📣📣📣พช.วิเชียรบุรี : ร่วมกิจกรรมการประชุมสตรีสัญจร ตามโครงการ “สานสัมพันธ์สร้างสรรค์งานพัฒนาชุมชนสัญจร”

#เพชรบูรณ์พอเพียง
#คนเพชรบูรณ์กินอิ่มนอนอุ่น ทุนดี ชีวีพร้อม น้อมพัฒนา
#คนเพชรบูรณ์เดินไปด้วยกัน 1 ครัวเรือนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต โคก หนอง นา 1 ครัวเรือน TPMAP

📣📣📣พช.วิเชียรบุรี : ร่วมกิจกรรมการประชุมสตรีสัญจร ตามโครงการ “สานสัมพันธ์สร้างสรรค์งานพัฒนาชุมชนสัญจร”
🗓วันอังคาร ที่ 27 กันยายน 2565 เวลา 09.00 น. ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อรัง ตำบลบ่อรัง อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอวิเชียรบุรี นำโดยนางบำเพ็ญ จันทร์กุบ พัฒนาการอำเภอวิเชียรบุรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอวิเชียรบุรี ร่วมกิจกรรมสตรีสัญจรโครงการ “สานสัมพันธ์สร้างสรรค์งานพัฒนาชุมชนสัญจร” ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อรัง ตำบลบ่อรัง อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยมีนายปกรณ์ ตั้งใจตรง นายอำเภอวิเชียรบุรี เป็นประธาน และนางจินตนา ทองใจสด ประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดเพชรบูรณ์ กล่าวรายงาน บทบาท หน้าที่ของสตรี และการหาแหล่งเงินทุนในการประกอบอาชีพ รณรงค์การสมัครสมาชิก และทำกิจกรรมร่วมคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบลทุกตำบล ตัวแทนคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด ส่งเสริมอาชีพสตรีและการเข้าถึงแหล่งเงินทุน และส่งเสริมสนับสนุนให้สตรีทำหลุมพอเพียงเพื่อลดรายจ่ายในครัวเรือน และนายอัคร ทองใจสด ที่ปรึกษานายก อบจ.เพชรบูรณ์ ได้พบปะและชื่นชมสตรีที่มีความเข็มแข็ง สามัคคี ขับเคลื่อนงานสตรีให้บรรลุวัตถุประสงค์
ในการนี้ คณะกรรมการพัฒนาสตรีตำบลทุกตำบล และคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ร่วมซ้อมรำเพื่อเตรียมความพร้อมในการรำถวายน้อมรำลึก ร.9 ในวันที่ 13 ตุลาคม 2565 ทั้งนี้ได้ร่วมทำหลุมพอเพียงเพื่อลดรายจ่ายในครัวเรือน แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และนำสินค้า OTOP สินค้าเกษตรปลอดภัยในพื้นที่ตำบลบ่อรัง มาแสดงและจำหน่าย เพื่อให้กลุ่มสตรีขยายผลการตลาด ตลอดจน การแสดงอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีในพื้นที โดยนางบำเพ็ญ จันทร์กุบ พัฒนาการอำเภอวิเชียรบุรี ได้ชี้แจงให้สตรีได้ทราบถึงความสำคัญในการสมัครเป็นสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี และการสมัครสมาชิกในรูปแบบองค์กร รวมถึงการติดตามหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี และงานพัฒนาชุมชนอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เช่น Click ชุมชน ภารกิจสำคัญของกรมการพัฒนาชุมชน 8 ภารกิจ ขอขอบคุณ นางหทัยรัตน์ ทองใจสด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่รัง นายไพบูลย์ เถื่อนชำนาญ กำนันตำบลบ่อรัง และผู้บริหารท้องถิ่น พนักงาน อบต.บ่อรัง ผู้นำท้องที่ทุกหมู่บ้านที่ให้การต้อนรับ และอนุเคราะห์สถานที่ในการจัดประชุม และกลุ่มสตรีบ่อรังที่ดำเนินการประชุมในครั้งนี้
ทั้งนี้ การดำเนินกิจกรรม ได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน COVID-19 ตามประกาศฯ คำสั่งฯ ของจังหวัดเพชรบูรณ์ และมาตรการ D-M-H-T-T-A ตามวิถี New Normal โดยเคร่งครัด

ข่าว : ทีมสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์
#มท.สร้างสุข (Happy Creation)
#130ปีกระทรวงมหาดไทย
#กรมการพัฒนาชุมชน
#CDD
#Change for Good
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
#60 ปี กรมการพัฒนาชุมชน
#สร้างสรรค์ชุมชน สร้างคน สร้างชาติ
#สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบูรณ์@มูลนิธิรักษ์ดินรักษ์น้ำ : Earth Safe Foundation
#เพชรบูรณ์พอเพียง

(Visited 1 times, 1 visits today)