ติดต่อเรา

บัญชีรายชื่อข้าราชการ/ลูกจ้างประจำ/อื่นๆ จริง ของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบูรณ์ โทร./ โทรสาร ๐๕๖-๗๒๙-๗๖๔-๕
ปฏิบัติงานจริงปัจจุบัน ข้าราชการ 93 ราย ลูกจ้างฯ 2 ราย อสพ. 2 ราย พนักงาน สทบ. 2 ราย พนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 3 ราย พนักงานบันทึกข้อมูล 1 ราย พนักงานแม่บ้าน 1 ราย รวมทั้งสิ้น 104 ราย

ที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง เบอร์โทร.ติดต่อ ชื่อเล่น
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบูรณ์(115 ตำบล 1,413 หมู่บ้าน) โทร./โทรสาร 0-5672-9764-5
1 นายสรสาสน์ สีเพ็ง พัฒนาการจังหวัดเพชรบูรณ์ 08-4874-0594
อำนวยการระดับต้น

กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน
2 นายทวีสันต์ สุขเจริญ หน.กง.ยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน 08-1822-1925
ระดับ ชำนาญการพิเศษ
3 นางสาวอุดมศรี สุวรรณรัตน์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ (ผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่มงาน) 08-6931-1493 กรี
4 นายศราวุฒิ สีหะวงษ์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ 08-7308-2972 วุฒิ
5 นางอัมพร กุลวงศ์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ(ผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่มงาน) 08-9848-3215 ไก่
* นางสาวอรุษา เจริญสุข พนักงานพัฒนากองทุนหมูบ้าน 08-1043-9485 เปิ้ล
* นายไสว จันทร์ผึ้ง พนักงานกองทุนหมู่บ้าน 08-1280-0705 ไหว
* นายอรรถรัฐ จันทร์ผ่อง พนักงานปฏิบัติการประชารัฐ 08-2922-1829 อรรถ

กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน
6 นายจำนงค์ อ่อนเทียน หน.กง.ส่งเสริมการพัฒนาชุมชน ระดับชำนาญการพิเศษ 08-1822-1906 08-8814-2125 นง
7 สิบเอกขจร เบ้าศรี นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ (ผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่มงาน) 09-2035-1807 08-9567-9247 จร
8 นางแสงเดือน บุญปวง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ (ผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่มงาน) โก้ง
9 นางอมรรักษ์ วงศ์ษา นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ 08-6925-2008 มร
๑๐ นางสาวอัจฉรา คะสีทอง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ 08-3154-6112 08-6440-4345 ตุ๊ก
** นางสาวชลธิดา พักกระโทก พนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 09-5402-0828 แคท
** นางสาวกวิสรา สุวรรณ์ จนท.ธุรการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 08-8273-9914 กุ้ง
** นางสาววรรณา ท่อพัฒนาถาวร จนท.การบัญชีกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 08-0689 6014 วรรณ

กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน
๑๑ นายธงชัย ไชยวงศ์น้อย หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน 08-1822-1952 เบิร์ด
ระดับ ชำนาญการพิเศษ 08-7851-7700
๑๒ นางธนพร ศรีบุญเรือง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ (ผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่มงาน) 08-9565-2423 เกด
๑๓ จ.ส.อ.สุรชัย ไข่สิงห์ทอง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ (ผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่มงาน) 09-8750-3071 ไข่
๑๔ นายทองจันทร์ แก้วเพิ่ม นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ 08-5054-7269 จันทร์
๑๕ นางกฤษณา อธิบดี นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ 08-9438-4343 อ๊อด

ฝ่ายอำนวยการ
๑๖ นางอรทัย จันทร์ผ่อง รกท.หนฝ.อำนวยการ 08-1534-2539 อร
๑๗ นางสาวพิมลลักษณ์ บุญมีวิเศษ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ 08-1534-2568 ตุ๊ก
๑๘ นางสุรีรัตน์ สุขเกษม เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน 08-8428-1138 แมว
๑๙ นายสิริสิน มีสิน เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน 08-7198-3446 ซี
๒๐ นางสาวพนิดา ไชโย เจ้าพนักงานธุรการปฎิบัติงาน 08-1783-0204 เอ
๒๑ นางอำไพ บำรุงคีรี เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน 09-1843-3975 อำ
๒๒ นางสาวบุษยมาศ พิณเทพ เจ้าพนักงานธุรการปฎิบัติงาน 08-6938-1178 หน่า
*** นายพิษณุ จันทร์สีทอง พนักงานขับรถยนต์ 08-9958-1638 นุ
** นางสาวจุไรรัตน์ อุ่นแก้ว พนักงานบันทึกข้อมูล 08-57355334 แต๋ม
** นางปิ่นทอง ราศรี พนักงานแม่บ้าน ๐๘-๐๕๐๖-๐๙๗๑ ปิ่น

