การประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดเพชรบูรณ์ (คจพ.จ)

#เพชรบูรณ์พอเพียง
#คนเพชรบูรณ์กินอิ่มนอนอุ่น ทุนดี ชีวีพร้อม น้อมพัฒนา
#คนเพชรบูรณ์เดินไปด้วยกัน @ 1 ครัวเรือนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต โคก หนอง นา เดินคู่ 1 ครัวเรือน TPMAP

การประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดเพชรบูรณ์ (คจพ.จ)

วันพฤหัสบดีที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2565 เวลา 09.30 ณ ห้องประชุมเมืองราด ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์

ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ (นายกฤษณ์ คงเมือง) ประธานคณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดเพชรบูรณ์ (คจพ.จ) ได้มอบหมายให้ นายสุเมธ ธีรนิติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดเพชรบูรณ์ (คจพ.จ) โดยมี พัฒนาการจังหวัดเพชรบูรณ์ (นางสาวมนทิรา เข็มทอง) เลขานุการคณะทำงานขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดเพชรบูรณ์ (คจพ.จ) พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดเพชรบูรณ์ (คจพ.จ) เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรายงานผลการดำเนินงานขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดเพชรบูรณ์มีครัวเรือนเป้าหมายที่ต้องพัฒนาตามระบบ TPMAP จำนวนทั้งสิ้น 22,387 ครัว 28,976 ปัญหา ซึ่งเป็นการบูรณาการความช่วยเหลือครัวเรือนเป้าหมายภายใต้โครงการ “เพชรบูรณ์พอเพียง ระยะที่ 2” ที่มุ่งเน้นให้คนเพชรบูรณ์ “กินอิ่ม นอนอุ่น ทุนดี ชีวีพร้อม น้อมพัฒนา”
จังหวัดเพชรบูรณ์ได้ดำเนินการให้ความช่วยเหลือครัวเรือนตาม Model “เพชรบูรณ์พอเพียง ช่วยให้พออยู่ พอเพียง ยั่งยืน คนเพชรบูรณ์เดินไปด้วยกัน” ได้แก่
1.สร้างการรรับรู้ โดยการจัดประชุมสร้างการรับรู้แนวทางการดำเนินงานขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รวมถึงการทำ MOU เพื่อดำเนินโครงการ “เพชรบูรณ์พอเพียง ระยะที่ ๒”
2.การสำรวจและวิเคราะห์สภาพปัญหาและสำรวจความต้องการ โดยใช้ ทีม ศจพ.อ. ทีมปฏิบัติการ และทีมพี่เลี้ยง ลงไปดำเนินการสำรวจวิเคราะห์สภาพปัญหาและความต้องการ ร่วมถึงการรับรองข้อมูลและประชุมร่วมบูรณาการ
3.การดำเนินงานให้ความช่วยเหลือ เป็นการให้ความช่วยเหลือแบบบูรณาการกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน และภาคีอื่นๆ โดยร่วมกำหนดแผนงานให้ความช่วยเหลือตามความต้องการของครัวเรือนและแก้ไขปัญหาจากสิ่งที่เกิดขึ้นในครัวเรือน
4.การติดตามผลการดำเนินงาน โดยการมอบหมายให้ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ติดตามการดำเนินงานให้ความช่วยเหลือครัวเรือนและลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานของ ศจพ.อ ทีมปฏิบัติการ และทีมพี่เลี้ยง เพื่อนำเรียนให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบ
5.เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ หลังดำเนินการให้ความช่วยเหลือแล้ว มีการประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานในช่องทาง Facebook Line Website และ Youtube เป็นต้น

จาการที่ ศจพ.อ. ได้บูรณาการกับหน่วยงานภาคี ในการให้ความช่วยเหลือครัวเรือนเป้าหมายทั้ง 22,387 ครัวเรือน ซึ่งได้ดำเนินการตามแนวทางให้ความช่วยเหลือครบทุกครัวเรือน โดยผลสัมฤทธิ์ของกิจกรรมพบว่า
1) สามารถแก้ไขปัญหาได้แล้ว 22,381 ครัวเรือน
2) รอติดตามผล 0 ครัวเรือน
3) อยู่ระหว่างติดตามผล 6 ครัวเรือน
4) ยังไม่สามารถแก้ปัญหาได้ 0 ครัวเรือน
ทั้งนี้การแก้ไขปัญหาความยากจนต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ทุกครัวเรือนตกเกณฑ์ตามเป้าหมายได้รับการสัมผัส และตรวจสอบ เพื่อรับทราบข้อมูลและนำไปกำหนดแนวทางการให้ความช่วยเหลือให้บรรลุเป้าหมาย “พออยู่ พอเพียง ยั่งยืน” ต่อไป

📸ข่าว : ทีมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบูรณ์
#มท.สร้างสุข (Happy Creation)
#130ปีกระทรวงมหาดไทย
#กรมการพัฒนาชุมชน
#CDD
#Change for Good
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
#60 ปี กรมการพัฒนาชุมชน
#สร้างสรรค์ชุมชน สร้างคน สร้างชาติ
#สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบูรณ์@มูลนิธิรักษ์ดินรักษ์น้ำ : Earth Safe Foundation
#เพชรบูรณ์พอเพียง

(Visited 1 times, 1 visits today)