จังหวัดเพชรบูรณ์คัดเลือกคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ปี 2565 : อำเภอศรีเทพ

#เพชรบูรณ์พอเพียง
#คนเพชรบูรณ์กินอิ่มนอนอุ่น ทุนดี ชีวีพร้อม น้อมพัฒนา
#กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดเพชรบูรณ์

จังหวัดเพชรบูรณ์คัดเลือกคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ปี 2565
วันศุกร์ที่ 27 พฤษภาคม 2565 เวลา 14.00 น. ณ ที่ว่าการอำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์

พัฒนาการจังหวัดเพชรบูรณ์ (นางสาวมนทิรา เข็มทอง) ประธานคณะกรรมการคัดเลือกคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่นระดับ จังหวัดเพชรบูรณ์ ตามโครงการเชิดชูเกียรติคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปี 2565 มอบหมายให้นายมนัส สมณะ ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชนเป็นผู้แทน พร้อมด้วย คณะกรรมการคัดเลือกฯ รวม 7 ท่าน ลงพื้นที่คัดเลือกคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่นระดับจังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อสร้างขวัญกำลังใจ และยกย่องเชิดชูเกียรติแก่กลไกการขับเคลื่อนการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ที่มีผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ สามารถเป็นแบบอย่างได้ รวมทั้งเพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้สตรีได้เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบท บาทสตรี มากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก นายอำเภอศรีเทพ (นายวีระวัฒน์ วัฒนวงศ์พฤกษ์) ให้การต้อนรับ โดย คัดสรร จำนวน 3 ประเภท ได้แก่

1. คณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบล/เทศบาลดีเด่น
2. กลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่น
3.สำนักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนิน งานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับอำเภอดีเด่น

หลังจากนั้นคณะกรรมการรคัดสรร ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินกิจกรรมของทั้ง 3 ประเภท ดังนี้
1)สำนักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนิน งานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับอำเภอ อำเภอศรีเทพ
2) คณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบลประะดู่งาม อำเภอศรีเทพ
3) กลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี กลุ่มปลูกพืชผักผลไม้อินทรีย์เพื่อส่งขาย Tops และส่งออก ตำบลประดู่งามอำเภอศรีเทพ

ทั้งนี้ คณะกรรมการคัดเลือกคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี 2565 ได้ให้คำแนะนำในการดำเนินงานแก่กลุ่มเป้าหมายเพื่อให้มีการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ตามประเด็นยุทธศาสตร์เสริมสร้างขีดความสามารถองค์กรบริหารกองทุน พัฒนาบทบาทสตรี ตามหลักธรรมาภิบาล

📸ข่าว : ทีมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบูรณ์
#มท.สร้างสุข (Happy Creation)
#กรมการพัฒนาชุมชน
#CDD
#Change for Good
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
#60 ปี กรมการพัฒนาชุมชน
#สร้างสรรค์ชุมชน สร้างคน สร้างชาติ
#สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบูรณ์@มูลนิธิรักษ์ดินรักษ์น้ำ : Earth Safe Foundation
#เพชรบูรณ์พอเพียง

(Visited 1 times, 1 visits today)