📣📣 พช บึงสามพัน: เข้าร่วมประชุมสรุปผลการประกวดหมู่บ้าน ตามโครงการตำบลกันจุน่าอยู่อาศัยปลอดภัยจากโรค ไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

#เพชรบูรณ์พอเพียง
#คนเพชรบูรณ์กินอิ่มนอนอุ่น ทุนดี ชีวีพร้อม น้อมพัฒนา
#คนเพชรบูรณ์เดินไปด้วยกัน @ 1 ครัวเรือนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต โคก หนอง นา เดินคู่ 1 ครัวเรือน TPMAP
หลวงพ่อคู่บ้าน บึงสามพันคู่เมือง ลือเลื่องบุญบั้งไฟ ยิ่งใหญ่งานแข่งเรือ งามเหลือทุ่งทานตะวัน

📣📣 พช บึงสามพัน: เข้าร่วมประชุมสรุปผลการประกวดหมู่บ้าน ตามโครงการตำบลกันจุน่าอยู่อาศัยปลอดภัยจากโรค
ไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วันจันทร์ที่ 20 มิถุนายน 2565 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบึงสามพัน โดย นางธนพร ศรีบุญเรือง มอบหมายให้ นายสรายุทธ ทองยอด นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ เข้าร่วมประชุมสรุปผลการประกวดหมู่บ้าน ตามโครงการตำบลกันจุน่าอยู่อาศัยปลอดภัยจากโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เพื่อรณรงค์ส่งเสริมให้ประชาชนตำบลกันจุ ร่วมกันกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำกันโรคไข้เลือดออกอย่างยั่งยืน ลอดทั้งร่วมกันป้องกันโควิด – ๑๙ แบบครบวงจร ๑๐ข้อ การกำจัดขยะที่ต้นทาง ตามหลัก ๓Rs (ใช้น้อย ใช้ซ้ำ นำกลับมาใช้ใหม่ ) การร่วมกันจัดการสิ่งแวดล้อม โดยหมู่บ้านที่มีผลการดำเนินงานดีเด่นจะได้รับประกาศเกียรติคุณ พร้อมเงินรางวัล โดยมีวัตถุประสงค์การจัดโครงการฯ เพื่อให้ประชาชนตำบลจุ ปลอดภัยจากโรคไข้เลือดออก มีสุขภาพและสุขภาวะที่สมบูรณ์ทั้งทางกาย ทางใจ ทางปัญหา และทางสังคมเชื่อมโย่งกันเป็นองค์รวมอย่างสมดุลและนำไปสู่การมีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน

📸ข่าว : ทีมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบูรณ์ @สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบึงสามพัน
#มท.สร้างสุข (Happy Creation)
#กรมการพัฒนาชุมชน
#CDD
#Change for Good
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
#60 ปี กรมการพัฒนาชุมชน
#สร้างสรรค์ชุมชน สร้างคน สร้างชาติ
#สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบูรณ์@มูลนิธิรักษ์ดินรักษ์น้ำ : Earth Safe Foundation
#เพชรบูรณ์พอเพียง

(Visited 1 times, 1 visits today)