โครงสร้าง/บุคลากร

ผู้บริหาร

นางสาวมนทิรา เข็มทอง

พัฒนาการจังหวัดเพชรบูรณ์

08-4874-0594

วสันต์ ศรีจุดานุ

ผอ.กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ

08-1822-1925

อรทัย จันทร์ผ่อง

ผอ.กลุ่มงานส่งเสริมฯ

08-1822-1906

อมรรักษ์ วงส์ษา

ผอ.กลุ่มงานสารสนเทศฯ

08-1822-1952

ลัคณา แพงมา

ผอ.กลุ่มงานประสานฯ

08-1822-1893

ฐิติพรรณ โปร่งฟ้า

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ (ผู้ช่วย)

มานิดา จุลชีพ

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ(ผู้ช่วย)

อรุณศรี เดชะเทศ

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ (ผู้ช่วย)

เสาวลักษณ์ สุเจริญพงษ์

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

วัชรานุช พระบาง

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ(ผู้ช่วย)

อำไพ บำรุงคิรี

จพง.การเงินและการบัญชีปฏิบัติงาน

สุภาวดี หมู่ใหญ่

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

-ว่าง-

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

ธีรพงศ์ พรมทอง

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

จิตตราภรณ์ ทักคุ้ม

จพง.การเงินและการบัญชีปฏิบัติงาน

ไสว จันทร์พึ่ง

พนักงานกองทุนหมู่บ้าน

นฤมล กลิ่นสุคนธ์

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

วรรณสิริ สุธีบรรเจิด

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

บุษยมาศ พิณเทพ

จพง.ธุรการชำนาญงาน

อรุษา สีป้อ

พนักงานกองทุนหมู่บ้าน

สุดารัตน์ ฤกษ์สุขกาย

จพง.ธุรการชำนาญงาน

อลิษา เพ็ญประดิษฐ

จพง.ธุรการปฏิบัติงาน

พัฒนาการอำเภอ

บูริน่า ฤทธิ์กล้า

พัฒนาการอำเภอเมืองเพชรบูรณ์

อัมพร กุลวงศ์

พัฒนาการอำเภอหล่มสัก

นธี ธงทอง

พัฒนาการอำเภอชนแดน

พรทิพย์ กิ่งนอก

พัฒนาการอำเภอหนองไผ่

จารุวรรณ พุทธหะ

พัฒนาการอำเภอวิเชียรบุรี

ธนพร ศรีบุญเรือง

พัฒนาการอำเภอบึงสามพัน

ลัดดา มมตะขบ

พัฒนาการอำเภอศรีเทพ

เกษราภรณ์ บุญไชย

พัฒนาการอำเภอหล่มเก่า

กฤษณา อธิบดี

พัฒนาการอำเภอวังโป่ง

ทองจันทร์ แก้วเพิ่ม

พัฒนาการอำเภอน้ำหนาว

อัจฉรา คะสีทอง

พัฒนาการอำเภอเขาค้อ

(Visited 33 times, 1 visits today)