จังหวัดเพชรบูรณ์ : รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ลงพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ ติดตามนโยบายสำคัญของกระทรวงมหาดไทยและกรมการพัฒนาชุมชน

#เพชรบูรณ์พอเพียง
#คนเพชรบูรณ์กินอิ่มนอนอุ่น ทุนดี ชีวีพร้อม น้อมพัฒนา
#คนเพชรบูรณ์เดินไปด้วยกัน 1 ครัวเรือนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต โคก หนอง นา 1 ครัวเรือน TPMAP

จังหวัดเพชรบูรณ์ ร่วมกับสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด, สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมให้การต้อนรับ รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน (นายนิวัติ น้อยผาง) ลงพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ ติดตามนโยบายสำคัญของกระทรวงมหาดไทยและกรมการพัฒนาชุมชน

อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน (นายสมคิด จันทมฤก) มอบหมายให้รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน (นายนิวัติ น้อยผาง) ลงพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ ติดตามการขับเคลื่อนงานตามแผนปฏิบัติงานกรมการพัฒนาชุมชนและนโยบายสำคัญ ระหว่างวันที่ 20-22 พฤษภาคม 2565

ระหว่างวันที่ 20 – 22 พฤษภาคม 2565 ณ อำเภอศรีเทพ อำเภอวังโป่ง อำเภอหนองไผ่ และอำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปี พ.ศ. 2565

วันศุกร์ที่ 20 พฤษภาคม 2565

นายนิวัติ น้อยผาง รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ลงพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ติดตามงานตามนโยบายกรมการพัฒนาชุมชน โดยผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ (นายกฤษณ์ คงเมือง) มอบหมายให้นางสาวมนทิรา เข็มทอง พัฒนาการจังหวัดเพชรบูรณ์ พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกลุ่มงาน, พัฒนาการอำเภอ และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบูรณ์ ให้การต้อนรับและร่วมลงพื้นที่เยี่ยมชมพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา พัฒนาชุมชน” และเยี่ยมให้กำลังใจครัวเรือนเป้าหมาย TPMAP ตามโครงการขจัดความยากจน และพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ระหว่างวันที่ 20 – 22 พฤษภาคม 2565

ทั้งนี้ รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ลงพื้นที่เยี่ยมชมพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา พัฒนาชุมชน” และเอามื้อสามัคคี ณ พื้นที่เรียนรู้ชุมชนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต (Community Lab Model for quality of life : CLM) ระดับตำบล พื้นที่ 15 ไร่ บริเวณวัดพระวรราชาทินัดดามาตุ หมู่ที่ 5 ตำบลหนองย่างทอย อำเภอศรีเทพ, ครัวเรือนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต นางอังศุมาลี แก้วสุภา บ้านหนองสะแก หมู่ที่ 9 ตำบลคลองกระจัง อำเภอศรีเทพ และเยี่ยมครัวเรือนเป้าหมาย TPMAP ตามโครงการขจัดความยากจน และพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมอบของใช้จำเป็นให้กับครัวเรือน จำนวน 3 ครัวเรือน ดังนี้ 1.) นางสาวต๋อย ดวงเงิน บ้านม่วงชุม หมู่ที่ 4 ตำบลคลองกระจัง อำเภอศรีเทพ ตกเกณฑ์ด้านรายได้ 2.) นางสาวชญาภา ศรีโคตร บ้านหนองสะแก หมู่ที่ 9 ตำบลคลองกระจัง อำเภอศรีเทพ 3.) นางฉลวย ประชาชาญ บ้านคลองกระจัง หมู่ที่ 1 ตำบลคลองกระจัง อำเภอศรีเทพ

