พช.เพชรบูรณ์ ดำเนินการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด จังหวัดเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 2/2564

📌📌 พช.เพชรบูรณ์ ดำเนินการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด จังหวัดเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 2/2564

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้องมหาธาตุ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์ อาคาร 1

นายนิเวศน์ หาญสมุทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด จังหวัดเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 2/2564  โดยนายวสันต์  ศรีจุดานุ ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดเพชรบูรณ์ พร้อมด้วย คณะอนุกรรมการฯ และเจ้าหน้าที่กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ร่วมประชุม เพื่อพิจารณาเห็นชอบโครงการขอรับการสนับสนุนทุนหมุนเวียน จำนวน 13 โครงการ เป็นเงิน 1,103,770 บาท และประเภทเงินอุดหนุน จำนวน 9 โครงการ เป็นเงิน 236,240 บาท

🎉เพชรบูรณ์คูณสุข+2021🎉

📸: ทีมสารสนเทศเพชรบูรณ์

#มท.สร้างสุข (Happy Creation) กรมการพัฒนาชุมชน

(Visited 1 times, 1 visits today)