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ (16 ตำบล 214 หมู่บ้าน) โทร. 0-5672-3087
๒๓ นางสุวิมล เจริญศรี พัฒนาการอำเภอ ระดับชำนาญการพิเศษ 08-1822-1956 08-1785-8760 ต้อย
๒๔ นางพัชรินทร์ พูลสมบัติ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ 08-1675-9898 เน่ง
๒๕ นางสาววันดี อภิรักษ์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ 08-1972-9811 หนูดี
๒๖ นางจารุณี หอมเกษร นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ 08-9790-6149 ปุ๋ม
๒๗ นางวิภาวี นิยมสมิต นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ 08-10465688 หนู
๒๘ นางสาวนพพร แซมสีม่วง (จ.บึง) นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ 08-1042-9798 ต้อย
๒๙ นางจุฑามาศ ศรีทอง (จ.วิเชียร) นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ 08-9643-3650 ป้อม
๓๐ นายวิทยา ลือชา นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ 08-7558-9379 แจ๊ค
๓๑ นางเตือนใจ พิมพ์มะมุก เจ้าพนักงานธุรการปฎิบัติงาน 09-0057-9656 แดด
๓๒ นายบัญชา ศิลกุล นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ 08-6738-4050 บัญชา

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหล่มสัก (22 ตำบล 251 หมู่บ้าน) โทร. 0-5674-6345
๓๓ นายถาวร ทองทา พัฒนาการอำเภอ ระดับ ชำนาญการพิเศษ 08-1822-3062 ถา
๓๔ นางปนัดดา ไชยแก้ว นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ 08-1971-1809 ป้อม
๓๕ นายไพบูลย์ วันชัย นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ 08-4179-3944 ยักษ์
๓๖ นายอนันต์ แก้วประสงค์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ 08-1953-7529 นัน
๓๗ นางอรุณศรี หอมตา นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ 08-6927-1312 อ้อย
๓๘ นายเรวัตร สุดหอม นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ 08-3363-1598 เร
๓๙ นายชูชาติ นวนสอาด นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ 08-3213-8058 ชาติ
๔๐ นางประภารัตน์ รุ่งพิพัฒน์สุข เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนชำนาญงาน 08-6938-8786 นุช
๔๑ นายสาคร รุจิระพงศ์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ 08-9460-0416 ติ่ง
๔๒ นางเจียมจิต วงษ์สุข (จ.ชนแดน) เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนชำนาญงาน 081953-4174 08-3951-9101 เป้
๔๓ นางสาวสมจิตร์ เต็มใจ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ 08-9856-5882 ต๋อม

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหล่มเก่า (9 ตำบล 95 หมู่บ้าน) โทร. 0-5674-7709
๔๔ นางนันทพร ไชยวงศ์น้อย พัฒนาการอำเภอ ระดับ ชำนาญการ 08-1822-3061 08-0348-7564 แมว
๔๕ นายพิพิฐพนธ์ สังข์ทอง นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ 08-4383-5861 แก้ว
๔๖ นางสุจิตร ทิพย์โสต นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ 08-9641-1588 ปิ๊ก
๔๗ นางกมลวรรณ ปาลา นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ 08-4623-0466 ตุ้ย
๔๘ สิบเอกประจวบ สมทางดี นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ 08-3161-1496 จวบ
๔๙ นางเสงี่ยม อินทมงคล นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ 08-0509-4061 เหงี่ยม/อ้อย

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอวิเชียรบุรี ( 14 ตำบล 185 หมู่บ้าน ) โทร. 0-5675-4548
๕๐ นางนิภา แก้วกลิ่น พัฒนาการอำเภอ ระดับชำนาญการ (รกท.) 08-1822-3047 08-6445-2836 เหน่ง/นิภา
๕๑ นายไพฑูรย์ แคนสิงห์ เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนชำนาญงาน 08-6214-1664 ฑูรย์
๕๒ นางสาวธนานุช แสวงผล นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ 08-3954-9323 กวาง
๕๓ นางสาวพรพรรณ ศรีเพชร นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ 08-9966-7420 แต๋น
๕๔ นางสาววาสนา ใจมอย นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ 08-1602-3724 กิ่ง
๕๕ นางสาวสุภาวดี หมู่ใหญ่ (จ.หล่มสัก) นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ 08-4232-6765 นุก
๕๖ นางสาวธัญชนก ทาสัก นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ 09-4710-7268 นก
๕๗ นางสาวอรพรรณ ทองช่วง นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ 08-6589-0089 อร

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหนองไผ่ (13 ตำบล 142 หมู่บ้าน) โทร. 0-5678-1880
๕๘ นางสาวรัตนา ทองอ่อน พัฒนาการอำเภอ ระดับ ชำนาญการพิเศษ 08-1822-3056 08-9578-3158 รัตน์
๕๙ นางสาวนันทพร ครุฑนาค นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ 08-5146-2318 แดง
๖๐ นางฐิติพรรณ โปร่งฟ้า นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ 08-9644-2635 08-2890-0599 แดง
๖๑ นายเกรียงไกร โล่ห์สุวรรณ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ 08-9850-7418 ไกร
๖๒ นางสาวเรณู แสงคำพันธ์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ 08-6939-5982 นู
๖๓ นางสาวมานิดา จุลชีพ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ 08-4576-3711 นุ้ย
๖๔ นางสาววีรกานต์ บัวทุม นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ 08-3872-9771 เม
๖๕ นายปวริศ แสงเมือง นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ 08-9233-5675 เล็ก

