางศาสนา , ภูมิปัญญา ช่างไม้
การปลูกผักไฮโดรโปรนิก

๕. นายปิยะ จันทร์ศรี ๖. นางวิมล จันเจ๊ก
ภูมิปัญญา ช่างไฟฟ้า ภูมิปัญญา หมอรักษาสัตว์

รายชื่อผู้นำชุมชน บ้านส่งคุ้ม หมู่ ๑๒
ที่ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง เบอร์โทร
1 นายพิสิษฐ์พล โพธิ์ลิบ ผู้ใหญ่บ้าน 091-8438873
2 นายไพรัตน์ ปาตาสะ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 084-3813366
3 นายอภิรักษ์ ฮวดปากน้ำ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 086-9322226
4. นายพิศาล ประเสริฐศรี ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบ 080-7917733
5 นายสนอง เพ็ชรมาก สมาชิก อบต. 084-4910818
๖ นางสาวกาญจนา ผูกเรือง สมาชิก อบต. 095-6947079
๗ นางอ้อม ฮวดปากน้ำ ประธาน กทบ. 089-7077828
๘ นางอ้อม ฮวดปากน้ำ ประธาน กพส.ม. 089-7077828
๙. นางพยอม ทิพย์โสต ประธาน อสม. 087-7366274
๑๐. นายพิสิษฐ์พล โพธิ์ลิบ ประธานโครงการเศรษฐกิจชุมชน 091-8438873
1๑ นางอ้อม ฮวดปากน้ำ ประธานกองทุนฯ สตรี 089-7077828
1๒ นายวิรัตน์ จันเจ๊ก กรรมการหมู่บ้าน 084-4948947
1๓ นายทอง ค้อเจริญ กรรมการหมู่บ้าน 086-9311749
1๔ นายสำราญ วิชัยศิลป์ กรรมการหมู่บ้าน 089-4374856
1๕ นายบัวลำ ปาตาสะ กรรมการหมู่บ้าน 081-0180904
1๖ นายบุญมา กะสวย กรรมการหมู่บ้าน 086-9320212
1๗ นายสมัคร พิมมะ กรรมการหมู่บ้าน 085-6021613
๑๘ นางวิมล จันเจ๊ก กรรมการหมู่บ้าน 085-6052145
๑๙ นายสำราญ วิชัยศิลป์ ประธานกองทุน SML 089-4374856

กฎระเบียบ หมู่บ้าน
บ้านส่งคุ้ม หมู่ที่ ๑๒ ตำบลเขาค้อ อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์
๑. ห้ามเล่นการพนันในหมู่บ้าน ผู้ใดฝ่าฝืนปรับไม่เกิน ๒,๐๐๐ บาท(สองพันบาท)หรือส่งดำเนินคดี
๒. ห้ามยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด ผู้ใดฝ่าฝืนจะถูกส่งดำเนินคดี
๓. ครัวเรือนใดไม่เข้าร่วมประชุมหรือมิได้ร่วมกิจกรรมพัฒนาหมู่บ้านติดต่อกันเกิน ๓ ครั้ง จะถูกตัดสิทธิได้รับความช่วยเหลือจากหน่วยงานต่าง ๆ เป็นเวลา ๑ ปี
๔. ห้ามใช้เครื่องขยายเสียงหรือส่งเสียงดัง เกินเวลา ๒๒.๐๐ น. ผู้ใดฝ่าฝืนปรับไม่เกิน ๑,๐๐๐ บาท (หนึ่งพันบาท)
๕. ห้ามขับขี่พาหนะเร็วเกิน ๔๐ กม./ชม. ในเขตหมู่บ้าน หรือขับและเร่งเครื่องจักรยานยนต์เสียงดังทำให้เกิดความรำคาญ ผู้ใดฝ่าฝืนปรับไม่เกิน ๑,๐๐๐ บาท (หนึ่งพันบาท)
๖. ห้ามลักเล็กขโมยน้อย ในพื้นที่หมู่บ้านผู้ใดฝ่าฝืนปรับไม่เกิน ๑,๐๐๐ บาท (หนึ่งพันบาท) หรือส่งดำเนินคดี
๗. เมื่อมีบุคคลภายนอกมาพักในเขตพื้นที่หมู่บ้านเกิน ๗ วัน ต้องแจ้งให้ผู้ใหญ่บ้านหรือกรรมการหมู่บ้านทราบ ฝ่าฝืนปรับไม่เกิน ๕๐๐ บาท (ห้าร้อยบาท) หรือให้บุคคลดังกล่าวออกนอกพื้นที่
๘. ห้ามก่อเหตุทะเลาะวิวาทในกิจกรรมหรืองานประเพณีต่างๆ ที่หมู่บ้านเป็นผู้ดำเนินการจัด ผู้ใดฝ่าฝืนต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายงานต่าง ๆ ทั้งหมดของงบประมาณที่ใช้จ่ายจริง
๙. ห้ามยิงปืนในพื้นที่หมู่บ้าน ผู้ใดฝ่าฝืนปรับไม่เกิน ๑,๐๐๐ บาท (หนึ่งพันบาท) หรือส่งดำเนินคดี

