พช.เพชรบูรณ์ ประชุมพัฒนาการอำเภอและนักวิชาการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 5/2564 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

📌📌 พช.เพชรบูรณ์ ประชุมพัฒนาการอำเภอและนักวิชาการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 5/2564 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
วันศุกร์ที่ 30 เมษายน 2564 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบูรณ์ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์ อาคาร 2
นางสาวมนทิรา เข็มทอง พัฒนาการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานในการประชุมพัฒนาการอำเภอและนักวิชาการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 5/2564 ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยมีผู้อำนวยการกลุ่มงาน พัฒนาการอำเภอ 11 อำเภอ และนักวิชาการพัฒนาชุมชน ร่วมประชุม โดยมีประเด็นสำคัญ ดังนี้
1. การขอรับการสนับสนุนด้านงบประมาณตามโครงการพัฒนาและสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ภายใต้กลุ่มแผนงาน/โครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชนบนพื้นฐานของโอกาส และศักยภาพของท้องถิ่น จำนวน 3 โครงการ
2. โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา พช.”
3. การดำเนินงานโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
4. การจัดตั้งศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.) ในระดับจังหวัดและระดับต่างๆ
5. การติดตามและเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2564 ไตรมาส 2-3 (เดือนมกราคม – เดือนมิถุนายน 2564)
🎉เพชรบูรณ์คูณสุข+2021🎉
📸 /เรียบเรียงข่าว : ทีมสารสนเทศเพชรบูรณ์
#มท.สร้างสุข (Happy Creation) กรมการพัฒนาชุมชน
(Visited 1 times, 1 visits today)