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอชนแดน (9 ตำบล 139 หมู่บ้าน) โทร. 0-5676-1273
๖๖ นางกิตติมา ตั้งตระกูล พัฒนาการอำเภอ ระดับ ชำนาญการพิเศษ 08-1822-3018 ดอน
๖๗ สิบเอกกำจร ขำสว่าง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ 08-1674-3992 น่าน
๖๘ นางเมทนี ทรงสวัสดิ์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ 084-181-2232 เมเม่
๖๙ ว่าที่ร.ต.วโรดม คำสม นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ 08-7177-6649 โย
๗๐ นายกังวาน พรมไทย นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ 08-5401-5968 กั้ง
๗๑ นางสาวกนกวรรณ จันทร์เจริญ นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ 08-4619-0313 อ้อ
*** นายเกริกฤทธิ์ กลางพรหม พนักงานขับรถยนต์ 08-3873-3648 เปี๊ยก

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบึงสามพัน (9 ตำบล 122 หมู่บ้าน) โทร. 0-5656-1556
๗๒ นางสาวนฤมล กฤติวาณิชย์ พัฒนาการอำเภอ ระดับ ชำนาญการพิเศษ 08-1822-3045 มล
๗๓ นายสรายุทธ ทองยอด นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ 08-6201-1972 ยุทธ
๗๔ นายคุณากรณ์ สีเผือก นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ 08-3926-9109 ปู
๗๕ นางสาวสมสกุล หอมหวล นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ 08-6119-1831 กุล
๗๖ นายวโรตนม์ โกบุตร นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ 08-9702-8259 หนัก
* นางสาวนิตินาฎ แก้วกลิ่น อสพ. รุ่นที่ 69 08-7520-5499 ตูน

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอศรีเทพ ( 7 ตำบล 101 หมู่บ้าน) โทร. 0-5679-9806
๗๗ นางขวัญจิต ไชยฟู พัฒนาการอำเภอ ระดับ ชำนาญการพิเศษ 08-1822-3053 ขวัญ
๗๘ นางสุพัตรา วงษ์จันทร์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ 08-5999-8291 อ้วน
๗๙ นายทรงพล อยู่คง นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ 08-9115-9301 ก๊อป
๘๐ นายอำพร คณเกณฑ์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ 08-3622-9145 พร
๘๑ นางบุษราภรณ์ ศรีธิยศ นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ 089-854-1597 บุษ

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอวังโป่ง ( 5 ตำบล 63 หมู่บ้าน ) โทร. 0-5675-8212
๘๒ นางสาวกานดา พงษ์ไพจิตร พัฒนาการอำเภอ ระดับ ชำนาญการ 08-1822-3061 08-16744559 แตน
๘๓ นายรักเกียรติ แก้วดวงดี นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ 08-6932-1853 ต้อง
๘๔ นางสาวศรันสนีย์ จักรบุญมา(จ.วิเชียร) นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ 08-1764-5856 อ้อม
๘๕ นางปณิภา จันทร์เครื่อง นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ 08-9632-1877 เจ

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอน้ำหนาว ( 4 ตำบล 30 หมู่บ้าน ) โทร. 0-5677-9101
๘๖ นางมะลิ พิชญานุพงศ์ พัฒนาการอำเภอ ระดับชำนาญการ 08-1822-3032 08-1822-3061 มะลิ
๘๗ นางสาวไพลิน ช่วยพยุง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ 08-6675-9047 น้อง
๘๘ นายจตุพล อ้นกลิ้ง นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ 09-4710-0254 พล
* นายศิริพงษ์ นาคสำราญ อสพ. รุ่นที่ 69 06-1870-4567 เลี๊ยบ

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเขาค้อ ( 7 ตำบล 72 หมู่บ้าน ) โทร. 0-5672-8099
๘๙ นายปริญญา ขจรไพร พัฒนาการอำเภอ ระดับชำนาญการ 08-1822-3012 ปอ
๙๐ นางสาวลัดดาวัลย์ ปัญญาส่าน นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ 08-1532-5515 ดา
๙๑ นางสาวจารุวรรณ พุทธหะ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ 08-4228-9434 นุ้ย
๙๒ นายศราวุฒิ มงคลพิภาค(จ.หล่มสัก) นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ 08-4613-0844 เก่ง
๙๓ นางเพ็ญพร เอนกปัญญากุล นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ 08-5878-6515 อ้อม
*** **นายชนัญชาญ มโนจิตต์** นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ 08-9568-1715 ชาญ
(ช่วยราชการสำนักตรวจฯ 12 มิ.ย.58)

ที่มาของข้อมูล : ล่าสุด ณ 22 มีนาคม 2560

ศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์ เลขที่ 999 หมู่ที่ ๕ ตำบลสะเดียง อำเภอเมืองเพชรบูณณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์
โทรศัพท์ 056-729765 โทรสาร 056729765
(Visited 41 times, 1 visits today)