#ทุกทิศทั่วเพชรบูรณ์ @ พช.ชนแดน : โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” กิจกรรม พัฒนาพื้นที่ครัวเรือนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต (HLM) ระดับครัวเรือน

 พช.ชนแดน : โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่

ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” กิจกรรม พัฒนาพื้นที่ครัวเรือนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต (HLM) ระดับครัวเรือน

วันที่ 21 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.00 น.
นางอมรรักษ์ วงศ์ษา พัฒนาการอำเภอชนแดน มอบหมายให้นางสาวมนัสนันทร์ พูนทรัพย์ และนางสาวอมรรัตน์ คล้ายแก้ว นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบตำบลซับพุทรา ติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” กิจกรรม พัฒนาพื้นที่ครัวเรือนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต (HLM) ระดับครัวเรือน แปลงนางนกเล็ก อุดสี ขนาดพื้นที่ 3 ไร่ โดยได้ดำเนินการวัดพิกัดกำหนดขอบเขตพื้นที่เข้าร่วมโครงการฯ ณ แปลงนางนกเล็ก อุดสี หมู่ที่ 1 ตำบลซับพุทรา อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์

ทีมข่าว : สพอ. ชนแดน
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบูรณ์
#มท. สร้างสุข (Happy Creation) กรมการพัฒนาชุมชนเพชรบูรณ์

(Visited 1 times, 1 visits today)