โครงการเพชรบูรณ์คูณสุข ๒๐๒๐ สรุปผลการดำเนินงาน พร้อมมอบรางวัลผลการขับเคลื่อนการบริหารงานพัฒนาชุมชนดีเด่นระดับจังหวัด ระดับอำเภอ และสร้างขวัญกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน

📣📣เพชรบูรณ์ คูณ สุข 2020🎉🎉

โครงการเพชรบูรณ์คูณสุข ๒๐๒๐ สรุปผลการดำเนินงาน พร้อมมอบรางวัลผลการขับเคลื่อนการบริหารงานพัฒนาชุมชนดีเด่นระดับจังหวัด ระดับอำเภอ และสร้างขวัญกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน

วันที่ ๒7 สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา  10.30 น. ณ ห้องลักษมี โรงแรมบูรพา อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์

นายสาคร  รุ่งเรืองรอง ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์  เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเพชรบูรณ์คูณสุข ๒๐๒๐ สรุปผลการดำเนินงาน พร้อมมอบรางวัลผลการขับเคลื่อนการบริหารงานพัฒนาชุมชนดีเด่นระดับจังหวัด ระดับอำเภอ และสร้างขวัญกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน

นางณัฏฐ์พัชญาณ์ มุสิกะปาน พัฒนาการจังหวัดเพชรบูรณ์  กล่าวรายงานวัตถุประสงค์  ดังนี้

  1. เพื่อให้การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2563 บรรลุเป้าหมาย
  2. เพื่อพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนทุกระดับ ในการบูรณาการและบริหารการพัฒนาชุมชน
  3. เพื่อส่งเสริมและสร้างแรงจูงใจองค์กรข้าราชการพัฒนาชุมชนให้เกิดความสุขในการปฏิบัติราชการ

กลุ่มเป้าหมาย เป็นเจ้าหน้าที่สังกัดสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบูรณ์ทุกคน รวม 90 คน

สำหรับกิจกรรมในงานโครงการเพชรบูรณ์คูณสุข ๒๐๒๐ สรุปผลการดำเนินงาน พร้อมมอบรางวัลผลการขับเคลื่อนการบริหารงานพัฒนาชุมชนดีเด่นระดับจังหวัด ระดับอำเภอ และสร้างขวัญกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน คือกิจกรรมสรุปผลการดำเนินงาน พร้อมมอบรางวัลผลการขับเคลื่อนการบริหารงานพัฒนาชุมชนดีเด่นระดับจังหวัด ระดับอำเภอ

 

 

(Visited 1 times, 1 visits today)