ข้อมูลกลุ่ม/ทุนในชุมชน
1. กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ประธาน นางอ้อม ฮวดปากน้ำ
สมาชิก จำนวน 91 คน ยอดเงินทั้งหมด จำนวน 2,650,325.33 บาท
2. กลุ่มออมทรัพย์บ้านส่งคุ้ม ประธาน นายสำราญ วิชัยศิลป์
สมาชิก จำนวน 91 คน ยอดเงินทั้งหมด จำนวน 155,649.39 บาท
3. เงินโครงการเศรษฐกิจชุมชน ประธาน นายพิสิษฐ์พล โพธิ์ลิบ
สมาชิก จำนวน 38 คน ยอดเงินทั้งหมด จำนวน 159,687.89 บาท
4. กองทุนฌาปณกิจหมู่บ้าน ประธาน นายพิสิษฐ์พล โพธิ์ลิบ
สมาชิก จำนวน 103 ครัวเรือน กรณีสมาชิกเสียชีวิตจะได้รับเงิน ศพละ 15,600 บาท
5. กองทุนกลางหมู่บ้าน ประธาน นายพิสิษฐ์พล โพธิ์ลิบ
ยอดเงินทั้งหมด จำนวน ๗,๘๕๐.๐๐ บาท
6. กองทุนกลางป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประธาน นายพิสิษฐ์พล โพธิ์ลิบ
ยอดเงินทั้งหมด จำนวน 5,๐๐๐ บาท
๗. กองทุนขยะเพื่อสาธารณประโยชน์ของหมู่บ้าน ประธาน นายไพรัตน์ ปาตาสะ
ยอดเงิน จำนวน 5,500 บาท
8. ผู้ประกอบการที่พัก/รีสอร์ท ในพื้นที่หมู่บ้าน จำนวน 64 แห่ง
9. กลุ่มบริการรถนำเที่ยว เขาค้อบริการ ประธาน นายไพรัตน์ ปาตาสะ

ผลิตภัณฑ์ของชุมชนและท้องถิ่น
1. ผักปลอดสารพิษ (ผักไฮโดรโปนิกส์) จำนวน 17 ครัวเรือน
2. ลูกเสาวรส จำนวน 5 ครัวเรือน
3. ยอดฟัก/ลูกฟักม้ง จำนวน 7 ครัวเรือน
4. น้ำเสาวรส จำนวน 1 ครัวเรือน
5. สตรอเบอร์รี่ จำนวน ๕ ครัวเรือน

คณะกรรมการหมู่บ้าน
ผังโครงสร้างของคณะกรรมการหมู่บ้าน

นายพิสิษฐ์พล โพธิ์ลิบ
ประธานอำนวยการ

จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส อุปสรรค ของหมู่บ้าน

ปัจจัยภายในชุมชน ที่เป็น “จุดแข็ง” S (Strength) ได้แก่

๑) คนในชุมชน มีความรัก ความสามัคคี
๒) ผู้นำหมู่บ้าน , กรรมการหมู่บ้าน มีภาวะความเป็นผู้นำและเสียสละ
๓) คนในชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาหมู่บ้าน
4) มีระบบการสื่อสารและการประชาสัมพันธ์ที่ดี
๕) มีการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่ดี

