เพชรบูรณ์ จัดโครงการมหกรรมรวมพลังคนดีแห่งแผ่นดิน ประจำปี 2564

#ทุกทิศทั่วเพชรบูรณ์

#พช.เพชรบูรณ์

เพชรบูรณ์ จัดโครงการมหกรรมรวมพลังคนดีแห่งแผ่นดิน ประจำปี 2564

 

วันพุธที่ 15 กันยายน 2564 เวลา 13.00 น. ณ ห้องเมืองราด ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์ อาคาร 2

นายกฤษณ์ คงเมือง ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ มอบหมายให้นายนิเวศน์ หาญสมุทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานในพิธีมอบโล่รางวัลการคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจำปี 2564 ภายใต้โครงการมหกรรมรวมพลังคนดีแห่งแผ่นดิน ประจำปี 2564 ในการนี้ นางสาวมนทิรา เข็มทอง พัฒนาการจังหวัดเพชรบูรณ์ กล่าวรายงาน ซึ่งโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติผู้นำชุมชนที่มีผลงานดีเด่น สร้างเครือข่ายการเรียนรู้ ส่งเสริมให้มีเวทีแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ประสบการณ์ในการปฏิบัติงานพัฒนาชุมชน เพื่อนำไปสู่การสร้างมาตรฐานการบริหารจัดการชุมชนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

จังหวัดเพชรบูรณ์ได้ดำเนินการคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจำปี 2564 ระหว่างวันที่ 15 – 22 มิถุนายน 2564 จำนวน 5 ประเภท ได้แก่

  1. รางวัลหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” โล่พระราชทานจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารีฯ ได้แก่ บ้านวังร่อง หมู่ที่ 5 ตำบลห้วยไร่ อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์
  2. รางวัลสิงห์ทองผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนดีเด่น ได้แก่ นายประคอง กันล้อม ตำบลน้ำร้อน อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ และนางประเมิน แก้วดู ตำบลน้ำร้อน อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์
  3. รางวัลสิงห์ทองกลุ่มองค์กรชุมชนแกนหลักสำคัญในการพัฒนาหมู่บ้านดีเด่น ได้แก่ กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านราษฎร์เจริญ หมู่ที่ 6 ตำบลกันจุ อำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์
  4. รางวัลสิงห์ทองศูนย์ประสานงานองค์การชุมชนระดับตำบลดีเด่น ได้แก่ ศูนย์ประสานงานองค์การชุมชนตำบลบ่อไทย อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์
  5. รางวัลครัวเรือนสัมมาชีพชุมชนดีเด่น ได้แก่ นางนิตยา แดงสวัสดิ์ บ้านเลขที่ 188 หมู่ที่ 1 ตำบลหนองไผ่ อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์

นอกจากนี้ยังได้จัดพิธีมอบรางวัลการประกวดโครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง ระดับดีเด่น เขตตรวจราชการที่ 17 ได้รับเงินรางวัลจากกรมการพัฒนาชุมชน 100,000 บาท ได้แก่ ตำบลห้วยไร่ อำเภอหล่มสัก รางวัลศูนย์จัดการกองทุนสู่การเป็นต้นแบบการบริหารจัดการหนี้ต้นแบบ ได้รับเงินรางวัลจากกรมการพัฒนาชุมชน 100,000 บาท ได้แก่ ศูนย์จัดการกองทุนชุมชนบ้านหนองคล้า หมู่ที่ 8 ตำบลพุเตย อำเภอวิเชียรบุรี รางวัลกองทุนชุมชนดีเด่น ได้แก่ กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านปูนสวรรค์ หมู่ที่ 9 ตำบลนาสนุ่น อำเภอศรีเทพ และกองทุนแก้ไขปัญหาความยากจน บ้านเนินคนธา หมู่ที่ 8 ตำบลท่าแดง อำภอหนองไผ่ และมอบโล่เกษียณอายุราชการสำหรับข้าราชการที่ปฏิบัติราชการครบเกษียณอายุราชการประจำปี พ.ศ. 2564 จำนวน 4 ราย

 

📸ข่าว : ทีมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบูรณ์

#มท. สร้างสุข (Happy Creation) กรมการพัฒนาชุมชนเพชรบูรณ์

#กรมการพัฒนาชุมชน@สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบูรณ์@มูลนิธิรักษ์ดินรักษ์น้ำ (Earth Safe Foundation)

#CDD

#SEPtoSDGs

#SDGforAll@Kmitl

#WorldSoilDay

#UNFAO

#GlobalSoilPartnership

(Visited 1 times, 1 visits today)