อำเภอวิเชียรบุรี

พช.วิเชียรบุรี รับรายงานตัวผู้ผ่านการคัดเลือกให้ปฏิบัติหน้าที่ ลูกจ้างเหมาบริการฯ

สพอ. วิเชียรบุรี ข่าวที่ 64/2564 ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอวิเชียรบุรี วันอังคาร ที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2563 เวลา 09.30 น. สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอวิเชียรบุรี โดยนางสาวอุดมศรี สุวรรณรัตน์ พัฒนาการอำเภอวิเชียรบุรี มอบหมายเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน รับรายงานตัวผู้ผ่านการคัดเลือกให้ปฏิบัติหน้าที่ ลูกจ้างเหมาบริการปฏิบัติภารกิจตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ "โคก หนอง นา โมเดล" จำนวน 28 ราย โดยมีนายปกรณ์ ตั้งใจตรง นายอำเภอวิเชียรบุรี เป็นประธาน ณ ห้องประชุมอำเภอวิเชียรบุรี(ชั้น 2) อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ ภาพ/ข่าว : พอ.วิเชียรบุรี ทีมข่าว : สพอ. วิเชียรบุรี
อำเภอวิเชียรบุรี

พช.วิเชียรบุรี เข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ : กิจกรรมที่ 1 ฝึกอบรมเพิ่มทักษะระยะสั้น

สพอ. วิเชียรบุรี ข่าวที่ 63/2564 ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอวิเชียรบุรี วันอาทิตย์ ที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 เวลา 08.00 น. สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอวิเชียรบุรี โดยนางสาวอุดมศรี สุวรรณรัตน์ พัฒนาการอำเภอวิเชียรบุรี เข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ "โคก หนอง นา โมเดล" กิจกรรมที่ 1 ฝึกอบรมเพิ่มทักษะระยะสั้น การพัฒนากสิกรรมสู่ระบบเศรษฐกิจพอเพียง รูปแบบโคก หนอง นา โมเดล รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 29 พฤศจิกายน - 3 ธันวาคม 2563 ณ ศูนย์ศึกษาและพัฒoาชุมชนจังหวัดลำปาง ภาพ/ข่าว : พอ.วิเชียรบุรี ทีมข่าว : สพอ. วิเชียรบุรี
อำเภอเมืองเพชรบูรณ์

ประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกให้ปฏิบัติหน้าที่ลูกจ้างเหมาบริการ

ประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกให้ปฏิบัติหน้าที่ลูกจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติภารกิจ ตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ "โคก หนอง นา โมเดล" ให้ผู้มีรายชื่อ ลำดับ 1-30 มารายงานตัว ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ ที่ว่าการอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ โดยเตรียมเอกสารมาด้วยดังนี้ 1. สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 1 ฉบับ 2. สำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคาร (กรุงไทยเท่านั้น) 1 ฉบับ โดยให้มารายงานตัวพร้อมกันเวลา 08.30 น. ตรงทุกคน หากไม่มาตามวันและเวลาดังกล่าว ถือว่าสละสิทธิ์ คณะกรรมการจะดำเนินการเรียกลำดับถัดไป มาปฏิบัติหน้าที่แทน
อำเภอวิเชียรบุรี

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้ปฏิบัติหน้าที่ลูกจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติภารกิจตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา โมเดล อำเภอวิเชียรบุรี

กรมการพัฒนาชุมชน
อำเภอวิเชียรบุรี

พช.วิเชียรบุรี ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด ครั้งที่ 8/2563

สพอ. วิเชียรบุรี ข่าวที่ 62/2564 ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอวิเชียรบุรี วันศุกร์ ที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 เวลา 09.30 น. สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอวิเชียรบุรี โดยนางสาวอุดมศรี สุวรรณรัตน์ พัฒนาการอำเภอวิเชียรบุรี มอบหมายนางสาวพรพรรณ ศรีเพชร นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด จังหวัดเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 8/2563 เพื่อพิจารณาเห็นชอบโครงการขอรับการสนับสนุนทุนหมุนเวียน จำนวน 7 โครงการ โดยมีนายนิเวศน์ หาญสมุทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องมหาธาตุ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์ อาคาร 1 จังหวัดเพชรบูรณ์ ภาพ/ข่าว : สพจ. ทีมข่าว : สพอ. วิเชียรบุรี
อำเภอบึงสามพัน

ฟังการประชุมชี้แจงโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”

ข่าวที่ ๒๘๖ / ๒๕๖๓ ประจำวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๔.๓๐ น.      สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบึงสามพัน โดยนายชาตรี นรทัด ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทน พัฒนาการอำเภอ  บึงสามพัน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน รับฟังการประชุมชี้แจงโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล (Videeo Confernece) จากศูนย์ข้อมูลกลางเพื่อการตัดสินใจ ชั้น ๕ กรมการพัฒนาชุมชน
อำเภอบึงสามพัน

โครงการ "ไทยเบฟ....รวมใจต้านภัยหนาว"

ข่าวที่ ๒๘๕ / ๒๕๖๓ ประจำวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น.      สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบึงสามพัน โดยนายชาตรี นรทัด ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทน พัฒนาการอำเภอ  บึงสามพัน มอบหมายให้นายสรายุทธ ทองยอด นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ และนางสาวสมสกุล หอมหวล นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ เข้าร่วมการจัดพิธีมอบผ้าห่มให้กับผู้ที่ได้รับความเดือดร้อน จากอากาศหนาว ตามโครงการ "ไทยเบฟ....รวมใจต้านภัยหนาว" ณ หอประชุมอำเภอบึงสามพัน ที่ว่าการอำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์
อำเภอบึงสามพัน

การประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด จังหวัดเพชรบูรณ์ ครั้งที่ ๘/๒๕๖๓

ข่าวที่ ๒๘๔ / ๒๕๖๓ ประจำวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น.       สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบึงสามพัน โดยนายชาตรี นรทัด ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทน พัฒนาการอำเภอ   บึงสามพัน เข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด จังหวัดเพชรบูรณ์ ครั้งที่ ๘/๒๕๖๓ โดยมีนายนิเวศน์ หาญสมุทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานในการประชุมครั้งนี้ เพื่อรายงานผลการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ณ ห้องมหาธาตุ ชั้น ๓ ศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์ อาคาร ๑   
อำเภอบึงสามพัน

โครงการ Buengsamphan Happiness "พช.พาแชร์ แลอาทิตย์อัสดง"

ข่าวที่ ๒๘๓ / ๒๕๖๓ ประจำวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ วันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๗.๓๐ น.       สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบึงสามพัน โดยนายชาตรี นรทัด ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทน พัฒนาการอำเภอ  บึงสามพัน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ดำเนินโครงการ Buengsamphan Happiness "พช.พาแชร์ แลอาทิตย์อัสดง" โดยมีกิจกรรมติดตามสนับสนุนงานพัฒนาชุมชน ณ ศาลาประชาคมบ้านซับไซ หมู่ที่ ๕ ตำบลสระแก้ว อำเภอบึงสามพัน