ปัจจัยภายในชุมชน ที่เป็น “จุดอ่อน” W (Weakness) ได้แก่

1) ขาดแหล่งน้ำในการทำการเกษตร ในช่วงฤดูแล้ง
2) เส้นทางคมนาคมในพื้นที่การเกษตรไม่สะดวก
3) ดินเสื่อมโทรม จากการทำการเกษตรมานาน
4) ชุมชนขาดความรู้เฉพาะด้าน ในการประกอบอาชีพ

ปัจจัยภายนอกชุมชน ที่เป็น “โอกาส” O (Oppertunity) ได้แก่
๑) นโยบายรัฐบาลที่เป็นประโยชน์
๒) นโยบายนายอำเภอสนับสนุน
3) อบต. สนับสนุนงบประมาณ
4) อยู่ใกล้ส่วนราชการทุกภาคส่วน หน่วยงานราชการต่าง ๆสนับสนุน
๕) พื้นที่อากาศหนาวเย็นตลอดปี
๖) หน่วยงานส่งเสริมด้านการท่องเที่ยวให้ความสำคัญชุมชน
๗) มีนักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวในชุมชน สร้างอาชีพ สร้างรายได้
๘) มีแหล่งท่องเที่ยว และทัศนียภาพที่สวยงาม

ปัจจัยภายนอกชุมชน ที่เป็น “อุปสรรค” T (Threat) ได้แก่

1) มีขยะจากนักท่องเที่ยว ที่ข้างถนนและชุมชนใกล้เคียง
2) งบประมาณน้อย ไม่เพียงพอต่อการพัฒนา
3) ชุมชนข้างเคียงไม่เกิดการรวมตัวของเกษตรกรในการต่อรองราคาผลผลิตทางการเกษตร
4) ราคาผลผลิตทางการเกษตรตกต่ำ
๕) ปัจจัยการผลิตราคาแพง เช่นปุ๋ย, ยาฆ่าแมลง, น้ำมัน

วิสัยทัศน์ของหมู่บ้าน
“ท่องเที่ยวปลอดขยะ พืชผักปลอดภัย ร่วมแรงร่วมใจ ห่างไกลยาเสพติด”

แนวทางการพัฒนาหมู่บ้าน

1. ลดต้นทุนการผลิต โดยการใช้สารชีวภาพในการเกษตร
2. ลดการปลูกพืชในฤดูแล้งและเปลี่ยนเป็นการปลูกพืชที่ใช้น้ำน้อยแทน
3. ลดรายจ่ายในครัวเรือน โดยการปลูกพืชผักสวนครัวไว้บริโภคค่าใช้จ่ายที่ฟุ่มเฟือย ลดเลิก อบายมุข
4. ทำบัญชีรายรับ-รายจ่ายของครัวเรือน เพื่อให้รู้สถานการณ์การเงินของครัวเรือน
5. ส่งเสริมอาชีพเสริมเพิ่มรายได้
6. จัดให้ความรู้ในการศึกษาพัฒนาพันธุ์พืช
7. จัดให้ความรู้ในการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์พืช
8. ฝึกอบรมให้ความรู้เรื่องการเกษตรชีวภาพ
9. ฝึกอบรมด้านวิชาชีพและมีหน่วยงานรองรับ เช่น งานหัตถกรรม งานประดิษฐ์ของฝากของที่ระลึก
10. การส่งเสริมอาชีพปลูกผักปลอดสาร หรือผักปลอดภัย
11. ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในหมู่บ้าน ส่งเสริมและอนุรักษ์สภาพแวดล้อมและพื้นที่ป่าชุมชน
12. ส่งเสริมอาชีพนอกเหนือจากการกระทำเกษตรและมีรายได้
13. สงเคราะห์เรื่องความเป็นอยู่ สตรี เด็ก คนชราและผู้ด้อยโอกาส
14. จัดกิจกรรมให้เยาวชนผู้สูงอายุมีส่วนร่วม เช่น การออกกำลังกาย การเล่นกีฬา
15. การจัดกิจกรรมของหมู่บ้าน ศิล 5 เช่น การเข้าวัดฟังธรรมในวันสำคัญทางศาสนา
16. ส่งเสริมเรื่องการบริหารจัดการขยะในครัวเรือนและชุมชน
17. สงเสริมการจัดตั้งกลุ่มอาชีพในชุมชน
18. ส่งเสริมความรู้เรื่องการทำเกษตรอินทรีย์และสนับสนุนในการทำเกษตรอินทรีย์
19. รณรงค์ให้ประชาชนออกกำลังกายต่อเนื่อง
20. ส่งเสริมกิจกรรมในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
21. การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของหมู่บ้านชุมชน
22. การส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้นำ คณะกรรมการหมู่บ้าน และคนในชุมชน

