พช.เพชรบูรณ์ รับฟังประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference)

📣📣เพชรบูรณ์ คูณสุข+ 2021🎉🎉

พช.เพชรบูรณ์ รับฟังประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference)

วันพุธที่ 13 มกราคม 2564 เวลา 08.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบูรณ์ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์ อาคาร 2

นายสุทธิพงษ์  จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานในการประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference) ณ ห้องประชุม War room ชั้น 5 กรมการพัฒนาชุมชน

ในการนี้นายวสันต์ ศรีจุดานุ ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดเพชรบูรณ์ พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มงานฯ และนักวิชาการพัฒนาชุมชนผู้รับผิดชอบงาน เข้าร่วมรับฟังการประชุม โดยมีประเด็นเน้นย้ำ ดังนี้

  1. การดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฏีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ
  2. การดำเนินการแต่ละกิจกรรมต้องเป็นไปตามลำดับขั้นตอน
  3. การจัดซื้อจัดจ้าง ให้ดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดยเน้นความโปร่งใส ตรวจสอบได้
  4. การดำเนินทุกกิจกรรม ให้สร้างความรู้ ความเข้าใจกับครัวเรือน และติดตามให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง
  5. การดำเนินงานของ นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (นพต.) ให้ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ในการทำงานโครงการและสนับสนุนให้นำองค์ความรู้นี้ไปสร้างงาน สร้างอาชีพ และสร้างรายได้อีกทางหนึ่ง                                                                                              6. การดำเนินงานโครงการ ต้องเน้นกระบวนการมีส่วนร่วมของ 7 ภาคส่วน เพื่อการบูรณาการการทำงานสร้างความมั่นคง ยั่งยืนให้กับชุมชน
(Visited 1 times, 1 visits today)