พช.เพชรบูรณ์ เดินหน้าขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต “โคก หนอง นา พัฒนาชุมชน” ตาม มาตรฐานอินทรีย์วิถีไทย วันที่ 2

#เพชรบูรณ์พอเพียง
พช.เพชรบูรณ์ เดินหน้าขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต “โคก หนอง นา พัฒนาชุมชน” ตาม มาตรฐานอินทรีย์วิถีไทย วันที่ 2
วันเสาร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2564 ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบูรณ์ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์ อาคาร 2
นางสาวมนทิรา เข็มทอง พัฒนาการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานในการอบรมโครงการพัฒนาการสร้างมาตรฐานผลผลิต การแปรรูปและการตลาดตามมาตรฐานอินทรีย์วิถีไทย โดยมีประธานและผู้ก่อตั้งมูลนิธิรักษ์ดินรักษ์น้ำ : Earth Safe Foundation (นางสัณหจุฑา จิราธิวัฒน์) พร้อมคณะ ร่วมอบรมและเป็นวิทยากรบรรยาย โครงการดังกล่าวดำเนินการระหว่างวันที่ 5 – 6 พฤศจิกายน 2564 ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบูรณ์ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์ อาคาร 2 โดยอบรมผ่านระบบ Google Meet
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมอบรม ประกอบด้วย พัฒนาการจังหวัด ผู้อำนวยการกลุ่มงาน พัฒนาการอำเภอ นักวิชาการพัฒนาชุมชน พัฒนากร 84 คน นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (นพต.) 252 คน และครัวเรือนต้นแบบ 1,526 ครัวเรือน ซึ่งโครงการดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตฯ “โคก หนอง นา พัฒนาชุมชน” โดยเป็นการสร้างความรู้ ความเข้าใจในมาตรฐานแห่งการใช้ศาสตร์พระราชา โครงสร้างและคุณสมบัติของมาตรฐานอินทรีย์วิถีไทย ฝึกทักษะเทคโนโลยีและนวัตกรรม ทักษะการสร้างและพัฒนาแบรนด์สินค้า เชื่อมโยงตลาด การออกแบบบรรจุภัณฑ์ การส่งเสริมการขาย ให้สามารถนำองค์ความรู้ไปใช้ในครัวเรือนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”
การอบรมในครั้งนี้ มีเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาการสร้างมาตรฐานผลผลิต การแปรรูปและการตลาดตามมาตรฐานอินทรีย์วิถีไทย ดังนี้ การจัดการน้ำในระบบการเกษตรด้วยระบบพลังงาน solar cell, การแปรรูปชาสมุนไพรแบบครบวงจร, การขอมาตรฐาน อย.และการขอมาตรฐานสถานที่ผลิตฯ, การพัฒนาบรรจุภัณฑ์และแบรนด์ชุมชน : มาดามเอสเธอร์, การตลาดสู่ความยั่งยืนตามมาตรฐานอินทรีย์วิถีไทย:อโรมติกฟาร์ม และแนวโน้มตลาดอินทรีย์วิถีไทยในห้างโมเดิร์นเทรด ,การตลาด 3 ระดับ ,มารยาททางการตลาด ทั้งนี้ เพื่อให้เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนและครัวเรือนต้นแบบ ได้มีแนวทางในการร่วมกันก้าวต่อไปสู่ความสำเร็จตามเป้าหมายอย่างยั่งยืน
📸ข่าว : ทีมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบูรณ์
#มท. สร้างสุข (Happy Creation) กรมการพัฒนาชุมชน
#กรมการพัฒนาชุมชน@สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบูรณ์@มูลนิธิรักษ์ดินรักษ์น้ำ (Earth Safe Foundation)
#CDD
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl

(Visited 1 times, 1 visits today)