🏫สพอ.ชนแดน : รับการตรวจติดตามการขับเคลื่อนงานตามแผนปฏิบัติงานกรมการพัฒนาชุมชน และนโยบายสำคัญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของท่านรองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน (นายวิฑูรย์ นวลนุกูล)

#เพชรบูรณ์พอเพียง
#คนเพชรบูรณ์กินอิ่มนอนอุ่น ทุนดี ชีวีพร้อม น้อมพัฒนา
#คนเพชรบูรณ์เดินไปด้วยกัน @ 1 ครัวเรือนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต โคก หนอง นา เดินคู่ 1 ครัวเรือน TPMAP
🏫สพอ.ชนแดน : รับการตรวจติดตามการขับเคลื่อนงานตามแผนปฏิบัติงานกรมการพัฒนาชุมชน และนโยบายสำคัญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของท่านรองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน (นายวิฑูรย์ นวลนุกูล)
🗓วันศุกร์ที่ 5 สิงหาคม 2565 เวลา 09.30 น. นางอมรรักษ์  วงศ์ษา พัฒนาการอำเภอชนแดน เข้าร่วมประชุมเพื่อรับการตรวจติดตามการขับเคลื่อนงานตามแผนปฏิบัติงานกรมการพัฒนาชุมชน และนโยบายสำคัญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของท่านรองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน (นายวิฑูรย์ นวลนุกูล) และนางนวลจันทร์ ศรีมงคล ผู้ตรวจราชการเขตตรวจราชการที่ 17 โดยมีนางสาวมนทิรา เข็มทอง พัฒนาการจังหวัดเพชรบูรณ์ กล่าวต้อนรับและรายงานผลการขับเคลื่อนงานฯที่เป็นภาระกิจสำคัญของจังหวัดเพชรบูรณ์ ในการติดตามดังกล่าวท่านรองอธิบดีฯและผู้ตรวจราชการกรมฯได้เน้นย้ำการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์และนโยบายของอธิบดีฯ อาทิเช่น การดำเนินงานขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ โคก หนอง นาให้มีความยั่งยืน /โครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.)/การบริหารจัดการหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี /การบริหาร งาน-งบ-ระบบ-คน ทำให้ง่ายได้สาระ/การจัดกิจกรรม CDD Day อีกทั้งแสดงความยินดีกับนางสาวมนทิรา เข็มทอง พัฒนาการจังหวัดและน.ส. สุภาวดี หมู่ใหญ่ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ที่ได้รับคัดเลือกเป็นข้าราชการดีเด่นกรมการพัฒนาชุมชน ประจำปี 2565 เป็นต้น
📚ทั้งนี้ การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า(โควิท-19) อย่างเคร่งครัด
📸ภาพ/📺ข่าว : ทีมสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอชนแดน
#มท.สร้างสุข (Happy Creation)
#CDD กรมการพัฒนาชุมชน
#Change for Good
#SEPtoSDGs
#GlobalSoilPartnership
#60 ปี กรมการพัฒนาชุมชน
#สร้างสรรค์ชุมชน สร้างคน สร้างชาติ
#สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบูรณ์@มูลนิธิรักษ์ดินรักษ์น้ำ : Earth Safe Foundation
#เพชรบูรณ์พอเพียง

(Visited 1 times, 1 visits today)