โครงการส่งเสริมช่องทางการตลาดอาหารปลอดภัยภายใต้กิจกรรม“ประชารัฐพัฒนาอาหารปลอดภัย ” ครั้งที่ 2

📣📣เพชรบูรณ์ คูณ สุข 2020🎉🎉

โครงการส่งเสริมช่องทางการตลาดอาหารปลอดภัยภายใต้กิจกรรม“ประชารัฐพัฒนาอาหารปลอดภัย ” ครั้งที่ 2

วันที่  25 สิงหาคม 2563  เวลา 17.00 น. ณ หอโบราณคดีเพ็ชรบูรณ์อินทราชัยตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์

นายนิเวศน์  หาญสมุทร์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์  เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม โครงการส่งเสริมช่องทางการตลาดอาหารปลอดภัยภายใต้กิจกรรม“ประชารัฐพัฒนาอาหารปลอดภัย ” ครั้งที่ 2

นางณัฏฐ์พัชญาณ์ มุสิกะปาน พัฒนาการจังหวัดเพชรบูรณ์  กล่าวรายงานวัตถุประสงค์  ดังนี้

  1. เพื่อส่งเสริมช่องทางการเกษตรปลอดภัยสู่ตลาด 4 ร.

(โรงพยาบาล โรงเรียน โรงแรม และร้านอาหาร)

  1.   เพื่อจัดแสดงผลการพัฒนาเกษตรปลอดภัยด้วยกลไกประชารัฐ

กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย

  1. กลุ่มเป้าหมายการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐด้านการเกษตร และผู้ผลิต ผู้ประกอบการเกษตรปลอดภัยที่มีศักยภาพ
  2. หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคีการพัฒนา
  3. ผู้เกี่ยวข้องกับโรงพยาบาล โรงเรียน โรงแรม ร้านอาหาร รวมทั้งนักธุรกิจ ผู้ประกอบการ OTOP

สำหรับกิจกรรมในงานส่งเสริมช่องทางการตลาดอาหารปลอดภัยภายใต้กิจกรรม“ประชารัฐพัฒนาอาหารปลอดภัย ” ครั้งที่ 2  ประกอบด้วย

1) ประกวดการประกอบอาหารจากพืชผักและอาหารปลอดภัย

2) จัดมหกรรมองค์ความรู้งานพัฒนาชุมชนคนเพชรบูรณ์

3) ประกวดจัดกระเช้าของฝากจากผลิตภัณฑ์พืชผักและอาหารปลอดภัย

4) จับคู่ธุรกิจระหว่าง เครือข่ายเกษตรปลอดภัย โรงพยาบาลเพชรบูรณ์บริษัทประชารัฐรักสามัคคีเพชรบูรณ์ จำกัด และ ผู้แทนบริษัทเอกชน

5) ประกวดเดินแบบเครื่องแต่งกายสร้างสรรค์ที่สื่อประชาสัมพันธ์พืชผักหรืออาหารปลอดภัย

6) จำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารปลอดภัย จำนวน 50 บูธ ประกอบด้วย ผู้ผลิต/ผู้ประกอบการอาหารปลอดภัย เกษตรปลอดภัย และผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)

 

 

 

 

 

 

 

 

(Visited 1 times, 1 visits today)