(#)ทุกทิศทั่วเพชรบูรณ์: พช.น้ำหนาว การเฝ้าระวังและติดตามการดำเนินโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”

การเฝ้าระวังและติดตามการดำเนินโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ

การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”

วันที่ 21 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 น.
นายวีระวัฒน์ วัฒนวงศ์พฤกษ์ นายอำเภอน้ำหนาว เป็นประธานกิจกรรมเวทีชุมชน โดยมี นายทองจันทร์ แก้วเพิ่ม พัฒนาการอำเภอน้ำหนาว พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอน้ำหนาวดำเนินการประสานกลุ่มเป้าหมายซึ่งเป็นเครือข่ายภาคประชาชน ได้แก่ ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน เกษตรกร อาสาสมัครสาธารณสุข ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน ผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบฯ จำนวน 20 คน เข้าร่วมโครงการ STRONG-จิตพอเพียง ต้านทุจริต กิจกรรมเวทีชุมชน STRONG ขยายผลจิตพอเพียงต้านทุจริต สู่เครือข่ายและชุมชน จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติจังหวัดเพชรบูรณ์ ซึ่งผู้เข้าร่วมโครงการฯ ได้รับฟังการบรรยายให้ความรู้ในการปลูกฝังค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริต วางแผนและหาแนวทางในการเฝ้าระวังสถานการณ์การทุจริต ณ ห้องประชุมอำเภอน้ำหนาว และฝึกปฏิบัติโดยการลงพื้นที่จริง แปลงของนายร้อย ขันทะ บ้านโคกมน หมู่ 3 ต.โคกมน อ.น้ำหนาว เพื่อร่วมกันศึกษากรณีการเฝ้าระวังและติดตามการดำเนินโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่รูปแบบ “โคก หนอง นา โมเดล” โดยแปลงนายร้อย ขันทะ เข้าร่วมโครงการจำนวน 3 ไร่ ใช้แบบ 1:1 ซึ่งขณะนี้ขุดปรับพื้นที่เป็นที่เรียบร้อย ทาง ปปช.และคณะติดตาม ได้สอบถามถึงกิจกรรมที่ทางอำเภอได้ดำเนินการ และความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการฯ

(กล้อง) ภาพ/ข่าว (:)สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอน้ำหนาว
(#)มท.สร้างสุข (Happy Creation) กรมการพัฒนาชุมชน

(Visited 1 times, 1 visits today)