อำเภอน้ำหนาว

ประชุมเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอน้ำหนาว ประจำเดือนสิงหาคม

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอน้ำหนาว วันพฤหัสบดีที่ 5 สิงหาคม 2564 เวลา 10.00 น. ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอน้ำหนาว นายทองจันทร์ แก้วเพิ่ม พัฒนาการอำเภอน้ำหนาว ประชุมเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอน้ำหนาว ประจำเดือนสิงหาคม เพื่อแจ้งข้อราชการ ระเบียบ และคำสั่งของจังหวัดเพชรบูรณ์และอำเภอน้ำหนาว พร้อมทั้งปรึกษาหารือแนวทางการปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน
อำเภอน้ำหนาว

ติดตามการดำเนินงาน"โคก หนอง นา โมเดล" ต.วังกวาง

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอน้ำหนาว ติดตามการดำเนินงาน"โคก หนอง นา โมเดล" ต.วังกวาง วันที่ 4 สิงหาคม 2564 ณ แปลงคัวเรือนต้นแบบ ต.วังกวาง อ.น้ำหนาว จ.เพชรบูรณ์ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอน้ำหนาว ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ขนาดพื้นที่ 1 ไร่ แปลงของ นายธนกร พาลี หมู่ที่ 5 บ้านซำม่วง และแปลงโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ "โคก หนอง นา โมเดล" (งบเงินกู้) ครัวเรือนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต (Household Lab Model for Quality of life : HLM ) ขนาดพื้นที่ 3 ไร่ ของ นางวงเดือน สีใสสงค์ หมู่ที่ 9 บ้านห้วยยางทอง เพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงาน ผลการติดตามพบว่า แปลงของ นายธนกร พาลี ได้ดำเนินการแล้วเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ส่วนแปลงของนางวงเดือน สีใสสงค์ นั้น ทีมช่าวได้ปรับชะลอการดำเนินงานขุดเนื่องจากสภาพอากาศไม่อำนวย
อำเภอวิเชียรบุรี

ประชุมเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอวิเชียรบุรี ประจำเดือน สิงหาคม 2564

สพอ. วิเชียรบุรี 📢 ข่าวที่ 261/2564 📣📣📣ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอวิเชียรบุรี 🐓 #มท.สร้างสุข (Happy Creation) กรมการพัฒนาชุมชน 🗓วันพุธที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2564 🕜เวลา 10.00 น. สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอวิเชียรบุรี โดยนางสาวอุดมศรี สุวรรณรัตน์ พัฒนาการอำเภอวิเชียรบุรี จัดประชุมเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอวิเชียรบุรี ประจำเดือน สิงหาคม 2564 เพื่อแจ้งข้อราชการให้เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนทุกคนทราบและปฏิบัติต่อไป ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนนอำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ 📸ภาพ/ข่าว : พก.วิเชียรบุรี 🕵️♀️ทีมข่าว : สพอ. วิเชียรบุรี
อำเภอหล่มสัก

"พช.หล่มสัก ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินการขุดพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ การพัฒนาชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ "โคก หนอง นา โมเดล" แปลงตำบลสักหลง"

@พช.หล่มสัก นครพ่อขุนผาเมือง ฉบับที่ 188 "พช.หล่มสัก ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินการขุดพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ การพัฒนาชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ "โคก หนอง นา โมเดล" แปลงตำบลสักหลง" 3 ส.ค. 64 นางอัมพร กุลวงศ์ พัฒนาการอำเภอหล่มสัก ได้มอบหมายให้ นางสาวพรนภา วะยาคำ และนางสาวสุจิตรา ผากุล นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบตำบลสักหลง ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินการขุดพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ การพัฒนาชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ "โคก หนอง นา โมเดล" กิจกรรมที่ 2 การพัฒนาพื้นที่ครัวเรือนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต (Household lab Model for Quality of life : HLM) ระดับครัวเรือน ขนาดพื้นที่ 3 ไร่ ณ แปลงของ นางสาวนัติกรานต์ ใจคำ หมู่ที่ 9 ตำบลสักหลง อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์
อำเภอหล่มสัก

“พช.หล่มสัก ประชุมเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ประจำเดือน”