วันเสาร์ที่ 21 พฤษภาคม 2565

รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน พร้อมด้วยพัฒนาการจังหวัดเพชรบูรณ์ พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มงาน, พัฒนาการอำเภอ และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบูรณ์ ลงพื้นอำเภอวังโป่ง เยี่ยมชมพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา พัฒนาชุมชน” และร่วมเอามื้อสามัคคี ณ พื้นที่เรียนรู้ชุมชนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต (Community Lab Model for life : CLM) ระดับตำบล พื้นที่ 15 ไร่ ครัวเรือนนายบุญธรรม ดวงอุปะ หมู่ที่ 6 ตำบลท้ายดง อำเภอวังโป่ง, เยี่ยมชมครัวเรือนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต (Household Lab Model for quality of life : HLM) ระดับครัวเรือนขนาดพื้นที่ : 3 ไร่ ณ แปลงนางมะนิตย์ อ่องโสภา บ้านวังกระดาษ หมู่ที่ 1 ตำบลท้ายดง อำเภอวังโป่ง, และเยี่ยมครัวเรือนเป้าหมาย TPMAP ตามโครงการขจัดความยากจน และพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมอบของใช้จำเป็นให้กับครัวเรือนนางจาก ขิดละมิด หมู่ที่ 10 ตำบลท้ายดง อำเภอวังโป่ง ซึ่งในการลงพื้นที่อำเภอวังโป่งครั้งนี้ มีนายสุเทพ เบียร์ดี นายอำเภอวังโป่ง กล่าวต้อนรับ และมีหัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอ นางสาวฉัตรนภา เมืองแป้น นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายดง, นายชัยชาญ ปัญญาพวก นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลท้ายดง, นายรวิกร วรทน ปศุสัตว์อำเภอวังโป่ง, นางกฤษณา อธิบดี พัฒนาการอำเภอวังโป่ง, นางอมรรักษ์ วงศ์ษา พัฒนาการอำเภอชนแดน, ผู้นำท้องที่ท้องถิ่น ตำบลท้ายดง อำเภอวังโป่ง, เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชมอำเภอวังโป่ง และอำเภอชนแดน, เครือข่ายเกษตรอินทรีย์อำเภอวังโป่ง และครัวเรือต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต พื้นที่อำเภอวังโป่ง ร่วมให้การต้อนรับ

หลังจากนั้น เวลา 13.30 น. ลงพื้นที่เยี่ยมครัวเรือนเป้าหมาย TPMAP ตามโครงการขจัดความยากจน และพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมอบของใช้จำเป็นให้กับครัวเรือน ได้แก่ ครัวเรือนนางสาววนันดา ปันทวาย หมู่ที่ 14 ตำบลหนองไผ่ อำเภอหนองไผ่ และเยี่ยมชมพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา พัฒนาชุมชน” และเอามื้อสามัคคี ณ พื้นที่เรียนรู้ชุมชนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต (Community Lab Model for quality of life : CLM) ระดับตำบล พื้นที่ 15 ไร่ แปลงนางสาวไพลินรุ้ง ขันธ์วราพันธิชัย หมู่ที่ 7 ตำบลยางงาม อำเภอหนองไผ่

วันอาทิตย์ที่ 22 พฤษภาคม 2565

นายนิวัติ น้อยผาง รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน พร้อมด้วยนางสาวมนทิรา เข็มทอง พัฒนาการจังหวัดเพชรบูรณ์, ผู้อำนวยการกลุ่มงาน, พัฒนาการอำเภอ และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบูรณ์ ลงพื้นที่เยี่ยมครัวเรือนเป้าหมาย TPMAP ตามโครงการขจัดความยากจน และพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมอบของใช้จำเป็นให้กับครัวเรือน จำนวน 2 ครัวเรือน ได้แก่ นางคำฮู้ จันทร์เลิศ หมู่ที่ 5 ตำบลปากช่อง อำเภอหล่มสัก และนายทำนอง พันธ์ยาง บ้านเลขที่ 142 หมู่ที่ 5 ตำบลปากช่อง อำเภอหล่มสัก และหลังจากนั้นได้ลงพื้นที่เยี่ยมชมโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา พัฒนาชุมชน” ณ พื้นที่เรียนรู้ชุมชนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต (Community Lab Model for quality of life : CLM) จำนวน 2 แปลง ดังนี้

📌จุดที่ 1 แปลงนายวรพล บุญศิริ หมู่ที่ 10 ตำบลปากช่อง อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ ได้รับการจัดสรรพื้นที่เพิ่มเติม จากกรมการพัฒนาชุมชน เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2564 ดำเนินการขุดปรับแปลงที่ดินและสร้างฐานการเรียนรู้ทั้ง 9 ฐานโดยแรงงานจิตอาสาในตำบล ได้แก่ ฐานเรียนรู้กสิกรรมธรรมชาติ ฐานเรียนรู้คนหัวเห็ด ฐานเรียนรู้คนเอาถ่าน ฐานเรียนรู้คนรักษ์แม่ธรณี ฐานเรียนรู้คนติดดิน ฐานเรียนรู้คนรักษ์น้ำ ฐานเรียนรู้คนรักษ์แม่โพสพ ฐานเรียนรู้คนมีไฟ และฐานเรียนรู้คันนาทองคำ เสร็จเรียบร้อย ในวันนี้จึงจัดกิจกรรมเอามื้อสามัคคีปลูกไม้ 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง และปล่อยปลา

