พช.เพชรบูรณ์ ขับเคลื่อนโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการสู่ยุค 4.0 ผ่านระบบออนไลน์ (google meet) รุ่นที่ 2

#ทุกทิศทั่วเพชรบูรณ์

#เพชรบูรณ์พอเพียง

พช.เพชรบูรณ์ ขับเคลื่อนโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการสู่ยุค 4.0 ผ่านระบบออนไลน์ (google meet) รุ่นที่ 2

 

วันที่ 16 กันยายน 2564

นางสาวมนทิรา เข็มทอง พัฒนาการจังหวัดเพชรบูรณ์ มอบหมายให้ น.ส.จารุวรรณ พุทธหะ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการสู่ยุค 4.0 ผ่านระบบออนไลน์ (google meet) รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 16-17 กันยายน 2564 โดยถ่ายทอดสัญญาณจากคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์ ซึ่งในรุ่นนี้ประกอบไปด้วย 5 อำเภอ ได้แก่ อำเภอวิเชียรบุรี อำเภอหนองไผ่ อำเภอบึงสามพัน อำเภอเมือง อำเภอศรีเทพ รวมทั้งสิ้น 25 คน

โดยได้รับการสนับสนุนวิทยากร และ ห้องปฏิบัติการถ่ายทอดสัญญาณจากมหาวิทยาลับราชภัฎเพชรบูรณ์ ซึ่งหลักสูตรประกอบไปด้วย

  1. การเตรียมความพร้อมสู่ยุค 4.0 เทคนิคการขายดี มีธรรมาภิบาล
  2. เทคนิคการเขียนคอนเทนต์และการวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์เพื่อนำเสนอคอนเทนต์
  3. เทคนิคการถ่ายภาพและการฝึกปฎิบัติการถ่ายภาพ
  4. การนำเข้าคอนเทนต์ ออกสู่ตลาดออนไลน์ ได้แก่ shopee ,facebook page เป็นต้น

ทั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากผู้ประกอบการ และทีมพัฒนาชุมชนทั้ง 5 อำเภอ

 

📸ข่าว : ทีมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบูรณ์

#มท. สร้างสุข (Happy Creation) กรมการพัฒนาชุมชนเพชรบูรณ์

#กรมการพัฒนาชุมชน@สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบูรณ์

#CDD

#SEPtoSDGs

#SDGforAll@Kmitl

#WorldSoilDay

#UNFAO

#GlobalSoilPartnership

(Visited 1 times, 1 visits today)