โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน จังหวัดเพชรบูรณ์

#เพชรบูรณ์พอเพียง

#คนเพชรบูรณ์กินอิ่มนอนอุ่น ทุนดี ชีวีพร้อม น้อมพัฒนา

#คนเพชรบูรณ์เดินไปด้วยกัน @ 1 ครัวเรือนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต โคก หนอง นา เดินคู่ 1 ครัวเรือน TPMAP

โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน จังหวัดเพชรบูรณ์

วันศุกร์ที่ 16 กันยายน 2565 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมณ ห้องมหาธาตุ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์ อาคาร 1

เครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดเพชรบูรณ์ โดย นายประจวบ นาคเทียน (ประธานเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดเพชรบูรณ์) ได้ดำเนินการโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน จังหวัดเพชรบูรณ์

จากผลการสำรวจสภาพปัญหายาเสพติดหมู่บ้าน/ชุมชนในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ รอบที่ 1/2565 จำนวน 1,490 หมู่บ้าน/ขุมชน พบว่าหมู่บ้าน/ชุมชนที่มีปัญหายาเสพติด จำนวน 529 หมู่บ้าน และเป็นหมู่บ้าน/ชุมชนกองทุนแม่ของแผ่นดิน จำนวน 90 หมู่บ้าน และจากการตรวจสุขภาพหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 289 หมู่บ้าน/ชุมชน โดยผลการตรวจสุขภาพปรากฏว่า มีจำนวนหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินที่มีความเข้มแข็งและสามารถยกระดับเป็นศูนย์เรียนรู้ (ระดับ A)  จำนวน 70 หมู่บ้าน/ชุมชน หมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินเข้มแข็งมีการเฝ้าระวัง (ระดับ B) จำนวน214 หมู่บ้าน/ชุมชน และหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินที่ต้องมีการปรับปรุง (ระดับ C) จำนวน 5 หมู่บ้าน/ชุมชนดังนั้น เพื่อให้เกิดกระบวนการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน จึงได้ดำเนินการจัดโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน จังหวัดเพชรบูรณ์ ขึ้น

ในการนี้ได้เชิญ ดร.วีรวัฒน์ปวร จิตจูง นักวิชาการสาธารณสุข โรงพยาบาลวิเชียรบุรี หัวหน้ากลุ่มงานสุขศึกษา เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “วิเคราะห์ผลการตรวจสุขภาพกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปี 2565 (19 ตัวชี้วัด)/วิเคราะห์ผลการประเมินสถานะหมู่บ้านกองทุนแม่ รอบ 1/2565 การเตรียมความพร้อมหมู่บ้าน/ชุมชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด และการจัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อยกระดับการพัฒนากองทุนแม่ของแผ่นดิน

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ

1 เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับกลไกเครือข่ายทุกระดับ

2 เพื่อพัฒนาและยกระดับหมู่บ้าน/ชุมชนกองทุนแม่ของแผ่นดิน

3 เพื่อปลูกจิตสำนึกในการเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์

📸ข่าว : ทีมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบูรณ์

#มท.สร้างสุข (Happy Creation)

#130ปีกระทรวงมหาดไทย

#กรมการพัฒนาชุมชน

#CDD

#Change for Good

#SEPtoSDGs

#SDGforAll@Kmitl

#60 ปี กรมการพัฒนาชุมชน

#สร้างสรรค์ชุมชน สร้างคน สร้างชาติ

#สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบูรณ์@มูลนิธิรักษ์ดินรักษ์น้ำ : Earth Safe Foundation

#เพชรบูรณ์พอเพียง

(Visited 1 times, 1 visits today)