กระบวนการจัดทำหมู่บ้านสารสนเทศเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต บ้านส่งคุ้ม

บ้านส่งคุ้ม หมู่ที่ 12 ตำบลเขาค้อ อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ หมู่บ้านสารสนเทศเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต เพื่อการบริหารจัดการชุมชน โดนกระบวนการมีส่วนร่วม คือ เวทีประชาคม ที่มีแกนนำหลักซึ่งประกอบด้วย คณะกรรมการดำเนินการหมู่บ้านสารสนเทศต้นแบบระดับอำเภอ ร่วมกับคณะกรรมการหมู่บ้านด้านต่าง ๆ จำนวน 6 ด้าน และภาคีการพัฒนาหมู่บ้าน เป็นตัวขับเคลื่อน โดยใช้กระบวนการจัดการระบบข้อมูลชุมชนเป็นข้อมูลสารสนเทศชุมชน ด้วยเทคโนโลยีในการจัดการระบบข้อมูล จัดเก็บ วิเคราะห์ สังเคราะห์ ประมวลผล ออกแบบการแสดงผลเพื่อเผยแพร่ผ่านสื่อ ต่าง ๆ คือ เว็บไซต์ เฟสบุ๊ค โทรทัศน์ และสื่ออื่น ๆ เพื่อสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ ค้นหาข้อมูล ส่งเสริมช่องทางทางการตลาด ให้กับคนในชุมชน โดยภาคีการพัฒนา ผู้นำชุมชน คนในชุมชน และเยาวชนคนรุ่นใหม่ เป็นทีมงานที่มีส่วนร่วมในการออกแบบรูปแบบการทำงาน เพื่อขับเคลื่อนกิจกรรมหมู่บ้านต้นแบบสารสนเทศเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต ด้านการบริหารจัดการชุมชน สร้างภูมิคุ้มกันให้ชุมชน

ขั้นเตรียมการ
1. การสร้างความเข้าใจร่วมกัน โดยการประชุมประชาคมสร้างความรู้ความเข้าใจ และให้ชาวบ้านเห็นถึง
ความสำคัญของข้อมูล และการนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ โดยการแปลงข้อมูลเป็นข้อมูลสารสนเทศผ่านสื่อและเทคโนโลยี
2. การจัดตั้งคณะทำงาน เพื่อขับเคลื่อนหมู่บ้านต้นแบบเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต ของหมู่บ้าน จำนวน
1 คณะ พร้อมทั้งทำความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการ
3. การจัดเก็บและรวบรวมข้อมูลต่าง ๆของชุมชน และนำข้อมูลของชุมชนที่มีอยู่มาวิเคราะห์ ในเวที
ประชาคม โดยให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม และกำหนดวิสัยทัศน์ของหมู่บ้าน วิเคราะห์ความต้องการสารสนเทศของคนในหมู่บ้าน ออกแบบรูปแบบสารสนเทศของหมู่บ้านที่จะดำเนินการ ได้แก่การบริหารจัดการหมู่บ้าน โดยการรวบรวม วิเคราะห์ เชื่อมโยงข้อมูลผู้ประกอบการ โรงแรม รีสอร์ท ที่พัก ในพื้นที่หมู่บ้าน เผยแพร่สู่สาธารณชนผ่าน เว็บไซต์ ของหมู่บ้าน
4. สร้างและพัฒนาคน ทีมงานโดยได้เรียนรู้ทั้งจากหนังสือ/คู่มือของกรมการพัฒนาชุมชน เรียนรู้จาก
เพื่อนร่วมงานและองค์ความรู้ที่มีการถอดบทเรียนการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ชุมชนที่ประสบความสำเร็จ

