เพชรบูรณ์ ปิดฉากการเบิกจ่ายโครงการ “โคก หนอง นา พัฒนาชุมชน” ส่งท้ายปี 2564

เพชรบูรณ์ ปิดฉากการเบิกจ่ายโครงการ “โคก หนอง นา พัฒนาชุมชน” ส่งท้ายปี 2564
ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ (นายกฤษณ์ คงเมือง) มอบอำนาจให้พัฒนาการจังหวัดเพชรบูรณ์ (นางสาวมนทิรา เข็มทอง) เคลื่อนทัพปิดฉากการเบิกจ่ายโครงการฯ ภายใต้กรอบนโยบายฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศตามพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขเยียวยาและฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID – 19) ตามโครงการพัฒนาพื้นต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา โมเดล และงบยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน ซึ่งจังหวัดเพชรบูรณ์ ขับเคลื่อนโครงการฯจำนวน 1,527 แปลง ดังนี้
1) งบยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน ตามโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง จำนวน 446 แปลง แบ่งเป็น 1 ไร่ 341 แปลง 3 ไร่ จำนวน 105 แปลง
2) งบเงินกู้ ตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตฯ จำนวน 936 แปลง แบ่งเป็น 3 ไร่ จำนวน 776 แปลง 1 ไร่ จำนวน 160 แปลง
3) งบเงินกู้ตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตฯ (ลุ่มน้ำน่าน) จัดสรรเพิ่มเติม จำนวน 135 แปลง แยกเป็น CLM 4 แปลง และ HLM 131 แปลง
4) งบเงินกู้ตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตฯ จัดสรรเพิ่มเติมครั้งที่ 2 จำนวน 10 แปลง แยกเป็น CLM 1 แปลง HLM 9 แปลงรวมงบเงินกู้ทั้งสิ้น 1,081 แปลง
ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564 จังหวัดเพชรบูรณ์ มีผลการเบิกจ่ายงบเงินกู้แล้วเสร็จ จำนวน 1,067 แปลง เป็นเงิน 99,090,400 บาท คิดเป็นร้อยละ 99.02 ยกเว้นแปลงพื้นที่เรียนรู้ชุมชนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต (Community Lab Model for quality of life : CLM) ระดับตำบล ขนาด 15 ไร่ ที่ได้รับจัดสรรเพิ่มเติมจากกรมการพัฒนาชุมชน เมื่อกลางเดือนพฤศจิกายน 2564 เนื่องจากมีการคืนแปลงจากจังหวัดอื่น กรมการพัฒนาชุมชนจึงได้จัดสรรเพิ่มเติมให้จังหวัดเพชรบูรณ์ดำเนินการ ซึ่งแปลงพื้นที่ CLM ดังกล่าว ได้จัดจ้างขุดปรับรูปแบบแปลง ขนาด 15 ไร่ และดำเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว คงเหลือเฉพาะรายการครุภัณฑ์และวัสดุฐานเรียนรู้ ที่ผู้รับจ้างอยู่ระหว่างจัดหาครุภัณฑ์ โดยจะดำเนินงานให้แล้วเสร็จภายในเดือนมกราคม 2565
จากการขับเคลื่อนงานโครงการพัฒนาพื้นต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา พช. ของจังหวัดเพชรบูรณ์ มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณชน ถือได้ว่าการดำเนินงานดังกล่าวประสบผลสำเร็จ ครัวเรือนต้นแบบที่เข้าร่วมโครงการมีรายได้เพิ่มขึ้น สามารถสร้างความมั่นคงทางอาหารให้กับครัวเรือน/ชุมชน โดยเฉพาะเรื่องการปลูกพืชผักสวนครัวเพื่อลดรายจ่ายเท่ากับเพิ่มรายได้ให้กับครัวเรือนและพืชเศรษฐกิจ สามารถเป็นแหล่งอาหารเลี้ยงดูคนในชุมชน ระยะต่อมาเป็นการเพิ่มที่ป่าปลูกใหม่ตามแนวพระราชดำริป่า 3 อย่าง เพื่อประโยชน์ 4 อย่าง ซึ่งผลผลิตจะสามารถสร้างรายได้ให้กับครัวเรือน
📸ข่าว : ทีมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบูรณ์
#60 ปี กรมการพัฒนาชุมชน
#สร้างสรรค์ชุมชน สร้างคน สร้างชาติ
(Visited 1 times, 1 visits today)