จังหวัดเพชรบูรณ์ คัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ระดับจังหวัด ประจำปี 2565 (รอบตัดสิน)

#คนเพชรบูรณ์กินอิ่มนอนอุ่น ทุนดี ชีวีพร้อม น้อมพัฒนา
#คนเพชรบูรณ์เดินไปด้วยกัน 1 ครัวเรือนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต โคก หนอง นา 1 ครัวเรือน TPMAP
จังหวัดเพชรบูรณ์ คัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ระดับจังหวัด ประจำปี 2565 (รอบตัดสิน)
วันพุธที่ 22 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น. ณ บ้านไร่ หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านไร่ อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์
ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ (นายกฤษณ์ คงเมือง) มอบหมายให้คณะกรรมการคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี 2565, นางวาสนา ธีรนิติ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบูรณ์ ,นางอรทัย จันทร์ผ่อง ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ และนางสาวธนานุช แสวงผล นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ ลงพื้นที่หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” และตำบลเข้มแข็งตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ดีเลิศระดับจังหวัด พื้นที่อำเภอหล่มสัก ที่ผ่านเข้ารอบ ตามที่คณะกรรมการคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี 2565 พิจารณาคัดเลือก ในการประชุมครั้งที่ 1/2565 เมื่อระหว่างวันที่ 16 – 17 มิถุนายน 2565 ผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบูรณ์
ซึ่งอำเภอหล่มสักได้รับการพิจารณาคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี 2565 รอบพิจารณาคัดเลือก ได้แก่ 1.) หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง อยู่เย็น เป็นสุข บ้านไร่ หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านไร่ อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ 2.) ตำบลเข้มแข็งตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตำบลบ้านไร่ อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์
จากนั้น เวลา 14.00 น. คณะกรรมการคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี 2565 ได้ลงพื้นที่คัดสรรกิจกรรมฯ ณ หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง อยู่เย็น เป็นสุข บ้านห้วยนา หมู่ที่ 9 ตำบลแคมป์สน อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์
ทั้งนี้ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบูรณ์ โดยนางสาวมนทิรา เข็มทอง พัฒนาการจังหวัดเพชรบูรณ์ กำหนดดำเนินการคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี 2565 ดำเนินการรอบตัดสิน ระหว่างวันที่ 21 – 29 มิถุนายน 2565
📸ข่าว : ทีมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบูรณ์
#มท.สร้างสุข (Happy Creation)
#Change for Good
#60 ปี กรมการพัฒนาชุมชน
#สร้างสรรค์ชุมชน สร้างคน สร้างชาติ
#สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบูรณ์@มูลนิธิรักษ์ดินรักษ์น้ำ : Earth Safe Foundation
(Visited 1 times, 1 visits today)