ขั้นดำเนินการ
1. รวบรวมข้อมูล รายละเอียด ของสถานประกอบการ โรงแรม รีสอร์ท ที่พัก ในพื้นที่หมู่บ้าน เช่น สถานที่ตั้ง จำนวนห้องพัก ราคา เบอร์โทร เว็บไซต์ และข้อมูลอื่น ๆ ที่จำเป็น
2. นำข้อมูล สถานประกอบการ โรงแรม รีสอร์ท ที่พัก มาวิเคราะห์และจัดประเภท โดยใช้เกณฑ์ราคาห้องพักเป็นเกณฑ์ในการจัดประเภท คือราคา สูง กลาง ต่ำ
3. พัฒนาศูนย์สารสนเทศของหมู่บ้าน เป็นศูนย์เรียนรู้ของคนในหมู่บ้าน
4. เลือกรูปแบบสารสนเทศ ที่เผยแพร่สู่สารธารณชน
5. สร้างและพัฒนารูปแบบสารสนเทศ เช่น การสร้างและพัฒนาเว็บไซต์ของหมู่บ้าน
6. นำข้อมูล สถานประกอบการ โรงแรม รีสอร์ท ที่พัก ในพื้นที่หมู่บ้านที่ผ่านการวิเคราะห์และจัดประเภทเรียบร้อยแล้ว เสนอผ่านสื่อ และเว็บไซต์ของหมู่บ้าน เพื่อบริหารข้อมูลเรื่องการให้บริการห้องพัก แก่นักท่องเที่ยวและผู้ที่สนใจทั่วไป

ขั้นติดตามและบำรุงรักษา
1. การติดตาม ปรับปรุงข้อมูลสารสนเทศให้เป็นปัจจุบัน
2. บำรุงรักษาและพัฒนาระบบสารสนเทศให้ต่อเนื่องและยั่งยืน
3. จัดทำเอกสารจัดการความรู้เพื่อเผยแพร่

การประชุมประชาคมคัดเลือกกิจกรรมเพื่อดำเนินการหมู่บ้านสารสนเทศต้นแบบเพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิต ปี ๒๕๕8 ของหมู่บ้านส่งคุ้ม โดยมีภาคีการพัฒนาเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน โดยใช้ข้อมูล จปฐ. กชช.๒ค ข้อมูลทุนชุมชนต่าง ๆที่มี นำมาวิเคราะห์วิเคราะห์ปัญหา แนวทางแก้ไขปัญหาและพัฒนา ดังนี้
– องค์การบริหารส่วนตำบลเขาค้อ สนับสนุนบุคลากร เป็นคณะทำงานขับเคลื่อน และข้อมูล
สถานประกอบการในพื้นที่หมู่บ้าน พร้อมทั้งสนับสนุนโครงการกิจกรรมโครงการกิจกรรมให้บรรจุอยู่ในแผนพัฒนา 3 ปี ของตำบลเขาค้อ
– สาธารณสุขอำเภอเขาค้อและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปานสุขุม สนับสนุนแผนที่ของ
หมู่บ้าน และข้อมูลสาธารณสุข ข้อมูลร้านค้าร้านอาหารที่ได้มาตรฐาน
– ผู้ประกอบการโรงแรม รีสอร์ท ที่พัก ในพื้นที่หมู่บ้าน มีส่วนร่วมในการให้ข้อมูลรายละเอียด
ต่าง ๆ พร้อมทั้งสนับสนุน/แนะนำนักท่องเที่ยวเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ชุมชน กลุ่มอาชีพรถบริการนำเที่ยว กลุ่มให้บริการเครื่องเสียงคาราโอเกะ การจ้างงานในพื้นที่ สร้างรายได้เข้าสู่ชุมชน และสนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาระบบสารสนเทศของหมู่บ้าน
– สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเขาค้อ และคณะทำงานของหมู่บ้าน ร่วมพัฒนาเว็บไซต์ของ
หมู่บ้าน

