ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ลงพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ ตรวจติดตามการดำเนินงานของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบูรณ์

ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ลงพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ ตรวจติดตามการดำเนินงานของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบูรณ์
วันอังคารที่ 9 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 น.
นายสรสาสน์ สีเพ็ง ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ลงพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อตรวจติดตามการดำเนินงานของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบูรณ์ ตามประเด็นการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกรม ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564 ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบูรณ์ (ชั้น 3) ศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์ (อาคาร 2) ในประเด็นดังต่อไปนี้
1. โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” โดยได้เน้นย้ำให้จังหวัดดำเนินการตามกรอบระยะเวลา หากประสบปัญหาติดขัดในการดำเนินงานให้ประสานเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบระดับกรมฯ โดยตรง เพื่อป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้น
2. การขับเคลื่อนการน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สร้างความมั่นคงทางอาหารสู่ปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร รอบ 2 จังหวัดเพชรบูรณ์ดำเนินการส่งเสริม/รณรงค์/ขยายผลอย่างต่อเนื่อง โดยส่งเสริมวัฒนธรรมการปลูกผักประจำครัวเรือน ครัวเรือนละไม่น้อยกว่า 10 ชนิด อีกทั้งส่งเสริมการปลูกและแปรรูปสมุนไพรต้านภัยโควิท – 19 โดยได้จัดทำบันทึกข้อตกลง 4 หน่วยงาน/องค์กร ระหว่างสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบูรณ์ มูลนิธิดินรักษ์น้ำ โครงการทหารพันธุ์ดี และมูลนิธิรักษ์ป่าสัก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความมั่นคงด้านสุขภาพ ภายใต้โครงการเพชรบูรณ์พอเพียง ด้วยการส่งเสริมประชาชนคนเพชรบูรณ์ ในพื้นที่ 11 อำเภอ ปลูกพืชสมุนไพร แปรรูปสมุนไพร และใช้ประโยชน์จากสมุนไพร
3. การดำเนินงาน “ผ้าไทยใส่ให้สนุก” ตามพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตนราชกัญญา : การมอบและผลิตผ้ามัดหมี่พระราชทาน “ผ้ามัดหมี่ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ” จังหวัดเพชรบูรณ์ได้ดำเนินการขยายผลอย่างต่อเนื่อง เช่น การประชาสัมพันธ์การใช้และสวมใส่ผ้าไทยลายพระราชทานฯ ทั้งรูปแบบออนไลน์และออฟไลน์ อีกทั้งส่งเสริมให้ผู้ผลิต/ผู้ประกอบการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ที่ได้รับพระราชทานลายผ้าพระราชทานฯ ต่อยอดการผลิตลายผ้าพระราชทานให้มีความน่าสนใจ และส่งเสริมช่องทางการตลาดให้มากยิ่งขึ้น
4. การดำเนินการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ โดยในปีที่ผ่านมาบริษัทประชารัฐรักสามัคคี จังหวัดเพชรบูรณ์ ได้ดำเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างรายได้จากกิจการอาหารปลอดภัย (โรงพยาบาล โรงเรียน โรงแรม ร้านอาหาร) มีกลุ่มเป้าหมายจำนาน 10 กลุ่ม
5. การดำเนินการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี โดยเน้นย้ำให้ดำเนินการตามแนวทางของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
6. การดำเนินการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การจัดตั้งกลไกลขับเคลื่อน จังหวัดเพชรบูรณ์ดำเนินการจัดตั้งศูนย์อำนวยการปฏิบัติการขจัดความยากจน และพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงระดับจังหวัด และระดับอำเภอ จัดตั้งทีมปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงระดับพื้นที่ (ระดับตำบล
ในการนี้นายวสันต์ ศรีจุดานุ ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน นางอรทัย จันทร์ผ่อง ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบูรณ์ให้การต้อนรับ
จากนั้น เวลา 13.00 น. ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน พร้อมด้วยนางสาวมนทิรา เข็มทอง พัฒนาการจังหวัดเพชรบูรณ์ ผู้อำนวยการกลุ่มงาน และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ลงพื้นที่ติดตามกลุ่มผู้ผลิต/ผู้ประกอบการหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ณ วีระดาผ้าทอ ตําบลท่าพล อําเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยมีคุณรัชดา เครื่องต้น ผู้ประกอบการ ให้การต้อนรับ ซึ่งวีระดาผ้าทอได้ออกแบบผ้าด้วยงานด้นมือหรืองานปักมือ เพื่อเพิ่มเสน่ห์ในการสวมใส่แบบง่าย ที่คงอัตลักษณ์เพื่อปลุกกระแสความนิยมผ้าไทย
เวลา 15.00 น. ลงพื้นที่ติดตามกลุ่มพัฒนาผ้าทอผ้าพื้นถิ่นจังหวัดเพชรบูรณ์ ในนาม “เพชปุระ” โดยมีแนวคิดในการนำเอาผ้าพื้นถิ่นจังหวัดเพชรบูรณ์ที่มีความหลากหลายมาพัฒนาต่อยอดผสมผสานให้เป็นผ้าที่มีเอกลักษณ์ของจังหวัดเพชรบูรณ์ โดยการรวมกลุ่มกันของกลุ่มทอผ้า และแปรรูปผ้า จำนวน ๗ กลุ่ม/ราย ซึ่งเป็นผู้ประกอบการในพื้นที่อำเภอเขาค้อ อำเภอหล่มสัก อำเภอหล่มเก่า ซึ่งมี Young OTOP, Young Desingner , ผู้ประกอบการ OTOP ขึ้นเครื่อง ,ปราชญ์ด้านการทอผ้า ผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม ได้แก่ ผ้าทอเทคนิคขิด ผ้าทอเทคนิคขิดผสมมัดหมี่ ผ้าทอเทคนิคหมี่คั่นน้อยไทหล่ม ผ้าทอยกดอก ผ้าปักผ้าเขียนเทียนชาวเขาเผ่าม้ง ที่เน้นเส้นใยธรรมชาติและสีธรรมชาติ พร้อมผลิภภัณฑ์แปรรูปที่หลากหลาย และศูนย์รวมของการทอผ้า “ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ” หลากหลายเทคนิค
📸ข่าว : ทีมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบูรณ์
#มท. สร้างสุข (Happy Creation) กรมการพัฒนาชุมชน
#กรมการพัฒนาชุมชน@สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบูรณ์@มูลนิธิรักษ์ดินรักษ์น้ำ (Earth Safe Foundation)
(Visited 1 times, 1 visits today)