มหกรรมรวมพลังกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดเพชรบูรณ์ “ทุนตั้งต้นแห่งความดีงาม สืบสานพระราชปณิธาน ร่วมต้านยาเสพติด”

#เพชรบูรณ์พอเพียง
#คนเพชรบูรณ์กินอิ่มนอนอุ่น ทุนดี ชีวีพร้อม น้อมพัฒนา
#คนเพชรบูรณ์เดินไปด้วยกัน @ 1 ครัวเรือนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต โคก หนอง นา เดินคู่ 1 ครัวเรือน TPMAP

มหกรรมรวมพลังกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดเพชรบูรณ์ “ทุนตั้งต้นแห่งความดีงาม สืบสานพระราชปณิธาน ร่วมต้านยาเสพติด”

วันพุธที่ 28 กันยายน 2565 เวลา 08.00 – 16.00 น. ณ ห้องเมืองราด ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์ อาคาร 2 ตำบลสะเดียง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์
ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ (นายกฤษณ์ คงเมือง) มอบหมายให้ นายสุเมธ ธีรนิติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการมหกรรมรวมพลังกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดเพชรบูรณ์ “ทุนตั้งต้นแห่งความดีงาม สืบสานพระราชปณิธาน ร่วมต้านยาเสพติด” เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 และเป็นประธานในพิธีทอดผ้าป่ากองทุนแม่ของแผ่นดิน เพื่อเป็นการสร้างการรับรู้และเข้าใจแนวทางการขับเคลื่อนกองทุนแม่ของแผ่นดิน เป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนในการแก้ไขปัญหายาเสพติด ซึ่งจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้ดำเนินโครงการกองทุนแม่ของแผ่นดิน ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547 จนถึงปัจจุบัน มีหมู่บ้านและชุมชนที่เข้าร่วมเป็นกองทุนแม่ของแผ่นดิน รวมจำนวน 311 หมู่บ้าน/ชุมชน โดยมีการจัดพิธีมอบเงินพระราชทานขวัญถุง ให้แก่หมู่บ้าน/ชุมชน เพิ่มขึ้นทุกปี
กิจกรรมภายในงานมหกรรมรวมพลังกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดเพชรบูรณ์ “ทุนตั้งต้นแห่งความดีงาม สืบสานพระราชปณิธาน ร่วมต้านยาเสพติด” ประกอบไปด้วย
1. กิจกรรมเสวนา หัวข้อ “การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยกระบวนการกองทุนแม่ของแผ่นดิน”
2. การทอดผ้าป่ากองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อสมทบทุนในการดำเนินกิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด และการขับเคลื่อนกิจกรรมกองทุนแม่ของแผ่นดินในพื้นที่
3. การถวายราชสดุดี และถวายสัตย์ปฏิญาณตน
4. พิธีมอบเงินพระราชทานขวัญถุงแก่หมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน จังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปี 2564 – 2565
5. พิธีมอบพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
6. พิธีมอบเกียรติบัตรให้แก่หมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินดีเด่น ประจำปี 2565
– รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ กองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านส่งคุ้ม หมู่ที่ 12 ตำบลเขาค้อ อำเภอเขาค้อ
– รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ กองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านห้วยโป่ง หมู่ที่ 2 ตำบลห้วยโป่ง อำเภอหนองไผ่
– รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ กองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านป่าบง หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านกลาง อำเภอหล่มสัก
– รางวัลชมเชย จำนวน 8 รางวัล ได้แก่
1) กองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านโคกสะอาด หมู่ที่ 12 ตำบลกันจุ อำเภอบึงสามพัน
2) กองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านนาเจริญ หมู่ที่ 13 ตำบลนาป่า อำเภอเมืองเพชรบูรณ์
3) กองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านโคกกรวด หมู่ที่ 8 ตำบลยางสาว อำเภอวิเชียรบุรี
4) กองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านปลาฝา หมู่ที่ 5 ตำบลหินฮาว อำเภอหล่มเก่า
5) กองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านเกาะแก้ว หมู่ที่ 10 ตำบลคลองกระจัง อำเภอศรีเทพ
6) กองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านศาลาลาย หมู่ที่ 1 ตำบลศาลาลาย อำเภอชนแดน
7) กองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านไร่ฝาย หมู่ที่ 9 ตำบลวังโป่ง อำเภอวังโป่ง
8) กองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านดงมะไฟ หมู่ที่ 5 ตำบลโคกมน อำเภอน้ำหนาว
7. การจัดนิทรรศการแสดงผลการดำเนินงานของหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดเพชรบูรณ์
8. การปล่อยขบวนรถยนต์อัญเชิญเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดิน
ในการนี้พัฒนาการจังหวัดเพชรบูรณ์ (นางสาวมนทิรา เข็มทอง) ได้มอบหมายให้ นายวสันต์ ศรีจุดานุ ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน เป็นผู้กล่าวรายงาน และมอบหมายให้ นายมนัส สมณะ ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน เข้าร่วมกิจกรรมเสวนา หัวข้อ “การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยกระบวนการกองทุนแม่ของแผ่นดิน” ในโครงการมหกรรมกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดเพชรบูรณ์
📸ข่าว : ทีมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบูรณ์
#มท.สร้างสุข (Happy Creation)
#130ปีกระทรวงมหาดไทย
#กรมการพัฒนาชุมชน
#CDD
#Change for Good
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
#60 ปี กรมการพัฒนาชุมชน
#สร้างสรรค์ชุมชน สร้างคน สร้างชาติ
#สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบูรณ์@มูลนิธิรักษ์ดินรักษ์น้ำ : Earth Safe Foundation
#เพชรบูรณ์พอเพียง

(Visited 1 times, 1 visits today)