เพื่อการเข้าถึงแหล่งข้อมูล ใช้ประโยชน์จากข้อมูล และเป็นแหล่งแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในการ
การศึกษาการประกอบอาชีพ การส่งเสริมอาชีพ การให้บริการการท่องเที่ยว หมู่บ้านส่งคุ้ม มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลสารสนเทศของหมู่บ้านหลากหลายทาง ดังนี้
1. การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านเสียงตามสายของหมู่บ้าน
2. การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์โดยการจำทำเอกสารแผ่นพับ แจกนักท่องเที่ยวและผู้ที่สนใจ
3. การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านทางระบบ เฟสบุ๊ค ของหมู่บ้านส่งคุ้ม
4. การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านทาง ระบบไลน์กลุ่ม หัวหน้าส่วนราชการ กำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอเขาค้อ กลุ่มเครือข่ายหมู่บ้าน กม.ดีเด่น 18 เขตตรวจราชการทั่วประเทศ
5. การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านทาง เว็บไซต์ของหมู่บ้าน www.Bansongkum.simdif.com
6. การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ วิทยุท้องถิ่นและสื่อโทรทัศน์ สื่อโทรทัศน์ (รายการหน้าที่พลเมือง ช่อง ไทย PBS)

บ้านส่งคุ้ม มีการนำข้อมูลสารสนเทศไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต เป็นแหล่งเรียนรู้ สืบค้นข้อมูล
ด้านต่าง ๆ ของชุมชน การให้บริการด้านที่พักแก่นักท่องเที่ยวที่จะมาเที่ยวอำเภอเขาค้อ ทำให้ชุมชนสมารถบริหารจัดการชุมชน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนให้ดีขึ้น ดังนี้
สารสนเทศเพื่อการพัฒนาด้านอาชีพ
1. ส่งเสริมอาชีพให้ผู้ประกอบการโรงแรม รีสอร์ท ที่พัก ในพื้นที่หมู่บ้าน มีรายได้ที่เพิ่มขึ้น ทำให้เกิดการจ้างงานในพื้นที่
2. ประชาชนในหมู่บ้านมีอาชีพเสริม ดังนี้
2.1 การทำงานในสถานประกอบการโรงแรม รีสอร์ท ที่พัก ในพื้นที่หมู่บ้าน
2.2 เกิดกลุ่มอาชีพรถเขาค้อบริการนำเที่ยว ทำให้มีอาชีพเสริมเพิ่มรายได้มากขึ้น
2.3 เกิดกลุ่มอาชีพให้บริการเครื่องเสียง คาราโอเกะ ทำให้มีอาชีพเสริมเพิ่มรายได้มากขึ้น
2.4 มีกลุ่มอาชีพผู้ปลูกผักไฮโดโปรนิก
2.5 เกิดอาชีพเสริมขายของฝากให้นักท่องเที่ยว เพิ่มรายได้ให้กับชุมชนมากขึ้น
3. รายได้จากข้อมูล จปฐ. ปี 2558 เพิ่มขึ้น จาก ปี 2557 จำนวน 5,457 บาท/คน/ปี

4. ผลิตภัณฑ์ชุมชน เช่น ผักไฮโดโปรนิก ลูกฟักม้ง ลูกกระทกรก น้ำกระทกรก ข้าวลืมผัว สตรอเบอรี่ มีช่องทางการจำหน่าย และเพิ่มยอดการจำหน่ายประชาชนมีรายได้เพิ่มมากขึ้น

