การติดตามประเมินผลการดำเนินงานกิจกรรมตามยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน ไตรมาส 3 ประจำปีงบประมาณ 2565

(#)เพชรบูรณ์พอเพียง
(#)คนเพชรบูรณ์กินอิ่มนอนอุ่น ทุนดี ชีวีพร้อม น้อมพัฒนา
(#)คนเพชรบูรณ์เดินไปด้วยกัน @ 1 ครัวเรือนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต โคก หนอง นา เดินคู่ 1 ครัวเรือน TPMAP

📌📌การติดตามประเมินผลการดำเนินงานกิจกรรมตามยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน ไตรมาส 3 ประจำปีงบประมาณ 2565

วันอังคารที่ 21 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอหล่มเก่า ชั้น 2
นายวสันต์ ศรีจุดานุ ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบูรณ์ พร้อมคณะ ลงพื้นที่อำเภอหล่มเก่า เพื่อติดตามประเมินผลการดำเนินงานกิจกรรมตามยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน ไตรมาส 3 ประจำปีงบประมาณ 2565 ประเด็นการติดตาม ได้แก่
1.การดำเนินงานจัดเก็บข้อมูล จปฐ.
2.โครงการสร้างสัมมาชีพชุมชนระดับหมู่บ้าน
3.โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการหมู่บ้านต้นกล้างกองทุนแม่ของแผ่นดิน
4.การเบิกจ่ายงบประมาณ
5.การดำเนินงานขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างยั่งยืน
โดยผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์ได้เน้นย้ำ เรื่องการดำเนินงานขจัดความยากจนฯ ให้เป็นไปตามแนวทางของกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ซึ่งเป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาล การพัฒนาแปลงโคกหนองนา พช. ให้เกิดมีผลผลิตในแปลง และการเบิกจ่ายงบประมาณให้ถูกระเบียบ ทันเวลา ในการนี้ นายชาตรี นรทัด พัฒนาการอำเภอหล่มเก่า พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหล่มเก่า ให้การต้อนรับและรายงานผลการดำเนินงาน

📸ข่าว : ทีมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบูรณ์
(pink camera) : สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหล่มเก่า
#มท.สร้างสุข (Happy Creation)
#กรมการพัฒนาชุมชน
#CDD
#Change for Good
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
#WorldSoilDay
#UNFAO
#GlobalSoilPartnership
#60 ปี กรมการพัฒนาชุมชน
#สร้างสรรค์ชุมชน สร้างคน สร้างชาติ
#สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบูรณ์@มูลนิธิรักษ์ดินรักษ์น้ำ : Earth Safe Foundation
#เพชรบูรณ์พอเพียง

(Visited 1 times, 1 visits today)