งานกองทุนชุมชน

๑.หนังสือส่งจังหวัด เรื่อง กองทุนหนุนเสริมอาชีพครัวเรือน

 ๒.แบบสำรวจกองทุนชุมชนระดับหมู่บ้านใหม่ สิ่งที่ส่งมาด้วย

๓. แบบสรุปข้อมูลกองทุนชุมชนระดับจังหวัดอำเภอ

๔.ร่างคำสั่งคณะทำงาน บันทึกข้อความ แบบรายงานผลการดำเนินงานกองทุนชุมชนระดับจังหวัด       อำเภอ

๕.แนวทางการดำเนินงาน สำนึกดี บริหารหนี้ได้

๖.แนวทางการจัดการเงินทุนชุมชนเพิ่มเติม

(Visited 1 times, 1 visits today)