พช. เพชรบูรณ์ เดินหน้าขับเคลื่อนงานพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP ร่วมกับหน่วยงานภาคี(blue check mark)

#เพชรบูรณ์พอเพียง พช. เพชรบูรณ์ เดินหน้าขับเคลื่อนงานพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP ร่วมกับหน่วยงานภาคี(blue check mark)

วันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. นางสาวมนทิรา เข็มทอง พัฒนาการจังหวัดเพชรบูรณ์ ร่วมลงนามบันทีกข้อตกลงความร่วมมือยกระดับ ผลิตภัณฑ์ และช่องทางการตลาดของชุมชนจังหวัดเพชรบูรณ์
ระหว่าง สำนักงาน กศน. จังหวัดเพชรบูรณ์ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบูรณ์ และบริษัทประชารัฐรักสามัคคีเพชรบูรณ์ (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนพัฒนาตนเอง ด้านเทคโนโลยี Upskill และ Reskill เพื่อเพิ่มโอกาสในการมีงานทำ พัฒนาผลิตภัณฑ์ และช่องทางการเพิ่มรายได้ ผลิตภัณฑ์สู่การเป็นผู้ผลิตและผู้ประกอบการ OTOP             (sparkle)ครั้งนี้ นายสืบพงษ์ นิ่มพูลสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดและสักขีพยานในการลงนามบันทึกข้อตกลงดังกล่าว
(thumbtack)สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบูรณ์ : เป็นหน่วยงานหลักในการพัฒนาทีมวิทยากรแกนนำ ให้มีความรู้และทักษะในส่งเสริมให้ชุมชนก้าวสู่การเป็นผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP
(light bulb)ทั้งนี้ ได้มอบหมายให้ นางอรทัย จันทร์ผ่อง ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้และเพิ่มทักษะให้แก่ทีมวิทยากรแกนนำ ในการดำเนินงานหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) การลงทะเบียน OTOP

(Visited 1 times, 1 visits today)