จังหวัดเพชรบูรณ์ ขับเคลื่อนการส่งเสริมการสร้างรายได้จากกิจการอาหารปลอดภัยระดับจังหวัด

#คนเพชรบูรณ์กินอิ่มนอนอุ่น ทุนดี ชีวีพร้อม น้อมพัฒนา
#คนเพชรบูรณ์เดินไปด้วยกัน 1 ครัวเรือนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต โคก หนอง นา 1 ครัวเรือน TPMAP
จังหวัดเพชรบูรณ์ ขับเคลื่อนการส่งเสริมการสร้างรายได้จากกิจการอาหารปลอดภัยระดับจังหวัด
วันอังคารที่ 21 มิถุนายน 2565 เวลา 10.00 น. ณ ห้องไพลิน ชั้น 1 โรงแรมบูรพา อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์
นางสาวมนทิรา เข็มทอง พัฒนาการจังหวัดเพชรบูรณ์ พบปะกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการพัฒนากลไกและดูดซับมูลค่าทางเศรษฐกิจและการกระจายรายได้กลับสู่ท้องถิ่น กิจกรรม ประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมการสร้างรายได้จากกิจการอาหารปลอดภัยระดับจังหวัด ดำเนินการระหว่างวันที่ 20 – 21 มิถุนายน 2565 โดยมีวัตถุประสงค์ 1.) เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจกลุ่มเป้าหมายในการสร้างรายได้กิจการอาหารปลอดภัย 2.) เพื่อจัดทำแผนการพัฒนาและต่อยอดสำหรับเชื่อมโยงช่องทางการตลาดอาหารปลอดภัย
3.) เพื่อบูรณาการความร่วมมือภาคีเครือข่ายภาครัฐและภาค เอกชน ตั้งแต่ต้นทาง กลางทาง ปลายทาง
กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 20 คน ประกอบด้วย กลุ่มเป้าหมายการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐที่มีศักยภาพในการพัฒนาสินค้าสู่กิจการอาหารปลอดภัย ใน 3 กลุ่มงาน ได้แก่ เกษตร แปรรูป ท่องเที่ยวโดยชุมชน จำนวน 10 กลุ่ม ๆ ละ 2 คน ซึ่งมีกิจกรรม ดังนี้
1. จัดเวทีเสวนา หัวข้อ “ แนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐสู่กิจการอาหารปลอดภัย ”
2. การวิเคราะห์ศักยภาพการผลิตและความต้องการทางการตลาดอาหารปลอดภัย
3. กระบวนการตรวจสอบคุณภาพสินค้าสู่กิจการอาหารปลอดภัย 4 ร (โรงพยาบาล โรงเรียน โรงแรม ร้านอาหาร)
4. การเชื่อมโยงเครือข่ายช่องทางการตลาดอาหารปลอดภัย
กรมการพัฒนาชุมชน ได้จัดสรรงบประมาณภายใต้ยุทธศาสตร์ด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำ และสร้างการเติบโตจากภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ให้จังหวัดเพชรบูรณ์ ได้ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน และวิสัยทัศน์ของกรมการพัฒนาชุมชน คือ “ เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565 ” ประกอบกับคณะรัฐมนตรี มีมติเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2559 รับทราบการแต่งตั้งคณะทำงานร่วมรัฐ-เอกชน-ประชาชน (ประชารัฐ) จำนวน 12 คณะ เพื่อดำเนินงานตามนโยบายสานพลังประชารัฐของรัฐบาล เพื่อบูรณาการการทำงานระหว่างภาคเอกชน ภาคประชาชนและภาครัฐ รวมทั้งประสานและขับเคลื่อนนโยบาย/กิจกรรมที่เกิดขึ้นในระดับพื้นที่ เพื่อให้การขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากด้วยภาคีเครือข่าย เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด
📸ข่าว : ทีมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบูรณ์
#มท.สร้างสุข (Happy Creation)
#Change for Good
#60 ปี กรมการพัฒนาชุมชน
#สร้างสรรค์ชุมชน สร้างคน สร้างชาติ
#สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบูรณ์@มูลนิธิรักษ์ดินรักษ์น้ำ : Earth Safe Foundation
(Visited 1 times, 1 visits today)