จังหวัดเพชรบูรณ์ เดินหน้าขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (คจพ.พ.)

#เพชรบูรณ์พอเพียง
จังหวัดเพชรบูรณ์ เดินหน้าขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (คจพ.พ.)
วันพฤหัสบดีที่ 13 มกราคม 2565 เวลา 13.30 น. ณ ห้องห้องเมืองราด ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์ (อาคาร 2)
นายกฤษณ์ คงเมือง ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ มอบหมายให้นายสุเมธ ธีรนิติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดเพชรบูรณ์ (คจพ.จ.) ครั้งที่ 1/2565 โดยมีประเด็นสำคัญในการประชุม ดังนี้
1. การประกาศวาระจังหวัดเพชรบูรณ์ เรื่องการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2. การรับรองผลการตรวจสอบและรับรองข้อมูลครัวเรือนเป้าหมาย ระดับจังหวัด โดยศูนย์อำนวยการปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงระดับ(ศจพ.อ.) อำเภอ 11 อำเภอ ได้ตรวจสอบและรับรองครัวเรือนเป้าหมาย ในระบบ TPMAP (Thai People Map and Analytics Platform) และครัวเรือนตกหล่นจากระบบ TPMAP ซึ่งจังหวัดเพชรบูรณ์มีจำนวนครัวเรือนตกเกณฑ์ทั้งหมด มีจำนวน 624 ครัวเรือน ดังนี้
1) ตกเกณฑ์ด้านรายได้ 510 ครัวเรือน
2) ตกเกณฑ์ด้านสุขภาพ 20 ครัวเรือน
3) ตกเกณฑ์ด้านการศึกษา 12 ครัวเรือน
4) ตกเกณฑ์ด้านความเป็นอยู่ 156 ครัวเรือน
5) ตกเกณฑ์ด้านเข้าถึงบริการภาครัฐ 3 ครัวเรือน
(หมายเหตุ 1 ครัวเรือน สามารถตกเกณฑ์ได้มากกว่า 1 มิติ)
โดยในที่ประชุม ได้รับรองข้อมูลครัวเรือนเป้าหมายและประกาศวาระจังหวัดเพชรบูรณ์ เรื่องการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ทุกภาคส่วนได้รับทราบโดยทั่วกัน
ในการดำเนินงานในครั้งนี้ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนการดำเนินงาน โดยมีนางสาวมนทิรา เข็มทอง พัฒนาการจังหวัดเพชรบูรณ์ พร้อมด้วยนายมนัส สมณะ ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน และนักวิชาการพัฒนาชุมชน ร่วมขับเคลื่อนการดำเนินงาน
📸ข่าว : ทีมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบูรณ์
#มท.สร้างสุข (Happy Creation)
#Change for Good
#60 ปี กรมการพัฒนาชุมชน
#สร้างสรรค์ชุมชน สร้างคน สร้างชาติ
#สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบูรณ์@มูลนิธิรักษ์ดินรักษ์น้ำ : Earth Safe Foundation
(Visited 1 times, 1 visits today)