เพชรบูรณ์ ขับเคลื่อนการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี อำเภอเขาค้อ

#เพชรบูรณ์พอเพียง
เพชรบูรณ์ ขับเคลื่อนการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี อำเภอเขาค้อ
วันพุธที่ 12 มกราคม 2565 เวลา 09.00 น. ณ ที่ว่าการอำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์
นางสาวมนทิรา เข็มทอง พัฒนาการจังหวัดเพชรบูรณ์ หัวหน้าคณะทำงานบริหารจัดการและติดตามหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี จังหวัดเพชรบูรณ์ มอบหมายให้คณะทำงานฯ ลงพื้นที่อำเภอเขาค้อ ติดตามการดำเนินงานกลุ่มสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ตำบลทุ่งสมอ ตำบลริมสีม่วง ตำบลเข็กน้อย เพื่อเยี่ยมเยียน ติดตามและตรวจสอบกิจการของลูกหนี้ตามสัญญากู้ยืม ประเมินสถานะทางการเงินและความสามารถในการนำเงินมาชำระคืนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนผลการดำเนินงานของกลุ่มสมาชิก และปัญหาอุปสรรคในการดำเนินโครงการของสมาชิก และลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินโครงการของสมาชิกที่กู้เงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีไปประกอบอาชีพ จำนวน 2 กลุ่ม คือ กลุ่มปลูกผักไฮโดโปนิค ตำบลทุ่งสมอ และกลุ่มเลี้ยงจิ้งโกร่ง ตำบลเข็กน้อย โดยคณะทำงานฯ ให้แนวทางแก้ไขปัญหาให้ลูกหนี้ พร้อมเสนอแนวทางสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมรายได้ และหาทางยกระดับมาตรฐานสินค้า พร้อมทั้งแนะนำช่องทางการตลาดให้กับกลุ่มสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
ในการดำเนินงานในครั้งนี้ นายภาคภูมิ ภูมี นายอำเภอเขาค้อ มอบหมายให้นางสาวอัจฉรา คะสีทอง พัฒนาการอำเภอเขาค้อ พร้อมด้วยนางสาวลัดดาวัลย์ ปัญญาส่วน นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ผู้รับผิดชอบงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอเขาค้อ ให้การต้อนรับและให้ข้อมูลการขับเคลื่อนการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอเขาค้อ
📸ข่าว : ทีมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบูรณ์
#Change for Good
#60 ปี กรมการพัฒนาชุมชน
#สร้างสรรค์ชุมชน สร้างคน สร้างชาติ
#สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบูรณ์@มูลนิธิรักษ์ดินรักษ์น้ำ : Earth Safe Foundation
(Visited 1 times, 1 visits today)