@พช.หล่มสัก นครพ่อขุนผาเมือง ฉบับที่ 187 “พช.หล่มสัก ประชุมเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ประจำเดือน” 2 ส.ค. 64 เวลา 13.00 น. นางอัมพร กุลวงศ์ พัฒนาการอำเภอหล่มสัก ได้ประชุมเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอหล่มสัก ประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2564 ณ ห้องประชุมอำเภอหล่มสัก ชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอหล่มสัก เพื่อร่วมกันวางแผนการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปี 2564 การดำเนินงานโคก หนอง นา โมเดล การจัดเก็บข้อมูล ความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) และการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช.2ค.) ปี 2564 การพัฒนาบุคลากร และมอบแนวทางการทำงานภายใต้สถานการณ์โควิด-19 ในการสร้างความมั่นคงทางอาหาร การสร้างสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน และการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม เพื่อให้ประชาชนมีความมั่นคง และชุมชนเข้มแข็งพึ่งตนเองได้
อำเภอหล่มสัก

"พช.หล่มสัก ลงพื้นที่ดำเนินการสนับสนุนและติดตามการดำเนินการขุดตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ "โคก หนอง นา โมเดล" แปลงตำบลน้ำเฮี้ย"

@พช.หล่มสัก นครพ่อขุนผาเมือง ฉบับที่ 186 "พช.หล่มสัก ลงพื้นที่ดำเนินการสนับสนุนและติดตามการดำเนินการขุดตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ "โคก หนอง นา โมเดล" แปลงตำบลน้ำเฮี้ย" 2 ส.ค. 64 นางอัมพร กุลวงศ์ พัฒนาการอำเภอหล่มสัก มอบหมายให้ นางอรุณศรี หอมดา นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ นายอนันต์ แก้วประสงค์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ นางเจียมจิต วงษ์สุข นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ และนางปนัดดา ไชยแก้ว นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ พร้อมด้วย นางเพ็ญณภา ชนะแก้ว และนางสาวนิภาธร พาสมัย นักพัฒนาพื้นที่ค้นแบบตำบลน้ำเฮี้ย ลงพื้นที่ดำเนินการสนับสนุนและติดตามการดำเนินการขุดตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ "โคก หนอง นา โมเดล" แปลงของ นางสาวกชพร แก้วกิ่งจันทร์ ณ หมู่ที่ 2 ตำบลน้ำเฮี้ย อำเภอหล่มสัก จังหวัดเทชรบูรณ์
อำเภอเมืองเพชรบูรณ์

ประชุมนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ โคก หนอง นา โมเดล ประจำเดือนสิงหาคม

วันที่ 3 สิงหาคม 2564 เวลา 13.00 น. นางสาวบูริน่า ฤทธิ์กล้า  พัฒนาการอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ พร้อมด้วยพัฒนากรในสังกัด ประชุมนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ โคก หนอง นา โมเดล ประจำเดือนสิงหาคม เพื่อชี้แจง และวางแผนการดำเนินโครงการ โคก หนองนา โมเดล ให้เป็นตามแนวทางที่กรมการพัฒนาชุมชนกำหนด ณ ที่ว่าการอำเภอเมืองเพชรบูรณ์
อำเภอเมืองเพชรบูรณ์

การประชุมโครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง

วันที่ 3 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 น. คณะกรรมการศูนย์แบ่งปันตำบลต้นแบบระดับอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ ร่วมการประชุมเพื่อจัดตั้งศูนย์แบ่งปันตำบลต้นแบบระดับจังหวัด ผ่านระบบ Zoom Meeting กิจกรรมแบ่งปันอาหาร ผลผลิตที่เกิดขึ้นจากโครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง เพื่อช่วยเหลือแบ่งปันการสร้างความมั่นคงด้านอาหารให้กับชุมชน และผู้มี่รายได้น้อย กลุ่มเปราะบางในยามวิกฤติการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 พร้อมรายงานผลการดำเนินงานผู้นำการเปลี่ยนแปลงที่ผ่านมา ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองเพชรบูรณ์
อำเภอเมืองเพชรบูรณ์

ประชุมพัฒนากรอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ ประจำเดือนสิงหาคม

วันที่ 2 สิงหาคม 2564 เวลา 13.00 น. นางสาวบูริน่า ฤทธิ์กล้า พัฒนาการอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ ร่วมประชุมประจำเดือน สิงหาคม 2564 ครั้งที่ 8/2564 เพื่อวางแผนการปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองเพชรบูรณ์