ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เคลื่อนโครงการเพชรบูรณ์พอเพียง ระยะที่ 2 มุ่งเป้าหมายให้คนเพชรบูรณ์ กินอิ่ม นอนอุ่น ทุนดี ชีวีพร้อม น้อมพัฒนา

#เพชรบูรณ์พอเพียง
ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เคลื่อนโครงการเพชรบูรณ์พอเพียง ระยะที่ 2 มุ่งเป้าหมายให้คนเพชรบูรณ์ กินอิ่ม นอนอุ่น ทุนดี ชีวีพร้อม น้อมพัฒนา
วันพฤหัสบดีที่ 6 มกราคม 2565 เวลา 09.45 น. ณ ห้องเมืองราด ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์ อาคาร 2
นายกฤษณ์ คงเมือง ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ มอบหมายให้นายสุเมธ ธีรนิติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานในการแถลงข่าวและลงนามความร่วมมือ โครงการ “เพชรบูรณ์พอเพียง ระยะที่ 2” และโครงการส่งเสริมสนับสนุนการปลูกพืชสมุนไพร พืชเศรษฐกิจ พืชสวยงาม และสัตว์เศรษฐกิจ ด้วยเกษตรอินทรีย์วิถีไทย ภายใต้โครงการเพชรบูรณ์พอเพียง ระยะที่ 2 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ภาครัฐ ภาคเอกชน ร่วมงานแถลงข่าว ซึ่งสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบูรณ์ โดยนางสาวมนทิรา เข็มทอง พัฒนาการจังหวัดเพชรบูรณ์ พร้อมด้วยข้าราชการ เจ้าหน้าที่ เป็นเจ้าภาพในการจัดงานดังกล่าว
จังหวัดเพชรบูรณ์มีความตระหนักดีว่า วิถีชีวิตของพี่น้องประชาชนคนเพชรบูรณ์ ต้องได้รับการดูแล และพัฒนาคุณภาพชีวิต ให้มีความสมบูรณ์ที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานปัจจัย 4 ประการ ภายใต้ความมั่นคง 5 ด้าน ประกอบด้วย ความมั่นคงด้านอาหาร (สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นเจ้าภาพหลัก) ความมั่นคงด้านที่อยู่อาศัย (สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นเจ้าภาพหลัก) ความมั่นคงด้านรายได้ (สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นเจ้าภาพหลัก) ความมั่นคงด้านสุขภาพ (สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นเจ้าภาพหลัก) และความมั่นคงด้านสังคม (สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นเจ้าภาพหลัก) โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มุ่งเป้าหมายให้คนเพชรบูรณ์ กินอิ่ม นอนอุ่น ทุนดี ชีวีพร้อม น้อมพัฒนา
การขับเคลื่อนโครงการเพชรบูรณ์พอเพียง ระยะที่ 2 มีหน่วยงานและองค์กรเข้าร่วม จำนวน 54 หน่วยงาน 136 โครงการ โดยกำหนดรหัสการขับเคลื่อน คือ 54136 กลุ่มเป้าหมายที่กำหนดดำเนินการปี 2565 มุ่งเป้าหมายไปที่ครัวเรือนยากจนที่ตกเกณฑ์ตามข้อมูล TPMAP จำนวน 886 ครัวเรือน, ครัวเรือนพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต, ครัวเรือนตกเกณฑ์ด้านรายได้ จากข้อมูล จปฐ., กลุ่ม/องค์กร และเครือข่ายในจังหวัดเพชรบูรณ์ และประชาชนในจังหวัดเพชบูรณ์ที่สนใจเข้าร่วมโครงการ ด้วยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ภายใต้ความมั่นคง 5 ด้าน ซึ่งจะได้ลงนามความร่วมมือในวันนี้ จำนวน 2 คณะ ได้แก่
คณะที่ 1 การลงนามความร่วมมือระหว่างจังหวัด กับ หัวหน้าส่วนราชการที่เข้าร่วมขับเคลื่อนโครงการภายใต้ 5 ร่มความมั่นคง จำนวน 54 หน่วยงาน
