พิธีเปิดปฏิบัติการป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหายาเสพติด ตามนโยบายรัฐบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ระยะเร่งด่วน 3 เดือน (1 พฤศจิกายน 2565 – 31 มกราคม 2566)

#เพชรบูรณ์พอเพียง
#คนเพชรบูรณ์กินอิ่ม นอนอุ่น ทุนดี
ชีวีพร้อม น้อมพัฒนา
#คนเพชรบูรณ์เดินไปด้วยกัน 1 ครัวเรือนต้นแบบการพัฒนา คุณภาพชีวิต โคก หนอง นา เดินคู่
1 ครัวเรือน TPMAP

พิธีเปิดปฏิบัติการป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหายาเสพติด ตามนโยบายรัฐบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ระยะเร่งด่วน 3 เดือน (1 พฤศจิกายน 2565 – 31 มกราคม 2566)
วันพุธที่ 23 พฤศจิกายน 2565 เวลา 12.00 – 14.30 น. ณ ห้องประชุมมัฆวานรังสรรค์ สโมสรทหารบก ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร

นายกรัฐมนตรี (พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา) เป็นประธานพิธีเปิดปฏิบัติการป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยได้มอบนโยบายให้ดำเนินการเชิงรุกในการปรามปรามจับกุมผู้ค้ายาเสพติดในพื้นที่ ขยายผลและใช้มาตรการทางทรัพย์สินแบบบูรณาการ ยึด อายัด ทรัพย์สิน เพื่อทำลายวงจรเครือข่ายการค้ายาเสพติด ลดการแพร่ระบาดยาเสพติดในพื้นที่ ด้วยการค้นหา คัดกรอง ผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด และผู้มีอาการทางจิตเวชจากการใช้ยาเสพติดที่มีความเสี่ยงสูงต่อการก่อความรุนแรง เพื่อนำไปสู่กระกวนการบำบัดรักษาที่เหมาะสมและสร้างความเชื่อมั่นของรัฐบาลในการลดปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชน ซึ่งมีภารกิจเร่งด่วนดังนี้
1.มาตรการป้องกันยาเสพติด
1.1 เพิ่มบทบาทหมู่บ้าน/ชุมชน และผู้นำในพื้นที่ให้เป็นกลไกสำคัญในการป้องกันปัญหายาเสพติด โดยบูรณาการความร่วมมือจากหน่วยงานและองค์กรที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน
1.2 จัดระเบียบสังคม ควบคุมปัจจัยเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดยาเสพติดในพื้นที่หมู่บ้าน/ชุมชน สถานบันเทิง และพื้นที่เสี่ยงรอบสถานศึกษา
2.มาตรการปราบปรามยาเสพติด
2.1 ตรวจสอบ ควบคุมการนำเข้า ส่งออกสารเคมีวัตถุอันตรายหรือเคมีภัณฑ์ที่ใช้เป็นสารตั้งต้นในการผลิตยาเสพติด
2.2 บูรณาการและประสานการปฏิบัติกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ โดยวางมาตรการสกัดกั้นยาเสพติดตามแนวชายแดนทางบก ทางน้ำ/ทางเรือ ทางท่าอากาศยานนานาชาติและพัสดุไปรษณีย์ระหว่างประเทศ
2.3 ปราบปรามการลักลอบลำเลียงยาเสพติดตามด่านตรวจ จุดตรวจ/จุดสกัด ในเส้นทางคมนาคมทั้งเส้นทางหลักและเส้นทางรอง จุดเสี่ยง เส้นทางรอยต่อระหว่างพื้นที่ชายแดนกับพื้นที่ตอนใน และการลักลอบขนส่งยาเสพติดผ่านทางพัสดุไปรษณีย์
2.4 ปราบปรามเครือข่ายการค้ายาเสพติด เพื่อขยายผลไปสู่การยึด อายัดทรัพย์สินและเร่งรัดการติดตามจับกุมผู้มีหมายจับยาเสพติด
2.5 ปราบปรามนักค้ายาเสพติดในพื้นที่แพร่ระบาดยาเสพติด และดำเนินการต่อข้อร้องเรียนของประชาชนเพื่อลดความเดือดร้อนที่เกิดจากปัญหายาเสพติด
2.6 ดำเนินการตรวจสอบเจ้าหน้าที่รัฐที่มีพฤติการณ์เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด สนับสนุนให้ความช่วยเหลือหรือใช้อำนาจหน้าที่เอื้อประโยชน์ให้แก่ขบวนการค้ายาเสพติด โดยลงโทษทางวินัยและทางอาญาอย่างเด็ดขาด
3.มาตรการยึด อายัดทรัพย์สินคดียาเสพติด
ทำลายเครือข่ายนักค้ายาเสพติด และยึด อายัดทรัพย์สิน โดยบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานภาคีดำเนินมาตรการยึด อายัดทรัพย์สินตามประมวลกฎหมายยาเสพติดและภายใต้กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
4.มาตรการบำบัดรักษายาเสพติด
4.1 ค้นหา คัดกรอง ผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด และผู้มีอาการทางจิตเวชจากการใช้ยาเสพติดที่มีความเสี่ยงสูงต่อการก่อความรุนแรง (Serious Mental Illness with High Risk to Violence : SMI-V) ในพื้นที่หมู่บ้าน/ชุมชน เพื่อนําเข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษาที่เหมาะสม