📌จุดที่ 2 แปลงนายพัฒนพงษ์ เทืองน้อย หมู่ที่ 2 ตำบลน้ำชุน อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ ได้รับการจัดสรรพื้นที่เพิ่มเติมจากกรมการพัฒนาชุมชน เนื่องจากเป็นพื้นที่ ภัยแล้งซ้ำซาก ศอญ. ลุ่มน้ำน่าน เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2564 ได้ดำเนินการขุดปรับแปลงที่ดินเสร็จเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างการสร้างฐานการเรียนรู้ นอกจากนี้พื้นที่ CLM ยังดำเนินกิจกรรมถนนสุขภาพโดยการปลูกผักสวนครัวไว้ริมทางเพื่อให้คนในชุมชนได้บริโภคพืชผักปลอดสารพิษ ในวันนี้จึงจัดกิจกรรมเอามื้อสามัคคีปลูกไม้ 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง ปล่อยปลา และทำหลุมพอเพียง

โดยจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้ดำเนินการสร้างเครือข่ายโคก หนอง นา โดยได้นำ Model ของการขับเคลื่อนแนวทางเขตพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง (SEDZ : Sufficiency Economy Development Zones) ด้วยโมเดลเศรษฐกิจใหม่ มาปรับใช้ ได้แก่ การสร้าง PLM (Province Lab Model) : ระดับจังหวัด,DLM (District Lab Model) : ระดับอำเภอ โดยทั้ง 11 อำเภอจะต้องดำเนินการสร้างเครือข่าย DLM ซึ่งประกอบด้วยครัวเรือน HLM ในแต่ละอำเภอ รวมกันเป็น DLM และจะใช้ DLM แม่ข่าย ได้แก่ ได้แก่ แปลงวัดพระวรราชาทินัดดามาตุ หมู่ที่ 5 ตำบลหนองย่างทอย อำเภอศรีเทพ แปลงนางสาวไพลินรุ้ง ขันธ์วราพันธิชัย หมู่ที่ 7 ตำบลยางงาม อำเภอหนองไผ่ แปลงนายพัฒนพงษ์ เทืองน้อย หมู่ที่ 2 ตำบลน้ำชุน อำเภอหล่มสัก แปลงนายบุญธรรม ดวงอุปะ หมู่ที่ 6 ตำบลท้ายดง อำเภอวังโป่ง และแปลงนายวรพล บุญศิริ หมู่ที่ 10 ตำบลปากช่อง อำเภอหล่มสัก ซึ่งเป็นแปลง CLM เพื่อให้ ครัวเรือน HLM แต่ละอำเภอเข้ารับการฝึกอบรม ถ่ายทอดองค์ความรู้โคกหนองนาโมเดล โดยใช้กลไก 3 5 7 สำหรับการขับเคลื่อน : สานพลัง 3 ระดับ 5 กลไก 7 ภาคี ร่วมปฏิรูปประเทศด้วยเศรษฐกิจพอเพียง (3) การจัดการในระดับพื้นที่ ชุมชน จังหวัด สู่ระดับประเทศ (5) กลไก ได้แก่ 1) ประสานงานภาคีเครือข่าย 7 ภาคีฯ 2) การบูรณาการแผนงานและยุทธศาสตร์ 3) การกำกับ ติดตาม หนุนเสริม เตือนภัย และประเมินผล 4) การจัดการความรู้พัฒนาบุคลากน และ 5) การรับฟังและสื่อสารเชิงรุก (7) ภาคีเครือข่าย ได้แก่ ภาคประชาชน ภาคศาสนา ภาคเอกชน ภาคสื่อ ภาคประชาสังคม ภาควิชาการ และภาครัฐโดยมีการบ่มเพาะพี่เลี้ยงอาสาใน 7 ภาคส่วน

ทั้งนี้ นายชาคริน อินอิ่มวรปราชญ์ นายอำเภอหล่มสัก พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการอำเภอหล่มสัก, นายวิชชา ฉัตรวิโรจน์ นายกองค์กรบริหารส่วนตำบลปากช่อง, นางรัชดาพร ฉัตรวิโรจน์ หัวหน้าคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบลปากช่อง, นางอัมพร กุลวงศ์ พัฒนาการอำเภอหล่มสัก, เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอหล่มสัก และครัวเรือนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต พื้นที่อำเภอหล่มสัก ร่วมให้การต้อนรับ

📸ข่าว : ทีมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบูรณ์
#มท.สร้างสุข (Happy Creation)
#กรมการพัฒนาชุมชน
#CDD
#Change for Good
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
#60 ปี กรมการพัฒนาชุมชน
#สร้างสรรค์ชุมชน สร้างคน สร้างชาติ
#สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบูรณ์@มูลนิธิรักษ์ดินรักษ์น้ำ : Earth Safe Foundation
#เพชรบูรณ์พอเพียง

 

(Visited 1 times, 1 visits today)