พช.เพชรบูรณ์ ติดตามความก้าวหน้าการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) และการจัดเก็บข้อมูล พื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช.2ค) ด้วยเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ ปี 2564 พื้นที่อำเภอบึงสามพัน

#ทุกทิศทั่วเพชรบูรณ์

#พช.เพชรบูรณ์

พช.เพชรบูรณ์ ติดตามความก้าวหน้าการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) และการจัดเก็บข้อมูล

พื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช.2ค) ด้วยเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ ปี 2564 พื้นที่อำเภอบึงสามพัน

 

วันศุกร์ที่ 17 กันยายน 2564 เวลา 13.00 น. ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบึงสามพัน

นางสาวมนทิรา เข็มทอง พัฒนาการจังหวัดเพชรบูรณ์ มอบหมายให้นางจุฑามาศ ศรีทอง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ พร้อมด้วยนักวิชาการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) และการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน     (กชช.2ค) ด้วยเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ ปี 2564 พื้นที่อำเภอบึงสามพัน โดยมีประเด็นการติดตามที่สำคัญ ดังนี้

  1. แนวทางการเบิกจ่ายงบประมาณ
  2. แผนการดำเนินงานการจัดเก็บข้อมูล จปฐ.และข้อมูลกชช.2ค
  3. การลงโปรแกรมการบันทึกข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) และข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน(กชช.2ค) และการแก้ไขปัญหาการบันทึกข้อมูล

 

📸ข่าว : ทีมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบูรณ์

#มท. สร้างสุข (Happy Creation) กรมการพัฒนาชุมชนเพชรบูรณ์

#กรมการพัฒนาชุมชน@สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบูรณ์

#CDD

#SEPtoSDGs

#SDGforAll@Kmitl

#WorldSoilDay

#UNFAO

#GlobalSoilPartnership

(Visited 1 times, 1 visits today)