โครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย

#เพชรบูรณ์พอเพียง
#คนเพชรบูรณ์กินอิ่มนอนอุ่น ทุนดี ชีวีพร้อม น้อมพัฒนา
#คนเพชรบูรณ์เดินไปด้วยกัน @ 1 ครัวเรือนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต โคก หนอง นา เดินคู่ 1 ครัวเรือน TPMAP

โครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย

วันศุกร์ที่ 23 กันยายน 2565 เวลา 13.30 น. ณ.ตำบลดงมูลเหล็ก อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์
ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ (นายกฤษณ์ คงเมือง) มอบมหายให้ นายสุเมธ ธีรนิติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานในพิธีมอบบ้านผู้สูงอายุตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสม และปลอดภัย ประจำปี 2565
สืบเนื่องจากโครงการ “เพชรบูรณ์พอเพียง ระยะที่ 2” ที่มุ่งเน้นให้คนเพชรบูรณ์ “กินอิ่ม นอนอุ่น ทุนดี ชีวีพร้อม น้อมพัฒนา” ภายใต้วิสัยทัศน์จังหวัดเพชรบูรณ์ “ดินแดนแห่งความสุขของคนอยู่ และผู้มาเยือน” สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดเพชรบูรณ์ ได้รับจัดสรรงบประมาณจากกรมกิจการผู้สูงอายุ ในการดำเนินการตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย เพื่อปรับปรุงและซ่อมแซมที่อยู่อาศัยของผู้สูงอายุที่มีฐานะยากจนและที่อยู่อาศัย ไม่ปลอดภัย ให้มีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมและปลอดภัยต่อการดำรงชีวิต โดยการ บูรณาการร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และส่วนราชการภายในจังหวัดเพชรบูรณ์ ให้แก่ผู้สูงอายุ จำนวน 2 หลัง ได้แก่
1.นายเม็ด บัวทอง
2.นางส้มปล่อย สอนกลาง
ซึ่งเป็นการขับเคลื่อนโครงการเพชรบูรณ์พอเพียง ในด้านที่อยู่อาศัยของจังหวัดเพชรบูรณ์
ในการนี้ นางสาวมนทิรา เข็มทอง (พัฒนาการจังหวัดเพชรบูรณ์) ในฐานะเลขานุการโครงการเพชรบูรณ์พอเพียง มอบหมายให้ นายมนัส สมณะ ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน เข้าร่วมโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย
📸ข่าว : ทีมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบูรณ์
#มท.สร้างสุข (Happy Creation)
#130ปีกระทรวงมหาดไทย
#กรมการพัฒนาชุมชน
#CDD
#Change for Good
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
#60 ปี กรมการพัฒนาชุมชน
#สร้างสรรค์ชุมชน สร้างคน สร้างชาติ
#สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบูรณ์@มูลนิธิรักษ์ดินรักษ์น้ำ : Earth Safe Foundation
#เพชรบูรณ์พอเพียง

(Visited 1 times, 1 visits today)