โครงสร้าง/บุคลากร

ผู้บริหาร

นางสาวมนทิรา เข็มทอง

พัฒนาการจังหวัดเพชรบูรณ์

วสันต์ ศรีจุดานุ

ผอ.กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ

อรทัย จันทร์ผ่อง

ผอ.กลุ่มงานส่งเสริมฯ

มนัส สมณะ

ผอ.กลุ่มงานสารสนเทศฯ

ลัคณา แพงมา

ผอ.กลุ่มงานประสานฯ

-ว่าง-

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ (ผู้ช่วย)

มานิดา จุลชีพ

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ(ผู้ช่วย)

จุฑามาศ ศรีทอง

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ (ผู้ช่วย)

เสาวลักษณ์ สุเจริญพงษ์

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ฐิติพรรณ โปร่งฟ้า

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ(ผู้ช่วย)

จารุวรรณ พุทธหะ

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ(ผู้ช่วย)

อรุณศรี เดชะเทศ

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ(ผู้ช่วย)

อำไพ บำรุงคิรี

จพง.การเงินและการบัญชีปฏิบัติงาน

สุภาวดี หมู่ใหญ่

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

ธนานุช แสวงผล

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

วัชรานุช พระบาง

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

จิตตราภรณ์ ทักคุ้ม

จพง.การเงินและการบัญชีปฏิบัติงาน

ไสว จันทร์พึ่ง

พนักงานกองทุนหมู่บ้าน

นฤมล กลิ่นสุคนธ์

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

ธีรพงศ์ พรมทอง

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

บุษยมาศ พิณเทพ

จพง.ธุรการชำนาญงาน

อรุษา สีป้อ

พนักงานกองทุนหมู่บ้าน

สุดารัตน์ ฤกษ์สุขกาย

จพง.ธุรการชำนาญงาน

อลิษา เพ็ญประดิษฐ

จพง.ธุรการปฏิบัติงาน

พิษณุ จันศรีทอง

พนักงานขับรถ

พัฒนาการอำเภอ

บูริน่า ฤทธิ์กล้า

พัฒนาการอำเภอเมืองเพชรบูรณ์

อัมพร กุลวงศ์

พัฒนาการอำเภอหล่มสัก

อมรรักษ์ วงศ์ษา

พัฒนาการอำเภอชนแดน

บำเพ็ญ จันทร์กุบ

พัฒนาการอำเภอหนองไผ่

-ว่าง-

พัฒนาการอำเภอวิเชียรบุรี

ชาตรี นรทัด

พัฒนาการอำเภอบึงสามพัน

ธนพร ศรีบุญเรือง

พัฒนาการอำเภอศรีเทพ

-ว่าง-

พัฒนาการอำเภอหล่มเก่า

กฤษณา อธิบดี

พัฒนาการอำเภอวังโป่ง

ทองจันทร์ แก้วเพิ่ม

พัฒนาการอำเภอน้ำหนาว

อัจฉรา คะสีทอง

พัฒนาการอำเภอเขาค้อ

(Visited 33 times, 1 visits today)