🌺พช.เมืองเพชรบูรณ์การคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ปี 2565 (OTOP Product Champion : OPC) “คัดสรรฯ OTOP จังหวัดเพชรบูรณ์”

  1. #) ทุกทิศทั่วเพชรบูรณ์
    🌺พช.เมืองเพชรบูรณ์การคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ปี 2565 (OTOP Product Champion : OPC) “คัดสรรฯ OTOP จังหวัดเพชรบูรณ์”
    📜ข่าวฉบับที่ 119/2565
    📅วันพุธที่ 11 พฤษภาคม 2565 ⏰ เวลา 09.00 น. ณ ห้องลักษมี ชั้น 4 โรงแรมบูรพา อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์
    📮 มีนางสาวบูริน่า ฤทธิ์กล้า พัฒนาการอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ หมอบหมายให้นางจารุณี หอมเกษร นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ และนางเตือนใจ พิมพ์มะมุก นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการร่วมกิจกรรม การคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ปี 2565 (OTOP Product Champion : OPC) “คัดสรรฯ OTOP จังหวัดเพชรบูรณ์”

ในการนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ (นายกฤษณ์ คงเมือง) มอบหมายให้นายสุเมธ ธีรนิติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย จังหวัดเพชรบูรณ์ ปี 2565 โดยนางสาวมนทิรา เข็มทอง พัฒนาการจังหวัดเพชรบูรณ์ กล่าวรายงานมีวัตถุประสงค์การดำเนินงาน ดังนี้
👉1. เพื่อจัดระดับผลิตภัณฑ์ (Product Level) ที่จะนำไปสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ (Product Development)
👉2. เพื่อจัดระบบฐานข้อมูลผลิตภัณฑ์ (Profile) เพื่อนำไปใช้ในการทำงานเชิงบูรณาการของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
👉3. เพื่อประชาสัมพันธ์และเสริมสร้างคุณค่าของผลิตภัณฑ์ให้เป็นที่ยอมรับแกบุคคลทั่วไปจนสามารถใช้เป็นแหล่งสร้างรายได้และความเข้มแข็งให้กับชุมชน
👉4. เพื่อกระตุ้นให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมของผู้ผลิต/ผู้ประกอบการ OTOP และชุมชนในการพัฒนาผลิตภัณฑ์

โดยจังหวัดเพชรบูรณ์ มีผู้ผลิต/ผู้ประกอบการ สมัครเข้ารับการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย จังหวัดเพชรบูรณ์ ปี 2565 จำนวน 62 ราย จำนวน 130 ผลิตภัณฑ์ และได้รับการพิจารณารับรองผลิตภัณฑ์เข้ารับการคัดสรรฯ จากคณะกรรมการดำเนินการคัดสรรฯ จำนวน 59 ราย จำนวน 124 ผลิตภัณฑ์ อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ได้ส่งผลิตภัณฑ์ร่วมคัดสรร จำนวน 27 ผลิตภัณฑ์ 13 ผู้ประกอบการ

📸ภาพ/📺ข่าว : สพอ.เมืองเพชรบูรณ์ ทีมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบูรณ์
📸ข่าว : ทีมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบูรณ์
#มท.สร้างสุข (Happy Creation) #กรมการพัฒนาชุมชน
#CDD #Change for Good
#SEPtoSDGs #SDGforAll@Kmitl
#WorldSoilDay #UNFAO
#GlobalSoilPartnership #60 ปี กรมการพัฒนาชุมชน
#สร้างสรรค์ชุมชน สร้างคน สร้างชาติ #สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบูรณ์@มูลนิธิรักษ์ดินรักษ์น้ำ : Earth Safe Foundation
#เพชรบูรณ์พอเพียง

(Visited 1 times, 1 visits today)