4.2 จัดตั้งและขยายจำนวนศูนย์คัดกรองให้ครอบคลุมทุกตำบล เพื่อรองรับผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดและผู้มีอาการทางจิตเวชจากการใช้ยาเสพติดที่มีความเสี่ยงสูงต่อการก่อความรุนแรงในพื้นที่หมู่บ้าน/ชุมชนให้เข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษาอย่างเหมาะสม
4.3 เตรียมความพร้อมสถานบำบัดรักษาและสถานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด เพื่อรองรับการดำเนินการ X-Ray ค้นหา ผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดและผู้ที่มีอาการทางจิตเวชจากการใช้ยาเสพติดที่มีความเสี่ยงสูงต่อการก่อความรุนแรงในพื้นที่หมู่บ้าน/ชุมชน
4.4 สร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนในการดูแลผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด โดยการบําบัดฟื้นฟูผู้เสพยาเสพติดโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน (Community Based Treatment and Rehabilitation :CBTx) ให้ได้รับการดูแลตั้งแต่การป้องกัน การค้นหา การคัดกรอง จูงใจให้เข้ารับการบำบัดรักษา
4.5 ใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (Electronic Monitoring : EM) มาสนับสนุนการติดตามหรือคุมประพฤติผู้เสพหรือครอบครองยาเสพติดเพื่อประสิทธิภาพในการปรับพฤตินิสัยหรือการป้องกันอาชญากรรม
5.มาตรการความร่วมมือระหว่างประเทศ
5.1 ประสานการปฏิบัติร่วมกับกลุ่มประเทศอาเซียน และนอกภูมิภาค ในการปราบปรามสืบสวน สอบสวน ขยายผล เพื่อสกัดกั้นยาเสพติด สารตั้งต้นและเคมีภัณฑ์ การบังคับใช้กฎหมายระหว่างประเทศและการทำลายอาชญากรรมข้ามชาติ ภายใต้กรอบและกลไกความร่วมมือระหว่างประเทศทุกระดับ
6.มาตรการบริหารจัดการ
6.1 จัดตั้งศูนย์บูรณาการฐานข้อมูลยาเสพติดแห่งชาติ เพื่อใช้ประโยชน์ในการป้องกันปราบปราม และแก้ไขปัญหายาเสพติด
6.2 ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ผลการดําเนินงานปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามและแก้ไขปัญหายาเสพติด ตามนโยบายรัฐบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ระยะเร่งด่วน 3 เดือน (1 พฤศจิกายน 2565 – 31 มกราคม 2566)
7.จัดการปัญหายาเสพติดแบบครบวงจร “หนองบัวลำภูต้นแบบจังหวัดสีขาวปลอดยาเสพติด”
สร้างต้นแบบในการจัดการปัญหายาเสพติดแบบครบวงจร ทั้งการป้องกันปราบปราม และแก้ไขปัญหายาเสพติด รวมถึงการจัดการปัญหาด้านอื่นที่ส่งผลกระทบต่อปัญหายาเสพติดโดยการบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและการบริหารจัดการทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ
ในการนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ (นายกฤษณ์ คงเมือง) ได้มอบหมายให้ นายชัชวาลย์ เบญจสิริวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ พร้อมด้วย นางสาวมนทิรา เข็มทอง (พัฒนาการจังหวัดเพชรบูรณ์) นพ.นราพงศ์ ธีรอัครวิภาส (นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์) และ นายสิทธิชัย เจริญศิลป์ (ป้องกันจังหวัดเพชรบูรณ์) เข้าร่วมพิธีเปิดปฏิบัติการป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหายาเสพติด ตามนโยบายรัฐบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
📸ภาพ/ข่าว : สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบูรณ์
#มท.สร้างสุข (Happy Creation)
#กรมการพัฒนาชุมชน
#CDD
#Change for Good
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
#WorldSoilDay
#UNFAO
#GlobalSoilPartnership
#60 ปี กรมการพัฒนาชุมชน
#สร้างสรรค์ชุมชน สร้างคน สร้างชาติ
#สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบูรณ์@มูลนิธิรักษ์ดินรักษ์น้ำ : Earth Safe Foundation

(Visited 1 times, 1 visits today)