พช.เพชรบูรณ์ รับฟังประชุมกรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 2/2564 ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference)

📌📌 พช.เพชรบูรณ์ รับฟังประชุมกรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 2/2564 ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference)

วันอังคารที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบูรณ์ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์ อาคาร 2

นายสุทธิพงษ์  จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานในการประชุมกรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 1/2564 ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference) ณ ห้องประชุม War room ชั้น 5 กรมการพัฒนาชุมชน เพื่อติดตามการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล งานกรมการพัฒนาชุมชน และมอบแนวทางปฏิบัติงานสำคัญของกรมการพัฒนาชุมชน

ในการนี้นางอรทัย จันทร์ผ่อง ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มงานฯ และนักวิชาการพัฒนาชุมชน เข้าร่วมรับฟังการประชุม โดยมีประเด็นเน้นย้ำ ดังนี้

 1. การดำเนิน “ผ้าไทยใส่ให้สนุก” ตามพระดำริ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา : การประกวดผ้าลายพระราชทาน “ผ้ามัดหมี่ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ”
 2. การทอดผ้าป่ากองทุนพัฒนาเด็กชนบท ประจำปี 2564
 3. การน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สร้างความมั่นคงทางอาหาร สู่ปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร รอบ 2
 4. กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันก่อตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตครบรอบ 47 ปี
 5. รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
 6. การบริหารจัดการหนี้เกินกำหนดชำระกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
 7. ความก้าวหน้าโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลักทฤษฎี ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”
 8. การดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
 9. การดำเนินการขับเคลื่อนโครงการแก้จน ลดความเหลื่อมล้ำ
 10. ผลการรับสมัครรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี พ.ศ. 2564 สาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม และสาขาบริการภาครัฐ ของหน่วยงานในสังกัด กรมการพัฒนาชุมชน
 11. การดำเนินงานข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน จปฐ.
 12. การดำเนินงานบริษัท ประชารัฐรักสามัคคีจังหวัด (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด

📣 เพชรบูรณ์ คูณสุข+ 2021 🎉

📸 : ทีมสารสนเทศเพชรบูรณ์

#มท.สร้างสุข (Happy Creation) กรมการพัฒนาชุมชน

(Visited 1 times, 1 visits today)