การอบรมตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบภายในเบื้องต้น

(#) เพชรบูรณ์พอเพียง
#คนเพชรบูรณ์กินอิ่มนอนอุ่น ทุนดี ชีวีพร้อม น้อมพัฒนา
#คนเพชรบูรณ์เดินไปด้วยกัน @ 1 ครัวเรือนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต โคก หนอง นา เดินคู่ 1 ครัวเรือน TPMA
📜ข่าวฉบับที่ 22/2566
📅วันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 เวลา 09.00 น.
นายทองจันทร์ แก้วเพิ่ม พัฒนาการอำเภอน้ำหนาว มอบหมาย นายพชร ทอนศรี นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ เข้ารับการอบรมตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบภายในเบื้องต้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมาย และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง รวมถึงข้อพึงระวังในการปฏิบัติงาน และเพื่อพัฒนาบุคลากรให้สามารถตรวจสอบเอกสารหลักฐานในการปฏิบัติงานในเบื้องต้นได้ และช่วยลดความเสี่ยงหรือข้อผิดพลาดจากการปฏิบัติงาน โดยกำหนดดำเนินโครงการฯ รูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล (Video Conference)
ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบูรณ์ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์ อาคาร 2
📺ข่าว : สพอ.น้ำหนาว
#กรมการพัฒนาชุมชน
#CDD
#Change for Good
#60 ปี กรมการพัฒนาชุมชน
#สร้างสรรค์ชุมชน สร้างคน สร้างชาติ

(Visited 1 times, 1 visits today)