สารสนเทศเพื่อการจัดการทุนชุมชน
1. หมู่บ้านมีการบริหารจัดการทุนต่าง ๆในชุมชนอย่างโปร่งใส
2. มีกองทุนกลางป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ซึ่งเป็นกองทุนสาธารณประโยชน์ในการพัฒนาหมู่บ้านและป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด
3. มีกองทุนขยะเพื่อสาธารณประโยชน์ของหมู่บ้าน มีการบริหารจัดการขยะในชุมชน โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน
4. มีกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต

สารสนเทศเพื่อแก้ปัญหาความยากจน
1. การดูแล เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส
2. การส่งเสริมกิจกรรม เพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย
3. โครงการขยายผลหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ ปี 2558 ตามงบประมาณแก้ไขปัญหาของประชาชน กระทรวงมหาดไทย

สารสนเทศเพื่อการจัดการความเสี่ยงของชุมชน
1. เป็นหมู่บ้านศีล 5
2. หมู่บ้านมีการป้องกันและรักษาความสงบเรียบร้อยที่ดี
3. หมู่บ้านมีการจัดตั้งกลุ่มเยาวชน (SK12) และทำกิจกรรมที่สร้างสรรค์
4. เป็นหมู่บ้านชุมชนสัมพันธ์

สารสนเทศเพื่อการจัดการชุมชน
1. มีการนำข้อมูลสารสนเทศไปปรับปรุงแผนชุมชน เพื่อแก้ปัญหาของหมู่บ้าน และพัฒนาหมู่บ้านไปในทิศทางที่ดีขึ้น
2. การให้บริการและอำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยว เกี่ยวกับข้อมูลเรื่องที่พัก โรงแรม รีสอร์ท ในพื้นที่
3. มีแหล่งเรียนรู้ในชุมชน เกิดการเรียนรู้ของคนในชุมชน
4. เป็นหมู่บ้านที่ชนะเลิศโครงการประกวดคณะกรรมการหมู่บ้านมีผลการดำเนินงานโดดเด่น(บ้านฉันมีดี) ปี 2557 ของจังหวัดเพชรบูรณ์ และ เขตตรวจราชการที่ 17
5. มีเครือข่ายการเรียนรู้และพัฒนา ที่หลากหลายมากขึ้น เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ AEC

