#ทุกทิศทั่วเพชรบูรณ์ @ พช.ชนแดน : โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” กิจกรรม พัฒนาพื้นที่ครัวเรือนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต (HLM) ระดับครัวเรือน

พช.ชนแดน : โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่

ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” กิจกรรม พัฒนาพื้นที่ครัวเรือนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต (HLM) ระดับครัวเรือน

วันที่ 21 กรกฎาคม 2564 เวลา 10.00 น.
นางอมรรักษ์ วงศ์ษา พัฒนาการอำเภอชนแดน มอบหมายให้นางสาวชงโค เกตุทิพย์ พัฒนากรผู้ประสานงานตำบลพุทธบาท พร้อมด้วยนายสมศักดิ์ แม้นศรี และนางสาวทักษพร วงศ์วิเศษ นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบตำบลพุทธบาท ติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” กิจกรรม พัฒนาพื้นที่ครัวเรือนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต (HLM) ระดับครัวเรือน แปลงนายธรรศพงศ์ พงศ์ภูวกิตต์ ขนาดพื้นที่ 3 ไร่ โดยได้ดำเนินการวัดพิกัดเพื่อกำหนดขอบเขตพื้นที่เข้าร่วมโครงการฯ ขนาดพื้นที่ 3 ไร่ และผู้รับจ้างได้ดำเนินการปรับพื้นที่ก่อนขุดหนองน้ำ ณ แปลงนายธรรศพงศ์ พงศ์ภูวกิตต์ หมู่ที่ 23 ตำบลพุทธบาท อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์

(Visited 1 times, 1 visits today)