โครงสร้าง/บุคลากร

Share

ผู้บริหาร

-ว่าง-

พัฒนาการจังหวัดเพชรบูรณ์

วสันต์ ศรีจุดานุ

ผอ.กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ

อรทัย จันทร์ผ่อง

ผอ.กลุ่มงานส่งเสริมฯ

สามิตร์ เครือคำ

ผอ.กลุ่มงานสารสนเทศฯ

-ว่าง-

ผอ.กลุ่มงานประสานฯ

พิมลลักษณ์ บุญมีวิเศษ

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ (ผู้ช่วย)

อัจฉรา คะสีทอง

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ(ผู้ช่วย)

ทองจันทร์ แก้วเพิ่ม

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ (ผู้ช่วย)

มานิดา จุลชีพ

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

สอ.กฤษฎา ขำสว่าง

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ(ผู้ช่วย)

กฤษณา อธิบดี

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ(ผู้ช่วย)

-ว่าง-

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ(ผู้ช่วย)

อำไพ บำรุงคิรี

จพง.การเงินและการบัญชีปฏิบัติงาน

สุภาวดี หมู่ใหญ่

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

จารุวรรณ พุทธหะ

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

วัชรานุช พระบาง

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

จิตราภรณ์ ทักคุ้ม

จพง.การเงินและการบัญชีปฏิบัติงาน

ไสว จันทร์พึ่ง

พนักงานกองทุนหมู่บ้าน

อรุษา สีป้อ

พนักงานกองทุนหมู่บ้าน

ธนานุช แสวงผล

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

-ว่าง-

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

บุษยมาศ พิณเทพ

จพง.ธุรการชำนาญงาน

สุดารัตน์ ฤกษ์สุขกาย

จพง.ธุรการชำนาญงาน

อลิษา เพ็ญประดิษฐ

จพง.ธุรการปฏิบัติงาน

พิษณุ จันศรีทอง

พนักงานขับรถ

พัฒนาการอำเภอ

บูริน่า ฤทธิ์กล้า

พัฒนาการอำเภอเมืองเพชรบูรณ์

อัมพร กุลวงศ์

พัฒนาการอำเภอหล่มสัก

อมรรักษ์ วงศ์ษา

พัฒนาการอำเภอชนแดน

บำเพ็ญ จันทร์กุบ

พัฒนาการอำเภอหนองไผ่

อุดมศรี สุวรรณรัตน์

พัฒนาการอำเภอวิเชียรบุรี

นฤมล กฤติวานิชย์

พัฒนาการอำเภอบึงสามพัน

ธนพร ศรีบุญเรือง

พัฒนาการอำเภอศรีเทพ

จ.ส.อ.สุรชัย ไข่สิงห์ทอง

พัฒนาการอำเภอหล่มเก่า

สิบเอกขจร เบ้าศรี

พัฒนาการอำเภอวังโป่ง

-ว่าง-

พัฒนาการอำเภอน้ำหนาว

พนิดา วงษ์ศรี

พัฒนาการอำเภอเขาค้อ

(Visited 33 times, 1 visits today)