พช.เพชรบูรณ์ เร่งติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงาน โคก หนอง นา พช. และโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง

📌📌พช.เพชรบูรณ์ เร่งติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา พช.” และโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2564
วันพุธที่ 28 เมษายน 2564 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบูรณ์ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์ (อาคาร 2)
นางสาวมนทิรา เข็มทอง พัฒนาการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานในการประชุมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา พช.” และโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2564 โดยมีผู้อำนวยการกลุ่มงาน พัฒนาการอำเภอ 11 อำเภอ และนักวิชาการพัฒนาชุมชนผู้รับผิดชอบงาน เข้าร่วมประชุมผ่านระบบ Zoom Meeting
ในการประชุมในครั้งนี้ พัฒนาการอำเภอทั้ง 11 อำเภอ ได้รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา พช.” และโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2564 และเรื่องการเบิกจ่ายงบประมาณในการดำเนินงานโครงการดังกล่าว เพื่อให้ทันตามห้วงระยะเวลาที่กรมการพัฒนาชุมชนกำหนด
#เพชรบูรณ์ คูณสุข+ 2021
📸 / เรียบเรียงข่าว : ทีมสารสนเทศเพชรบูรณ์
#มท. สร้างสุข (Happy Creation) กรมการพัฒนาชุมชน
(Visited 1 times, 1 visits today)