จังหวัดเพชรบูรณ์ ประชุมโครงการเพชรบูรณ์พอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 1/2564

📣📣เพชรบูรณ์ คูณ สุข 2020🎉🎉

จังหวัดเพชรบูรณ์ ประชุมโครงการเพชรบูรณ์พอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 1/2564

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้องเมืองราด ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์ (อาคาร 2)

นายกฤษณ์ คงเมือง ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ มอบหมายให้นายณรงค์ศักดิ์ หอมมาลัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานในการประชุมโครงการเพชรบูรณ์พอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 1/2564 โดยมีประเด็นการประชุม ดังนี้

1) วาระจังหวัดเพชรบูรณ์ : เพชรบูรณ์พอเพียง

2) แนวคิดสำคัญ : เพชรบูรณ์พอเพียง ภายใต้แนวคิด ADD Model

3) กระบวนงาน : เพชรบูรณ์พอเพียง

4) ผลที่คาดว่าจะได้รับ

5) ตัวชี้วัด

6) กรอบกิจกรรม

ในการนี้ นายสามิตร์ เครือคำ ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน พร้อมด้วย นักวิชาการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบูรณ์ ร่วมประชุมโครงการเพชรบูรณ์พอเพียง   เพื่อรับทราบแนวทางการขับเคลื่อนโครงการฯ

(Visited 1 times, 1 visits today)