พช.เพชรบูรณ์ ร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน จังหวัดเพชรบูรณ์

#เพชรบูรณ์พอเพียง

พช.เพชรบูรณ์ ร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน จังหวัดเพชรบูรณ์

วันศุกร์ที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้องเพชรบุระ ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์ (อาคาร 1)

นายกฤษณ์ คงเมือง ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยมีประเด็นสำคัญในการประชุม คือ พิจารณาโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ซึ่งกระทรวงมหาดไทยให้จังหวัดเสนอโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ปี 2565 โดยกลไกและกระบวนการในการเสนอหรือพิจารณาโครงการฯ จะต้องผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันระดับจังหวัดตามลำดับขั้นตอน

ในการดำเนินงานในครั้งนี้ นางสาวมนทิรา เข็มทอง พัฒนาการจังหวัดเพชรบูรณ์ มอบหมายให้นายมนัส สมณะ ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน ร่วมประชุม

📸ข่าว : สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบูรณ์

#มท.สร้างสุข (Happy Creation)

กรมการพัฒนาชุมชน

#CDD

#มูลนิธิรักษ์ดินรักษ์น้ำ : Earth Safe Foundation

#SEPtoSDGs

#SDGforALL@Kmitl

#WorldSoilDay

#UNFAO

#GlobalSoilPartnership

(Visited 1 times, 1 visits today)