พช.เพชรบูรณ์ ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี จังหวัดเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 9/2564

พช.เพชรบูรณ์ ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี จังหวัดเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 9/2564
วันจันทร์ ที่ 15 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์ (อาคาร 2)
นางสาวมนทิรา เข็มทอง พัฒนาการจังหวัดเพชรบูรณ์ มอบหมายให้นายมนัส สมณะ ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน พร้อมด้วยนางวัชรานุช พระบาง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ และเจ้าหน้าที่กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ร่วมประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี จังหวัดเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 9/2564 โดยมีนางวาสนา ธีรนิติ หัวหน้าคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี จังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานในการประชุม โดยมีประเด็นสำคัญ ดังนี้
1. แผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
2. รายงานหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
3. พิจารณาโครงการขอรับเงินสนับสนุนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประเภทเงินทุนหมุนเวียน จำนวน 12 โครงการ ได้แก่ ประเภทการเกษตร จำนวน 9  โครงการ และประเภทหัตถกรรม จำนวน 3 โครงการ
ภาพ/ข่าว : 📷 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบูรณ์
(#) มท.สร้างสุข (Happy Creation) กรมการพัฒนาชุมชน
(Visited 1 times, 1 visits today)