ผู้ผ่านการคัดเลือกอาสาพัฒนา (อสพ.) จังหวัดเพชรบูรณ์ เข้าร่วมฝึกอบรมก่อนการปฏิบัติงานอาสาพัฒนา (อสพ.) รุ่นที่ 74 ผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting

#เพชรบูรณ์พอเพียง
#คนเพชรบูรณ์กินอิ่มนอนอุ่น ทุนดี ชีวีพร้อม น้อมพัฒนา
#คนเพชรบูรณ์เดินไปด้วยกัน @ 1 ครัวเรือนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต โคก หนอง นา เดินคู่ 1 ครัวเรือน TPMAP

ผู้ผ่านการคัดเลือกอาสาพัฒนา (อสพ.) จังหวัดเพชรบูรณ์ เข้าร่วมฝึกอบรมก่อนการปฏิบัติงานอาสาพัฒนา (อสพ.) รุ่นที่ 74 ผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting

วันจันทร์ที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2565 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบูรณ์ ศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์ ชั้น 3 อาคาร 2
นายสมคิด จันทมฤก อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานในกิจกรรมการฝึกอบรมก่อนการปฏิบัติงานอาสาพัฒนาชุมชน (อสพ.) รุ่นที่ 74 และบรรยายพิเศษในหัวข้อ ทิศทางการขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ระหว่างวันที่ 19 – 21 กันยายน 2565 ณ ห้องประชุม 5001 ชั้น 5 กรมการพัฒนาชุมชนและผ่านระบบประชุมทางไกล Zoom Cloud Meeting ตามที่กรมการพัฒนาชุมชนมอบหมายให้จังหวัดดำเนินการคัดเลือกบุคคล เพื่อแต่งตั้งเป็นอาสาพัฒนา (อสพ.) รุ่น 74 โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างอาสาสมัครที่มีอุดมการณ์และมีจิตอาสาเข้าไป ปฏิบัติงานในหมู่บ้าน ชุมชน เพื่อร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้มั่นคง ชุมชนเข้มแข็ง พึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน
ในการนี้ นางสาวมนทิรา เข็มทอง พัฒนาการจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้แสดงความยินดีกับอาสาพัฒนา (อสพ.) รุ่นที่ 74 จำนวน 3 ราย ที่ผ่านการคัดเลือก พร้อมทั้งให้แนวทางการขับเคลื่อนงานของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบูรณ์ และแนะนำเกี่ยวกับหน่วยงาน ผู้บริหาร พัฒนาการอำเภอ และได้มอบหมายให้ นางสาวลัคนา แพงมา ผู้อำนายการกลุ่มงานอำนายการ เป็นผู้กำกับ ดูแล การฝึกอบรมก่อนการปฏิบัติงานอาสาพัฒนา (อสพ.) รุ่นที่ 74 ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งมีหลักสูตรการฝึกอบรม ดังนี้
วันที่ 19 กันยายน 2565
1) ทิศทางการขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
2) บทบาทอาสาพัฒนา (อสพ.) ในการปฏิบัติงานพัฒนาชุมชน
3) การขับเคลื่อนการพัฒนาทุนชุมชนและองค์กรการเงินชุมชน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
4) การขับเคลื่อนงานโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
5) ทิศทางการขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชน ตามแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570)
6) อาสาพัฒนา (อสพ.) กับการปฏิบัติงานตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยอาสาพัฒนา พ.ศ. 2540
วันที่ 20 กันยายน 2565
1) การใช้เครื่องมือเพื่อจัดทำแผนพัฒนาตำบล
2) การจัดทำแผนและประสานแผนและประสานแผนพัฒนาพื้นที่ (One Plan)
3) การทบทวนบทบาทภารกิจอาสาพัฒนา (อสพ.)
วันที่ 21 กันยายน 2565
1) การพัฒนาศักยภาพอาสาพัฒนา (อสพ.) ด้านการประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางออนไลน์
2) การจัดทำแผนปฏิบัติงานอาสาพัฒนา (อสพ.)
📸ข่าว : ทีมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบูรณ์
#มท.สร้างสุข (Happy Creation)
#130ปีกระทรวงมหาดไทย
#กรมการพัฒนาชุมชน
#CDD
#Change for Good
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
#60 ปี กรมการพัฒนาชุมชน
#สร้างสรรค์ชุมชน สร้างคน สร้างชาติ
#สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบูรณ์@มูลนิธิรักษ์ดินรักษ์น้ำ : Earth Safe Foundation
#เพชรบูรณ์พอเพียง

(Visited 1 times, 1 visits today)