เพชรบูรณ์ ขับเคลื่อนการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี อำเภอหล่มเก่า อำเภอหล่มสัก

#เพชรบูรณ์พอเพียง
เพชรบูรณ์ ขับเคลื่อนการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี อำเภอหล่มเก่า อำเภอหล่มสัก
วันพฤหัสบดีที่ 13 มกราคม 2565 ณ ที่ว่าการอำเภอหล่มเก่า และที่ว่าการอำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์
นางสาวมนทิรา เข็มทอง พัฒนาการจังหวัดเพชรบูรณ์ หัวหน้าคณะทำงานบริหารจัดการและติดตามหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี จังหวัดเพชรบูรณ์ มอบหมายให้คณะทำงานฯ ลงพื้นที่อำเภอหล่มเก่า ติดตามการดำเนินงานกลุ่มสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ตำบลบ้านเนิน ตำบลนาเกาะ และอำเภอหล่มสัก ต.น้ำเฮี้ย ต.ปากช่อง ต.ช้างตะลูด ต.หนองไขว่ ต.วัดป่า ต.บ้านติ้ว เพื่อเยี่ยมเยียน ติดตามและตรวจสอบกิจการของลูกหนี้ตามสัญญากู้ยืม ประเมินสถานะทางการเงินและความสามารถในการนำเงินมาชำระคืนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนผลการดำเนินงานของกลุ่มสมาชิก และปัญหาอุปสรรคในการดำเนินโครงการของสมาชิก และลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินโครงการของสมาชิกที่กู้เงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีไปประกอบอาชีพ จำนวน 2 กลุ่ม คือ 1. นางอรอุมา จันทรเสนา ทำอาชีพเสริมปลูกพุทธาปลอดภัย หมู่ที่ 11 ต.วังบาล 2. นางสร้อยประสิทธิ์ บุญกิจ ทำอาชีพเสริมหลังจากฤดูการทำนาโดยทำสวนมะขาม หมู่ที่ 13 ต.วังบาล โดยคณะทำงานฯ ให้แนวทางแก้ไขปัญหาให้ลูกหนี้ พร้อมเสนอแนวทางสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมรายได้ และหาทางยกระดับมาตรฐานสินค้า พร้อมทั้งแนะนำช่องทางการตลาดให้กับกลุ่มสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
ในการดำเนินงานในครั้งนี้ นายเสกสรร กลิ่นพูน นายอำเภอหล่มเก่า มอบหมายให้ ส.อ.ประจวบ สมทางดี นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาราชการแทน พัฒนาการอำเภอหล่มเก่า พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอหล่มเก่า และนายชาครินทร์ อินอิ่มวรปราชญ์ นายอำเภอหล่มสัก มอบหมายให้นางอัมพร กุลวงศ์ พัฒนาการอำเภอหล่มสัก พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอหล่มสัก ให้การต้อนรับและให้ข้อมูลการขับเคลื่อนการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอหล่มเก่าและอำเภอหล่มสัก
📸ข่าว : ทีมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบูรณ์
#Change for Good
#60 ปี กรมการพัฒนาชุมชน
#สร้างสรรค์ชุมชน สร้างคน สร้างชาติ
#สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบูรณ์@มูลนิธิรักษ์ดินรักษ์น้ำ : Earth Safe Foundation
(Visited 1 times, 1 visits today)