พช.เพชรบูรณ์ ร่วมประชุมโครงการเพิ่มพูนองค์ความรู้ เพื่อสนับสนุนการขยายผลการพัฒนาพื้นที่ตามแนวพระราชดำริและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (VCS)

#ทุกทิศทั่วเพชรบูรณ์

#พช.เพชรบูรณ์

พช.เพชรบูรณ์ ร่วมประชุมโครงการเพิ่มพูนองค์ความรู้ เพื่อสนับสนุนการขยายผลการพัฒนาพื้นที่ตามแนวพระราชดำริและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (VCS)

 

วันศุกร์ที่ 17 กันยายน 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องภูทับเบิก ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์ อาคาร 1

นางสาวมนทิรา เข็มทอง พัฒนาการจังหวัดเพชรบูรณ์ มอบหมายให้นางสาวนฤมล กลิ่นสุคนธ์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ ร่วมประชุมโครงการเพิ่มพูนองค์ความรู้ เพื่อสนับสนุนการขยายผลการพัฒนาพื้นที่ตามแนวพระราชดำริและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (VCS) เพื่อรับฟังการบรรยายหัวข้อ แนวคิดและเครื่องมือการประเมินผลโครงการ เพื่อการประยุกต์สู่การพัฒนาพื้นที่

 

📸ข่าว : ทีมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบูรณ์

#มท. สร้างสุข (Happy Creation) กรมการพัฒนาชุมชนเพชรบูรณ์

#กรมการพัฒนาชุมชน@สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบูรณ์

#CDD

#SEPtoSDGs

#SDGforAll@Kmitl

#WorldSoilDay

#UNFAO

#GlobalSoilPartnership

(Visited 1 times, 1 visits today)