สรุปผลการดำเนินงาน
หมู่บ้านส่งคุ้มเป็นหมู่บ้านได้รับคัดเลือกเป็น หมู่บ้านสารสนเทศต้นแบบเพื่อการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต ปี2558 ของจังหวัดเพชรบูรณ์ โดยมีผู้นำชุมชน นายพิสิษฐ์พล โพธิ์ลิบ ผู้ใหญ่บ้านส่งคุ้ม และคณะกรรมการหมู่บ้าน หัวหน้าคุ้ม ผู้นำกลุ่ม/องค์กรชุมชน ต่าง ๆ ในชุมชน ที่มีความรัก ความสามัคคี และภาคีการพัฒนา ร่วมกันบริหารจัดการชุมชน ตามกระบวนการการดำเนินงานหมู่บ้านสารสนเทศต้นแบบเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต ๕ กระบวนการ คือ ๑. สร้างความเข้าใจร่วมกัน ๒. แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน ๓. กำหนดความต้องการร่วมกัน ๔. ร่วมกันทำสารสนเทศ ๕. ร่วมเผยแพร่และบำรุงรักษา การดำเนินงานหมู่บ้านสารสนเทศต้นแบบเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต บ้านส่งคุ้ม เป็นความพยายามที่จัดระบบข้อมูลที่มีอยู่ในชุมชนให้เป็นระบบ เพราะมีข้อมูลจำนวนมาก เช่น ข้อมูลความจาเป็นพื้นฐาน (ข้อมูล จปฐ.) ข้อมูล กชช.๒ค ข้อมูลบัญชีครัวเรือน ข้อมูลทุนชุมชน (ทุนที่เป็นเงินและทุนที่ไม่ใช่เงิน) ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านสังคม ข้อมูลด้านสุขภาพ ข้อมูลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ข้อมูลด้านการท่องเที่ยว ฯลฯ ข้อมูลเหล่านี้ มีความจำเป็นอย่างยิ่ง ที่จะนำไปใช้วางแผนพัฒนาแก้ปัญหาให้กับชุมชน หรือท้องถิ่น และให้บริการประชาชนทั่วไป หน่วยงานราชการทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ที่เกี่ยวข้องนำไปใช้ในการดำเนินงานตามภารกิจ เพราะฉะนั้น จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องพัฒนา หรือจัดการ จัดระบบข้อมูล ให้ถูกต้อง ทันสมัย เป็นระบบหมวดหมู่ มีความสะดวก และรวดเร็ว เมื่อต้องการค้นหา หรือให้บริการข้อมูล
การดำเนินงานส่งผลให้คุณภาพชีวิตดีขึ้น ทั้งด้าน การจัดการทุนชุมชน การพัฒนาอาชีพ การแก้ไข
ปัญหาความยากจน การบริหารจัดการชุมชน การป้องกันความเสี่ยงในชุมชน เศรษฐกิจ สังคมการเมืองการปกครอง ศิลปะ วัฒนธรรมประเพณี และสิ่งแวดล้อม ที่เชื่อมโยงกันอย่างมีดุลยภาพ ประชาชนมีความเป็นอยู่ดี มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความสุข และมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ของหมู่บ้านตลอดจนกิจกรรมตามนโยบายของรัฐบาล นโยบายของกระทรวงมหาดไทย ที่ได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้ชุมชนได้ร่วมกันขับเคลื่อนเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนในชุมชน มีศีลธรรม มีความรู้ ความสามารถในการจัดการเรียนรู้และถ่ายทอดภูมิปัญญา มีความเสียสละ อดทน และซื่อสัตย์ มีความสามารถในการประสานการทำงานร่วมกับภาคีการพัฒนาทุกภาคส่วน จนสามารถร่วมกันบริหารจัดการชุมชน อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้บ้านส่งคุ้ม ได้รับการพัฒนาทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม การปกครอง การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หมู่บ้านปลอดยาเสพติดและอบายมุข ยึดมั่นในจารีตประเพณี ประชาชนมีอาชีพเสริม มีรายได้เพิ่มขึ้นและคุณภาพชีวิตดีขึ้น เป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับคนในชุมชน และคณะศึกษาดูงานจากแหล่งต่าง ๆ ทั้งใน และนอกจังหวัด ประชาชนมีวิถีการดำรงชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง ประชาชนและองค์กรชุมชน มีส่วนร่วมในการจัดเวทีประชาคมเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ติดตามและประเมินผล เสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหา วางแผนพัฒนาร่วมกันอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ ร่วมแสดงความคิดเห็น เพื่อปรับปรุงแก้ไขปัญหาด้านต่าง ๆ และนำมาวางแผนพัฒนาชุมชน ตลอดจนมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมต่าง ๆ ในหมู่บ้าน ร่วมกันด้วยความรักและสามัคคี และช่วยเหลือซึ่งกันและกัน

จากผลการดำเนินงานพัฒนาหมู่บ้านข้างต้นมีองค์ประกอบที่ส่งผลให้ บ้านส่งคุ้มเป็นชุมชนสร้างสรรค์เสริมสร้างพลังการพัฒนา ได้สำเร็จด้วยดีนั้นเกิดจากการมีส่วนร่วมจากทุกฝ่าย และทุกองค์ประกอบที่เป็นส่วนสำคัญ ตลอดจนมีผู้นำและคณะกรรมการที่ขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยมีนโยบาย ยุทธศาสตร์ขั้นตอน กระบวนการพัฒนา แผนการปฏิบัติที่ชัดเจน และสำคัญเป็นอย่างยิ่งคือการมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนชุมชน เพื่อเป็นกรอบและแนวทางในการพัฒนาหมู่บ้านให้สามารถแก้ไขปัญหาและพัฒนาได้ตรงกับความต้องการของชุมชนอย่างแท้จริง และเป็นหมู่บ้านพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ ปี 2558

สรุปภาพรวมของหมู่บ้านli6

ภาคผนวก

(Visited 1 times, 1 visits today)