พช.เพชรบูรณ์ ประชุมติดตามความก้าวหน้าการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) และการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช.2ค) ด้วยเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ ปี 2564

#ทุกทิศทั่วเพชรบูรณ์

#พช.เพชรบูรณ์

พช.เพชรบูรณ์ ประชุมติดตามความก้าวหน้าการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) และการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช.2ค) ด้วยเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ ปี 2564

 

วันพฤหัสบดีที่ 16 กันยายน 2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบูรณ์ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์ อาคาร 2

นางสาวมนทิรา เข็มทอง พัฒนาการจังหวัดเพชรบูรณ์ มอบหมายให้นายมนัส สมณะ ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน เป็นประธานในการประชุมติดตามความก้าวหน้าการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) และการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช.2ค) ด้วยเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ ปี 2564 โดยมีพัฒนาการอำเภอและผู้รับผิดชอบงาน จปฐ. ร่วมประชุมผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting โดยมีประเด็นการติดตามที่สำคัญ ดังนี้

  1. แนวทางการเบิกจ่ายงบประมาณ
  2. แผนการดำเนินงานการจัดเก็บข้อมูล จปฐ.และข้อมูลกชช.2ค
  3. การรายงานความก้าวหน้าการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน( จปฐ.) และข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช.2) ประจำปีงบประมาณ 2564
  4. แผนการติดตามการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน( จปฐ.) และข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช.2) ประจำปีงบประมาณ 2564

 

📸ข่าว : ทีมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบูรณ์

#มท. สร้างสุข (Happy Creation) กรมการพัฒนาชุมชนเพชรบูรณ์

#กรมการพัฒนาชุมชน@สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบูรณ์

#CDD

#SEPtoSDGs

#SDGforAll@Kmitl

#WorldSoilDay

#UNFAO

#GlobalSoilPartnership

(Visited 1 times, 1 visits today)