พช.เพชรบูรณ์ ต่อยอด “โคก หนอง นา พัฒนาชุมชน” ตาม มาตรฐานอินทรีย์วิถีไทย

พช.เพชรบูรณ์ ต่อยอด “โคก หนอง นา พัฒนาชุมชน” ตาม มาตรฐานอินทรีย์วิถีไทย
วันอาทิตย์ที่ 7 พฤศจิกายน 2564 ณ วัดโฆษาท่าช้าง ตำบลห้วยไร่ อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์
นางสาวมนทิรา เข็มทอง พัฒนาการจังหวัดเพชรบูรณ์ พร้อมด้วยนางอรทัย จันทร์ผ่อง ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน นายมนัส สมณะ ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน นางสาวลัคณา แพงมา ผู้อำนวยการกลุ่มประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน และนักวิชาการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบูรณ์ นำประธานและผู้ก่อตั้งมูลนิธิรักษ์ดินรักษ์น้ำ : Earth Safe Foundation (นางสัณหจุฑา จิราธิวัฒน์) พร้อมคณะ ลงพื้นที่อำเภอหล่มสัก เพื่อส่งเสริมการสร้างความมั่นคงทางอาหาร โดยการผลิตตามมาตรฐานอินทรีย์วิถิไทย สร้างความรู้ความเข้าใจเรื่อง มาตรฐานอินทรีย์วิถีไทย การออกแบบแบรนด์ผลผลิตการเกษตรอินทรีย์ โดยมี นางอัมพร กุลวงศ์ พัฒนาการอำเภอหล่มสัก พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอหล่มสัก ให้การต้อนรับ
พัฒนาการจังหวัดเพชรบูรณ์ กล่าวถึงโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา พัฒนาชุมชน” โดยการใช้ทฤษฎีบันใด 9 ขั้น สู่ความพอเพียง ศาสตร์พระราชา ความสุขอย่างยั่งยืน ลองปรับใช้ไม่จนแน่นอน ซึ่งเป็นแนวทางที่ใช้ลำดับขั้นเพื่อเดินตามไปทีละขั้น ค่อยๆ ก้าวไปแบบยั้งยืนและมั่นคง ซึ่งหากใครทำตามได้ รับรองว่าไม่มีจนแน่นอน โดยแต่ละขั้นจะมีดังนี้ บันไดขั้นที่ 1 – 4 คือ เศรษฐกิจพอเพียงขั้นพื้นฐาน (ขั้นที่ 1 พอกิน ขั้นที่ 2-4 พอใช้ พออยู่ พอร่มเย็น) บันไดขั้นที่ 5-9 คือ เศรษฐกิจพอเพียงขั้นก้าวหน้า (ขั้นที่ 5-6 บุญและทาน ขั้นที่ 7 เก็บรักษา ขั้นที่ 8 ขาย ขั้นที่ 9 เครือข่าย กองกำลังเกษตรโยธิน) โดยทุกครัวเรือนสามารถนำทฤษฎีบันใด 9 ขั้นไปปรับใช้ในชีวิตได้
ประธานประธานและผู้ก่อตั้งมูลนิธิ Earth Safe ได้กล่าวถึงแนวโน้มตลาดอินทรีย์วิถีไทยในห้างโมเดิร์นเทรด ,การตลาด ๓ ระดับ ,มารยาททางการตลาด, การตลาดที่นำเข้าสู่ห้างสรรพสินค้า, การสร้างรูปแบบแบรนด์ให้น่าสนใจ รวมถึงการสร้างแบรนด์ของ Earth Safe และสร้างแนวคิดเรื่องแบรนด์กับการสร้างมาตรฐาน และเมื่อวันที่ 12 กันยายน 2564 ที่ผ่านมา ได้ลงพื้นที่บ้านวังร่อง หมู่ที่ 5 ตำบลห้วยไร่ อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่อง มาตรฐานอินทรีย์วิถีไทย การออกแบบแบรนด์ผลผลิตการเกษตรอินทรีย์ การทำจุลินทรีย์จาวปลวก การทำเห็ดโคน ในจอมปลวก การทำฮอร์โมนจากใบขี้เหล็ก ใบสะเดา และดอกไม้ ให้แก่กลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย พระครูถาวรพัชรกิจ เจ้าคณะตำบลห้วยไร่ นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบอำเภอหล่มสัก กำนันตำบลห้วยไร่ ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์บ้านวังร่อง โดยเปิดโอกาสให้สมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์บ้านวังร่อง เข้าร่วมการพัฒนาตามแนวทางมาตรฐานอินทรีย์วิถีไทย และปัจจุบันกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์บ้านวังร่อง ได้ผลิตผักอินทรีย์ร่วมกับมูลนิธิรักษ์ดินรักษ์น้ำ (earthsafe) ภายใต้แบรนด์ “วังร่องปันสุข”
📸ข่าว : ทีมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบูรณ์
#มท. สร้างสุข (Happy Creation) กรมการพัฒนาชุมชน
#กรมการพัฒนาชุมชน@สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบูรณ์@มูลนิธิรักษ์ดินรักษ์น้ำ (Earth Safe Foundation)
(Visited 1 times, 1 visits today)