คณะที่ 2 การลงนามความร่วมมือระหว่างส่วนราชการ และภาคเอกชน ตามโครงการส่งเสริมสนับสนุนการปลูกพืชสมุนไพร พืชเศรษฐกิจ พืชสวยงาม และสัตว์เศรษฐกิจ ด้วยมาตรฐานอินทรีย์วิถีไทย ภายใต้โครงการเพชรบูรณ์พอเพียง ระยะที่ 2
เพื่อยืนยันเจตนารมณ์ ว่า เราทุกคน จะร่วมกันพัฒนาคุณภาพชีวิต ของประชาชนคนเพชรบูรณ์ สำหรับเป็นของขวัญปีใหม่ 2565
ในส่วนของโครงการส่งเสริมสนับสนุนการปลูกพืชสมุนไพร พืชเศรษฐกิจ พืชสวยงาม และสัตว์เศรษฐกิจ ด้วยเกษตรอินทรีย์วิถีไทย จังหวัดเพชรบูรณ์ โดย สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบูรณ์ กับ การยาสูบแห่งประเทศไทย กับ มูลนิธิรักษ์ดินรักษ์น้ำ กับ บริษัท เฮิร์บ เทรเชอร์ จำกัด กับ บริษัทอะแกรนิค เวิร์ลด์ จำกัด ได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU – Memorandum of Understanding) ฉบับนี้ จัดทำขึ้นภายใต้โครงการเพชรบูรณ์พอเพียง ระยะที่ 2 โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบูรณ์ มีการประสานความร่วมมือกับมูลนิธิรักษ์ดินรักษ์น้ำ ที่มีภารกิจในด้านการสร้างมาตรฐานผลผลิต การแปรรูปและการตลาด ตามมาตรฐานอินทรีย์วิถีไทยเชื่อมโยงการตลาดกับบริษัท Herb Treasure Co. ที่เป็นผู้ประกอบการเกี่ยวกับการผลิต รับซื้อ และจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากกัญชง ซึ่งบริษัท Herb Treasure Co. ได้มาจัดตั้งโรงงานสกัดสารสำคัญจากกัญชงในพื้นที่อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อเตรียมความพร้อมด้านกระบวนการผลิต และสถานที่สำหรับรับซื้อผลผลิตจากกลุ่มเป้าหมาย ที่ได้รับการส่งเสริมตามโครงการภายใต้ “นโยบายกัญชงเพื่อเศรษฐกิจ” จึงได้ร่วมมือตกลง Contact Framing และจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อส่งเสริมโครงการดังกล่าว โดยมีแนวคิดและแนวทางในการส่งเสริมให้เกษตรกรและประชาชนกลุ่มเป้าหมาย มีการผลิตพืชเศรษฐกิจ (กัญชง) และสร้างช่องทางการตลาด ภายใต้ความร่วมมือของภาคี ดำเนินการ 3 กิจกรรม ได้แก่ 1) กิจกรรมพัฒนาศักยภาพกลุ่มเป้าหมายด้านการผลิต มีหลักสูตรประกอบด้วยการเรียนรู้เกี่ยวกับการเตรียมดิน การปลูก การดูแลรักษา รวมถึงการใช้สารชีวภัณฑ์ในกระบวนการผลิต โดยมูลนิธิรักษ์ดิน รักษ์น้ำ เป็นองค์กรสนับสนุนองค์ความรู้ ด้านการผลิตตามมาตรฐานอินทรีย์วิถีไทย 2) กิจกรรมพัฒนาศักยภาพด้านการสร้างมาตรฐานผลผลิต การแปรรูป และการตลาดตามมาตรฐานอินทรีย์วิถีไทย โดยเชื่อมโยงการตลาดกับบริษัท Herb Treasure Co. ที่เป็นผู้ประกอบการเกี่ยวกับการผลิต รับซื้อ และจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากกัญชง ด้วยการร่วมมือตกลง Contact Framing กับกลุ่มเป้าหมาย 3) สนับสนุนปัจจัยการผลิต การแปรรูปและส่งเสริมช่องทางการตลาด เพื่อเป็นสิ่งอำนวยความสะดวกในกระบวนการผลิต และการแปรรูป โดยกลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย กลุ่มเป้าหมายตามข้อมูลระบบบริหารจัดการข้อมูลการพัฒนาคนแบบชี้เป้า (TPMAP)
📸ข่าว : ทีมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบูรณ์
#มท.สร้างสุข (Happy Creation)
#60 ปี กรมการพัฒนาชุมชน
#สร้างสรรค์ชุมชน สร้างคน สร้างชาติ
#สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบูรณ์@มูลนิธิรักษ์ดินรักษ์น้ำ : Earth Safe Foundation
(Visited 1 times, 1 visits today)