ประชุมชี้แจงและซักซ้อมความเข้าใจ และเตรียมความพร้อมในการขับเคลื่อนโครงการฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไตรมาส 4

📣📣เพชรบูรณ์ คูณสุข 2020🎉🎉

ประชุมชี้แจงและซักซ้อมความเข้าใจ และเตรียมความพร้อมในการขับเคลื่อนโครงการฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไตรมาส 4

วันพุธที่ 2 กันยายน 2563 เวลา 09.30 น. นายทรงพล วิชัยขัทคะ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชน เป็นประธานการประชุมชี้แจงและซักซ้อมความเข้าใจ และเตรียมความพร้อมในการขับเคลื่อนโครงการให้บรรลุเป้าหมาย สำหรับ 5 กิจกรรม/โครงการที่ได้รับการอนุมัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563   ไตรมาส 4 ณ ห้อง War Room ชั้น 5 กรมการพัฒนาชุมชน

นางณัฏฐ์พัชญาณ์ มุสิกะปาน พัฒนาการจังหวัดเพชรบูรณ์ มอบหมายให้นักวิชาการจังหวัด ร่วมรับฟังการชี้แจงแนวทางการดำเนินงานกิจกรรม/โครงการ ในไตรมาสที่ 4 ซึ่งประกอบด้วย

1.โครงการพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตผู้มีรายได้น้อยเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมฯ

2.โครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินภาคครัวเรือนของประชาชน โดยศูนย์จัดการกองทุนชุมชน

3.กิจกรรม เสริมสร้างศักยภาพกิจกรรมเครือข่ายธุรกิจชุมชน

4.กิจกรรมเสริมสร้างความเข้มแข็งกองทุนชุมชนสู่ธรรมาภิบาล

5.กิจกรรมสนับสนุนการยกระดับงานพัฒนาชุมชน

ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบูรณ์ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์ อาคาร 2

(Visited 1 times, 1 visits today)